Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 72)
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:560 (2017-2018)

  Innlevert: 15.12.2017

  Sendt: 15.12.2017

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren påse at ny operatør må opprettholde dagens stoppstruktur på Sørlandsbanen gjennom Telemark?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:554 (2017-2018)

  Innlevert: 14.12.2017

  Sendt: 15.12.2017

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere leveringsplikt for breiband for å sikre at alle får eit godt tilbod når Telenor kuttar breibandstilbodet før eit godt alternativ er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:550 (2017-2018)

  Innlevert: 13.12.2017

  Sendt: 14.12.2017

  Til behandling

  Hva er statsrådens vurdering av hensikten den kinesiske investeringsbanken IBC hadde med å ønske et møte med statsråden, og hvilke vurderinger lå bak statsrådens ja til et møte?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:542 (2017-2018)

  Innlevert: 13.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Når vil statsråden evaluere hvordan de nye helsekravene og praksisen slår ut, som ble innført 1. oktober 2016, og se på om testene som brukes for å vurdere kjøreferdighetene er hensiktsmessig med tanke på risikoen for skade/død de eldre har i trafikken, og vurdere om det er behov for endringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:533 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 13.12.2017

  Til behandling

  Har statsråden gitt signal om hvilken type møtefri veg som skal bygges mellom Melleby og Ørje slik Statens vegvesen har etterspurt for å kunne starte den lange planleggingsjobben dette krever, og når mener statsråden bilistene på E18 kan kjøre på møtefri veg gjennom hele Østfold?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:521 (2017-2018)

  Innlevert: 12.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Statsråden sier i Trønder-Avisa 11.12.17 at brevet fra det kinesiske infrastrukturselskapet CCCC av 04.05.17 ble oversendt fra Nærings- og fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet som da videreformidlet kontakt med Statens vegvesen. Etter dette gjennomførte Statens vegvesen både møter og befaring med det kinesiske selskapet. Hvorfor har statsråden tidligere gitt utrykk for at han ikke kjente til besøkene hos Statens vegvesen og Nye Veier AS?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:520 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Statsråden har tidligere uttalt at han mener det var tilfeldig at CCCCs møter og besøk i Norge i sommer ble gjennomført rett etter statsministerens og næringsministerens besøk i Kina. Kan statsråden nå bekrefte at Samferdselsdepartementet kjente til brevet fra CCCC av 04.05.17 og at det ikke var tilfeldig at dette brevet kom rett etter det offisielle besøket i Kina?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:513 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  For både Rv 15 Strynefjellet og Rv 4 Jaren - Mjøsbrua/Gjøvikbana er det sett i gong arbeid med KS 1 rapport. Det er lenge sidan dette arbeidet starta, kan statsråden no informere om når rapportane for desse prosjekta er klare?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:512 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 12.12.2017

  Til behandling

  Hva er status for dette arbeidet og er det konkludert i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:506 (2017-2018)

  Innlevert: 11.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Til behandling

  Hvordan stiller samferdselsministeren seg til at næringsministeren inviterer store internasjonale selskap hit til Norge med den hensikt å bygge vei, på bekostning av norske aktører?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:500 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Statsråden tok tidlig til orde for at han ville jobbe for å styrke kravene til vintererfaring for tungbilsjåfører. Hvor står dette arbeidet i dag og hva gjøres således for å øke tryggheten for trafikanter som skal ferdes på veien?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:499 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Besvart: 14.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  I et notat fra Nye Veier 15/8-17 argumenterer Nye Veier sterkt for at Malvik kommune bør gå inn for bygging av en ny Travbane på dyrket mark. Jordvernet og plassering av ny travbane er et omstridt spørsmål i Trøndelag. Er det innenfor Nye Veiers mandat å motarbeide det statlige målet om å redusere nedbyggingen av matjord, og hva vil statsråden ev. gjøre for å stanse Nye veiers arbeid for at store areal dyrket mark beslaglegges av en ny travbane?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:498 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 11.12.2017

  Besvart: 14.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva vil samferdselsministeren foreta seg for at utbygging av undergangen ved Skarnes stasjon starter i 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:474 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 08.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Når mener statsråden man kan forvente oppstart for en KVU for rv 22/rv 111 som vedtatt i Nasjonal transportplan 2017-29, og når anser han at vi kan ha en konklusjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:473 (2017-2018)

  Innlevert: 08.12.2017

  Sendt: 08.12.2017

  Besvart: 15.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden ta initiativ til at den forestående KVU-bestillingen for grensekryssende gods mellom Oslo og Gøteborg også skal inneholde en bestilling om utredning av alternativ finansiering og prosjekt finansiering i samarbeid med svenske myndigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:456 (2017-2018)

  Innlevert: 06.12.2017

  Sendt: 07.12.2017

  Besvart: 14.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil samferdselsministeren sørge for at Statens vegvesen holder sine løfter til Ballangen kommune og igangsetter arbeidet med å legge E6 utenom Ballangen sentrum snarest og før miljøgata gjennom bygda er kjørt istykker?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:446 (2017-2018)

  Innlevert: 06.12.2017

  Sendt: 06.12.2017

  Til behandling

  Vegdirektoratet har sendt en henvendelse til Samferdselsdepartementet om hvordan de skal behandle takstøkningssaken i Haugalandspakken, når det ikke foreligger enstemmige vedtak fra kommunene. Hva er fremdriften i takstøkningssaken på Haugalandet, og når tid kan man forvente et svar på denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:439 (2017-2018)

  Innlevert: 05.12.2017

  Sendt: 06.12.2017

  Besvart: 12.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil ministeren ta et initiativ for å endre loven, slik at alle elever med rett til skoleskyss får sitteplasser med bilbelter?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:432 (2017-2018)

  Innlevert: 01.12.2017

  Sendt: 04.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Nedbygging av viktig samfunnsstruktur som posten gir store konsekvenser for bedrifter som bruker tjenesten for å motta og sende medisinsk utstyr. Det kan ta to uker for å få reparert en tannprotese der hvor budtjeneste/taxi ikke kan brukes til transport. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tannklinikker i distriktene får mulighet til å levere disse tjenestene tilnærmet likt klinikker i de store byene, og for å forhindre at mennesker i distriktene må vente i mange dager og inntil to uker på en protese?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:423 (2017-2018)

  Innlevert: 01.12.2017

  Sendt: 01.12.2017

  Besvart: 07.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Mange har uttrykt bekymring for hvordan transportplanene for Moss vil påvirke byutviklingen og om nåværende planer er optimalisert, særlig med tanke på samordning av jernbane og vei. Vil statsråden be Statens Vegvesen og Bane NOR vurdere flere andre løsninger for Moss enn vedtatt reguleringsplan for jernbanen og vedtatte konsept fra KVU for RV 19 for sørge for en velfungerende samordnet løsning for RV 19 og jernbanen i Moss?