Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 214)
 • Skriftlig spørsmål fra Martha Tærud (SP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1456 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  I spørretimen 10. april kom samferdselsministeren med følgende utsagn: «Konkurransen i byene må fungere bedre». Bakgrunnen for utsagnet er omsetningssvikt og uforholdsmessige høye priser i drosjenæringen. Senere i samme utspørring hevder ministeren at løsningen på problemet er ytterligere deregulering. Hvordan kan statsråden komme til denne konklusjonen når nettopp deregulering og liberalisering er årsaken til den destruktive konkurransesituasjonen taxinæringen i Oslo befinner seg i?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1455 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til at det kan gis dispensasjon for tømmertransport der vegeier og næringa kan finne gode løysinger hvordan transporten praktisk skal gjennomførast ut fra lokale forhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1454 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Offentlige parkeringsplasser langs E12 i viktige utfartsområder som sør og nord for Umskardtunellen brøytes ikke. Dette problemet er ifølge hytteforeninger blitt merkbart verre de fire siste årene. Umbukta er et område med stor utfart. Det er viktig med godt brøyta parkeringsplasser og høvla brøytekanter å unngå ulykker og trafikkfarlige situasjoner. Hvordan kan Statens vegvesen som er ansvarlig for E12 unndra seg drift og vedlikehold av plassene, og i tillegg utsette å svare på henvendelse fra Rana kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1445 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  I statsbudsjettet for 2019 er det satt av midler til bygging av hensettingsanlegg. Både på Jaren og Gjøvik stasjoner på Gjøvikbanen er det varslet at det skal settes i gang arbeid. Hensettingsanlegg er viktig for å få til timesavganger på Gjøvikbanen. I følge et oppslag i avisen Hadeland venter prosjektleder på en bestilling fra Jernbaneverket. Hva er status for arbeidet og når kan man forvente at arbeidet starter opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1438 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 11.04.2019

  Til behandling

  Er statsråden enig med Høyres parlamentarisk leder at ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunnel skal finansieres av staten, og kan regjeringen garantere for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1435 (2018-2019)

  Innlevert: 10.04.2019

  Sendt: 11.04.2019

  Til behandling

  Hvilke kriterier er lagt til grunn når Kystverket valgte Rambøl og Rambøl valgte Semar, til å vurdere om det var komt til ny teknologi som kunne tilsi heving av U-864?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1432 (2018-2019)

  Innlevert: 10.04.2019

  Sendt: 11.04.2019

  Til behandling

  Som en del av "Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen" skal det bygges 24 kilometer ny firefelts veg mellom Skaret og Hønefoss. I planarbeidet for vegen er det utarbeidet to alternativer - ett med kryss og ett uten kryss ved Helgelandsmoen. E16 kan altså bli bygget uten kryss ved Helgelandsmoen, noe som har skapt store reaksjoner lokalt. Hvordan vurderer statsråden situasjonen ut i fra transport- og næringsmessige forhold, og vil han bidra til at E16 bygges med kryss ved Helgelandsmoen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1431 (2018-2019)

  Innlevert: 10.04.2019

  Sendt: 11.04.2019

  Besvart: 12.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  For treforedlingsindustrien i Østfold er det av stor betydning at Østfoldbanens østre linje igjen kan åpnes for godstrafikk, slik at både tømmer og flis kan transporteres her. I dag er kapasiteten på vestre linje sprengt, og transport til treforedlingsindustrien i Østfold må skje på lastebil eller på godstog via Sverige. Hvordan vurderer statsråden situasjonen, hvilke planer finnes for godstransport på østre linje, og hvilke initiativ vil han ta for å få ordnet opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1430 (2018-2019)

  Innlevert: 10.04.2019

  Sendt: 11.04.2019

  Til behandling

  Støtter statsråden Kystverkets oppfatning av at risikoen ved heving av last fra U-864 etter den siste gjennomgangen ikke er større enn risikoen ved tildekking, og at når andre momenter som omdømmerisiko for andre næringsaktiviteter tillegges vekt vil dette kunne ha betydning for valg av tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1422 (2018-2019)

  Innlevert: 08.04.2019

  Sendt: 09.04.2019

  Besvart: 12.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvilke rammevilkår og hvilket ansvar har det offentlige for å sikre at infrastrukturen som elbiler trenger er på plass i hele landet, og vil regjeringens varslede plan for infrastruktur for alternative drivstoff vurdere om regelverket for nett-tariffer er tilpasset elbilsatsingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1421 (2018-2019)

  Innlevert: 08.04.2019

  Sendt: 08.04.2019

  Til behandling

  Mener statsråden at forslaget fra Vegvesenet er i tråd med ønsket om effektiv ressursbruk og mest mulig transport og infrastruktur for pengene?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1412 (2018-2019)

  Innlevert: 05.04.2019

  Sendt: 05.04.2019

  Besvart: 12.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden sørge for at KVU-en som nå skal utarbeides for vegløsninger øst for Oslo også vil se trafikkutviklingen i en større geografisk og samfunnsmessig sammenheng, der alternative transportformer som jernbane og båt også inkluderes, og ikke bare biltrafikk på veg?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1411 (2018-2019)

  Innlevert: 05.04.2019

  Sendt: 05.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Jeg takker for statsrådens svar av 14.2.19 på mitt spørsmål om byvekstavtale i Tromsø der det sies: «Det føreligg eit fagleg grunnlag for ein bompengeproposisjon samt naudsynte lokalpolitiske vedtak for Tenk Tromsø. Det er og gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) for bypakka». Men jeg fikk ikke svar på om NÅR forhandlingene kan komme i gang. Kan han svare på dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1404 (2018-2019)

  Innlevert: 04.04.2019

  Sendt: 05.04.2019

  Besvart: 12.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Norge skal redusere støyplagen 10 prosent innen 2020 ifht 1999.Støyplagen har tvert imot økt, mest pga. veitrafikkstøy. Redusert fart og trafikk, samt skjerming er viktige tiltak. Hva er brukt per år 2013-2018 til: Planlegging av E6 Oslo Øst/Manglerudprosjektet; Planlegging og tomteerverv på E18 Vestkorridoren; Planlegging og gjennomføring av hhv. støyskjermingstiltak på riksveinettet i Oslo og trafikksikkerhetstiltak på riksveinettet i Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1399 (2018-2019)

  Innlevert: 03.04.2019

  Sendt: 04.04.2019

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart på vegne av: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden vurdere å gjøre noe for å styrke forbrukernes valgmuligheter i mobilmarkedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1377 (2018-2019)

  Innlevert: 02.04.2019

  Sendt: 02.04.2019

  Besvart: 08.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden se nærmere på fleksibilitet i yrkestransportloven § 37a (aldersbestemmelsen)?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1365 (2018-2019)

  Innlevert: 29.03.2019

  Sendt: 01.04.2019

  Besvart: 08.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I forbindelse med utbygging av InterCity gjennom Østfold har Bane Nor varslet behov for henstillingsplass til togene som skal trafikkere banen. Det er pekt på fire mulige alternative plasseringer: Kambo og Halmstad i nye Moss og to i Råde. Har statsråden lagt føringer på Bane Nor om å unngå nedbygging av matjord generelt og om å ta hensyn til matjordas egnethet i sitt valg av plassering, og vil statsråden om det blir nødvendig med statlig ekspropriasjon vektlegge disse hensynene over andre hensyn?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1363 (2018-2019)

  Innlevert: 29.03.2019

  Sendt: 01.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kor mykje bompenger, inkludert kostnader til innkrevjing og forventa renter, er vedtekne sidan regjeringsskiftet i 2013?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1345 (2018-2019)

  Innlevert: 28.03.2019

  Sendt: 29.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Er samferdselsministeren enig med justisministeren i at det er en god idé å avvikle Utrykningspolitiets sine patruljer som arbeider særskilt med tunge kjøretøy (Miljøpatruljene), når vi ser den kompetansen disse besitter, og det arbeidet de utfører for å redusere antallet farlige vogntog på veiene våre?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1344 (2018-2019)

  Innlevert: 28.03.2019

  Sendt: 28.03.2019

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 05.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvilken rolle ser statsråden at Rygge kan ha for en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området etter Forsvaret avslutter driften sin ved Kjeller flyplass i 2023?