Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Olje- og energiministeren OED (1 - 20 av 75)
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2261 (2018-2019)

  Innlevert: 06.09.2019

  Sendt: 06.09.2019

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 16.09.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Tinn kommune har store problemer med å etablere og sikre arealer for næringsformål eller offentlige utbyggingsformål i Rjukan pga. rasfare fra de bratte fjellene rundt. Har regjeringen midler for å støtte rassikring i viktige utbyggingsområder for kommuner med slik vanskelig topografi som Tinn, og hvis ikke, vil statsråden ta initiativ til at en slik støttemulighet opprettes?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2070 (2018-2019)

  Innlevert: 09.08.2019

  Sendt: 09.08.2019

  Besvart: 15.08.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  En rapport fra NVE i 2015 viste at naturverdiene var for dårlig kartlagt i mange småkraftsaker. De senere årene har frivillige organisasjoner betalt for flere tilleggsrapporter om naturverdier ifb med vannkraftutbygginger. Disse har vist store mangler i de utredningene utbyggerne hadde fått gjort. Kan statsråden garantere at de naturkartleggingene som er gjort i forbindelse med allerede gitte vindkraftkonsesjoner ikke inneholder store kunnskapshull, og hvis han ikke kan det, hva vil han gjøre?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2047 (2018-2019)

  Innlevert: 06.08.2019

  Sendt: 07.08.2019

  Besvart: 14.08.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Er de såkalte «ufravikelige kravene» fortsatt gjeldende, og mener statsråden disse er i tråd med EUs fjerde energimarkedspakke og infrastrukturforordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2036 (2018-2019)

  Innlevert: 02.08.2019

  Sendt: 02.08.2019

  Besvart: 07.08.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kan statsråden garantere at EUs energibyrå, ACER, og EUs Reguleringsmyndighet for Energi, RME, ikke kan gripe inn og bruke EFTA-domstolen til å overstyre vedtak fattet av norske myndigheter dersom vedtaket ikke følger EUs nettutviklingsplan, ved en tilslutning til EUs fjerde energipakke?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2022 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 12.08.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hva er regjeringens holdning til utvikling av thoriumbasert energi, og er det aktuelt å legge til rette for forskning og utvikling av thorium-prosjekter, herunder ved hjelp av offentlige virkemidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2021 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 07.08.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hva skjer dersom etablering av nytt kraftforbruk på Haugalandet utløser behov for økt overføringskapasitet i strømnettet, og hvordan vil kostnadsfordelingen bli i en slik situasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2002 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kva er vanleg, gjennomsnittleg og typisk utbyggingskostnad per MW og GWt for høvesvis ny vindkraft og ny vasskraft, og kva er vanleg, gjennomsnittleg og typisk utbyggingskostnad per MW og GWt for høvesvis å modernisere og utvide eksisterande vasskraftverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1981 (2018-2019)

  Innlevert: 27.06.2019

  Sendt: 27.06.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Hva skjer dersom etablering av nytt kraftforbruk på Haugalandet utløser behov for økt overføringskapasitet i strømnettet, og hvordan vil kostnadsfordelingen bli i en slik situasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1959 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 02.07.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Vil statsråden sikre en bredere prosess for lokal og regional medvirkning når det gjelder behandling av NVE sitt forslag til " Nasjonal ramme for vindkraft på land, og slik følge opp sin garanti til stortinget om en reell lokal medvirkning i denne viktige saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1923 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Besvart: 27.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kan statsråden komme med en oversikt over utenlandske eiere på vindkraft som er i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1830 (2018-2019)

  Innlevert: 11.06.2019

  Sendt: 12.06.2019

  Besvart: 19.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hvor mange utvinningstillatelser er gitt i de ulike tildelingsrundene på norsk sokkel siden oppstarten av olje- og gassvirksomheten, og fram til i dag? Jeg ber om å få tillatelsene sortert i de de ulike formene for tildelingsrunder (som ordinære konsesjonrunder og TFO og om det ev. har vært/ er andre tildelingsrunder), samt sortert på dato når de ble gitt.
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1819 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 11.06.2019

  Kan statsråden gi konsesjon til utbygging av NorthConnect-kabelen dersom det gir høyere strømpris i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1804 (2018-2019)

  Innlevert: 07.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Besvart: 17.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Har myndighetene avslått konsesjonssøknader i vindkraftprosjekt hvor kommunen har vært positiv til utbygging, og i så fall hvilke, og i et innlegg i Adressa 5. juni, av Knut Kroepelien, adm.dir. i Energi Norge, blir det sagt at av 91 allerede gitte vindkraftkonsesjoner, så har en av de vært mot kommunens vilje, hvilket prosjekt var dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1754 (2018-2019)

  Innlevert: 31.05.2019

  Sendt: 03.06.2019

  Besvart: 07.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Nettselskapene Eidsiva nett og Sykkylven energi skal ifølge NRK ha stengt av strømtilførselen til totalt ti av sine kunder som følge av at disse ikke ønsker å montere ny strømmåler. Mener statsråden at dette er greit, og er slik stenging i tråd med lovverket og leveringsplikten?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1731 (2018-2019)

  Innlevert: 29.05.2019

  Sendt: 29.05.2019

  Besvart: 05.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  ESA sendte nylig et brev til regjeringen hvor de ber om mer informasjon om det norske konsesjonssystemet for vannkraft. ESA mener bygging og drift av vannkraftverk utgjør en tjeneste etter tjenestedirektivet, og at direktivets regler om tillatelsesordninger må følges ved at prosedyrer for å gi tillatelse er ikke-diskriminerende, objektive og transparente. Vurderer regjeringen det slik at dagens regelverk er innenfor eller er konsesjonsystemet det neste regjeringen vil gi EU råderett over å bestemme?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1708 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 27.05.2019

  Besvart: 03.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  I forbindelse med vindkraftutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger kommune ble krevd at det skulle gjennomføres for- og etterundersøkelser av hubro, storlom, smålom og hønsehauk. Dette for at man skulle kunne ta hensyn til evt. hekkende fugl i anleggsperioden. Undersøkelsene ble ferdige etter at anleggsarbeidet hadde startet opp. Vil statsråden stanse anleggsarbeidet og sørge for at de nødvendige hensyn til fugl tas og hva gjør han for at slike undersøkelser gjøres før anleggsarbeidet starter opp i framtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1697 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Besvart: 03.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Er statsråden enig i at vindkraftprosjekter som har gamle konsesjoner og gamle miljøfaglige vurderinger skal ha mest mulig oppdatert informasjon før de bygges, og vil statsråden sikre at lokalsamfunn ikke blir pålagt en merkostnad når NVEs vilkår om å tilbakeføre naturen etter endt konsesjon blir gjeldende og kan statsråden sikre at det ikke er lokalsamfunnet som blir skadelidende om vindkraftverket kommer i økonomiske problemer før de har gitt en bankgaranti for fjerning av vindmøllene?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1693 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Besvart: 30.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hvis alle norskregistrerte biler brukte elektrisitet som drivstoff hva ville merbehovet for strømproduksjon bli og har vi nok tilgang til norskprodusert strøm?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1685 (2018-2019)

  Innlevert: 22.05.2019

  Sendt: 23.05.2019

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 30.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hvordan stiller statsråden seg til at seismisk virksomhet ikke planlegges i tråd med reglene i petroleumsloven (og veilederen utarbeidet av departementet for dette formålet), slik at dette har potensiale til å skade det viktige blåkveitefisket på Trænabanken som begynner i disse dager?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1641 (2018-2019)

  Innlevert: 16.05.2019

  Sendt: 16.05.2019

  Besvart: 24.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Hvor mye av nettleien i perioden fra 2006 til 2018 har vært brukt til å dekke investeringskostandene for utenlandskabler og innenlands transmisjonsett fram til disse, sortert på hvert enkelt anlegg og år?