Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeriministeren NFDFISK (1 - 20 av 30)
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1161 (2017-2018)

  Innlevert: 14.03.2018

  Sendt: 15.03.2018

  Til behandling

  53 millioner oppdrettslaks døde i sjøen i fjor, men det er enorm forskjell på tapene i næringa. Enkelte selskap hadde mer enn 40 prosent dødelighet – mens de beste hadde under fem prosent. Laksedøden henger sammen med kampen mot lakselusa, men det finnes måter å bekjempe lusa på som gir bedre fiskevelferd og lavere dødelighet. Hva vil ministeren gjøre for å sikre at den beste praksisen i kampen mot lakselusa tas i bruk av alle oppdrettere så fiskedødeligheten går ned og fiskevelferden bedres?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1141 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 12.03.2018

  Til behandling

  Viser til søknad fra Fugløyskjær AS om ervervstillatelse for Stormen Senior etter unntaksbestemmelsen i deltakerloven§6, tredje ledd sendt nærings- og fiskeridepartementet i januar. I desember 2017 slo Stortinget fast at dispensasjoner fra deltakerloven i slike saker ikke skal gis for erverv i kystfiskeflåten. Hvorfor så lang saksbehandlingstid?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1061 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Det er ikke krav om konsesjon for å etablere smoltanlegg på land, mens tilsvarende lukkede anlegg i sjø for postsmolt krever konsesjon. Det til tross for at lukkede anlegg i sjø vil gi langt mindre inngrep i strandsonen i form av produksjonsanlegg, gi mer energieffektiv produksjon og øke konkurransekraften. Hva er den faglige begrunnelsen for en slik forskjellsbehandling, og vil ministeren ta initiativ til likebehandling av postsmoltanlegg på land og lukkede anlegg i sjø uten miljøutslipp?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1060 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 01.03.2018

  Besvart: 08.03.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  PD har store konsekvenser for fiskehelse og havbruksnæringen. Næringsaktører savner en mer offensiv strategi for å hindre spredning, spesielt forebygge at den spres videre nordover. Det stilles også spørsmål om hvorfor Mattilsynet praktiserer regelverket så ulikt med å kreve 28 km sone for noen lokaliteter for å hindre spredning mens andre i samme sone får krav om 10 km. Er statsråden fornøyd med hvordan PD-strategien har fungert, og hvorfor stilles det ikke krav om PD-vaksine for alle i de utsatte sonene 6 til 8?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1039 (2017-2018)

  Innlevert: 27.02.2018

  Sendt: 27.02.2018

  Besvart: 06.03.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Tall fra Havforskningsinstituttet viser at lakselus har tatt livet av 80 % av villakssmolten fra de viktigste lakseelvene på Vestlandet. Oppdrettsnæringa har ikke kontroll på problemet. Hvilke nye tiltak vil ministeren sette iverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1017 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 23.02.2018

  Besvart: 02.03.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Mener statsråden at dyrevelferden er god nok ved avlusingsmetodene som brukes i dag, og vil statsråden stille nye krav for å sikre dyrevelferden til oppdrettslaksen?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1010 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Besvart: 01.03.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Vil statsråden sørge for at fiskerimeldingen som nå er under utarbeidelse, inneholder et eget kapittel om forvaltning og effektiv utnyttelse av reker som ressurs for norske foredlingsbedrifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:941 (2017-2018)

  Innlevert: 13.02.2018

  Sendt: 13.02.2018

  Besvart: 19.02.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Hva skal til for en positiv visningstillatelse i tilknytting til Maritimt vitensenter i Randaberg kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:940 (2017-2018)

  Innlevert: 13.02.2018

  Sendt: 13.02.2018

  Besvart: 19.02.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Har Fiskeriministeren planer om å koble behovet for områder som nå trenger stimulanse til aktivitet og omstilling, med behandlingsrekkefølgen på utviklingskonsesjoner med tanke på prioritere teknologitunge søknader som kan skape ringvirkninger til utsatt industri?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:888 (2017-2018)

  Innlevert: 07.02.2018

  Sendt: 07.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Hvordan vil fiskeriministeren legge til rette for etableringen av et nasjonalt havbruksmuseum?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:823 (2017-2018)

  Innlevert: 31.01.2018

  Sendt: 01.02.2018

  Besvart: 05.02.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Det nye trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen ble behandlet i Stortinget i forbindelse med st.meld. 16 (2014-2015). Her ble det brukt andre formuleringer rundt konsekvenser for lakselus enn i høringsnotatet som ble sendt ut i november 2014. Mener statsråden det er vesentlig forskjell på formuleringene «andel av populasjonen som har økt sannsynlighet for dødelighet pga. lus» og «andel av populasjonen som dør pga. lus», og ble Stortinget gjort oppmerksom på endringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:805 (2017-2018)

  Innlevert: 29.01.2018

  Sendt: 29.01.2018

  Besvart: 05.02.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Vil fiskeriministeren flytte oppstartsdato fra 1.mai til 1. juni for Nordkynkvota, for å få mest mulig nytte av denne kvota for landanleggene, og vil fiskeriministeren flytte refordelingsdato for Nordkynkvota fra 1.oktober til 1. september, slik at den minste flåten i større grad kan nyttiggjøre seg en eventuell refordeling, og vil fiskeriministeren stille krav til bearbeiding av denne kvota?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:798 (2017-2018)

  Innlevert: 25.01.2018

  Sendt: 26.01.2018

  Besvart: 02.02.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Hvordan vil utbetalinger fra havbruksfondet fordele seg per kommune, gitt at samtlige etablerte aktører i grønne områder benytter seg av tilbudet om 2 % vekst, at oppdrettere som er omfattet av unntaksreglene benytter seg av tilbudet om 6 % vekst og at resterende kapasitet tildeles på auksjon til pris på 120.000 kroner per tonn?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:765 (2017-2018)

  Innlevert: 22.01.2018

  Sendt: 22.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Fiskarlaget slår alarm etter krepsedød ved 7 oppdrettsanlegg. Alle 7 har brukt to legemidler (deltametrin og azametifos) enten sammen eller i kort tid etter hverandre til avlusning av laks. 22. januar 2016 frarådet Fiskeridirektoratet bruk av disse midlene i kombinasjon med hverandre, noe statsråden ikke tok hensyn til. Vil statsråden på bakgrunn av funnene fra Fiskarlaget gjennomgå sine vurderinger på nytt og vil han stanse bruke av disse i kombinasjon med hverandre til nye undersøkelser er gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:733 (2017-2018)

  Innlevert: 18.01.2018

  Sendt: 19.01.2018

  Besvart: 26.01.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  I regjeringens nye plattform er planen å øke struktureringen ytterligere, også for båter under 11 meter. Rapport 3/18 fra Nofima "Regulering og kvalitet i fiske etter hyse" påviser en sammenheng mellom manglende kvalitet på råstoff og båtenes struktureringsgrad. Kort sagt, jo mer strukturering jo dårligere kvalitet. Hvorfor legger regjeringen opp til svekket kvalitet i norske fiskerier?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:713 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Besvart: 23.01.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  I regjeringserklæringen fremgår det at regjeringen nå skal følge faglige råd i fiskeriforvaltningen. Det står «At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd.». Har dette ikke vært tilfelle tidligere, hvilke endringer vil statsråden måtte gjøre for å innfri dette punktet og kan statsråden garantere for at disse rådene gis med faglig frihet?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:620 (2017-2018)

  Innlevert: 21.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Hvordan har departementet og fiskeriforvaltningen konkret vurdert forslaget til reguleringer for 2018 opp mot lovbestemmelsene som skal sikre sjøsamisk fiske, hvordan er Sametinget konsultert i saken og har de sagt seg enige?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:481 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 08.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Hvordan vil statsråden sikre bærekraftig utnyttelse av næringspotensialet i både innlands villfisk og innlands oppdrettsfisk, og når kommer tiltaksplanen for innlands oppdrettsfiskvirksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:464 (2017-2018)

  Innlevert: 07.12.2017

  Sendt: 07.12.2017

  Besvart: 14.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  I forarbeidene til deltakerloven omtales dispensasjonsadgangen fra aktivitetskravet kun i tilknytning til «fersfisktrålerflåten» og «andre deler av havfiskeflåten». Statsråden har nå gitt dispensasjon når det gjelder et kystfiskefartøy. Hvilken juridisk vurdering ligger til grunn for å se bort i fra forarbeidene til loven på denne måten?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:421 (2017-2018)

  Innlevert: 01.12.2017

  Sendt: 01.12.2017

  Besvart: 08.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Fiskeriministeren og representanter fra regjeringspartiene presenterer i ulike sammenhenger tall for hvor stor avkastning Havbruksfondet vil gi til den enkelte kommune. Statsråden gjorde blant annet dette på årsmøtet til Nettverket for fjord- og kystkommuner. Vil statsråden la Stortinget og pressen få en samlet oversikt over hva havbruksfondet vil bety for den enkelte kommune?