Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 149)
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1181 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Korleis har utviklinga i kostnadane for tilbringartenesta for losar utvikla seg i kvart av åra frå 2013-2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1162 (2017-2018)

  Innlevert: 14.03.2018

  Sendt: 15.03.2018

  Til behandling

  Hva er status og fremdrift for bevilgninger gitt i 2017 til beredskapsveier i Vestfold?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Ness (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1158 (2017-2018)

  Innlevert: 14.03.2018

  Sendt: 14.03.2018

  Til behandling

  Vil statsråden bidra til Avinor går inn med midlar i eit spleiselag for å bygge hangar ved Sogndal Lufthamn?
 • Skriftlig spørsmål fra Jonny Finstad (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1154 (2017-2018)

  Innlevert: 13.03.2018

  Sendt: 13.03.2018

  Til behandling

  Kan statsråden fremskaffe en oversikt over bevilgninger til veisatsing i Nord-Norge, både investeringer og vedlikehold, i de siste par stortingsperioder, samt avklare om penger bevilges pr fylke eller til landsdelen?
 • Skriftlig spørsmål fra Jonny Finstad (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1153 (2017-2018)

  Innlevert: 13.03.2018

  Sendt: 13.03.2018

  Besvart: 15.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor store midler staten bruker på kjøp av transporttjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1142 (2017-2018)

  Innlevert: 12.03.2018

  Sendt: 12.03.2018

  Til behandling

  Viser til at regjeringens begrunnelse overfor Stortinget for degraderingen av Svalbard lufthavn – fra internasjonal til nasjonal lufthavn – var prioritering og økonomi, men at avslag på innsyn fra pressen er begrunnet i at dokumentene forteller om rikets sikkerhet. Hva er det Stortinget ikke har fått innsyn i?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1118 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Til behandling

  På Norges Handikapforbunds hjemmeside framgår det at det fra 1. mars 2018 er slutt på ferjerabatten på 50 pst. for Nav-biler. Har statsråden vært i kontakt med arbeids- og sosialministeren og/eller Nav om konsekvensene dette får for funksjonshemmede, og er han eventuelt villig til å revurdere denne beslutningen dersom det ikke har vært slik kontakt?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1101 (2017-2018)

  Innlevert: 07.03.2018

  Sendt: 07.03.2018

  Besvart: 15.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre koordinering og fremdrift i dette samfunnsmessige viktige prosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1098 (2017-2018)

  Innlevert: 07.03.2018

  Sendt: 07.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva er status når det gjelder en utbedring av farleden til Halden og hvordan ser statsråden for seg at en utredning som inkluderer nye tekniske løsninger kan bidra til å redusere miljøkonsekvensene av en utbedring av farleden?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1086 (2017-2018)

  Innlevert: 05.03.2018

  Sendt: 05.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Tannteknikere, tanntekniske laboratorier, tannleger og veterinærer har opplevd at sammenslåingen av A- og B-post fra årsskiftet har gitt sterke negative utslag i framsendingstid. En rekke viktige forsendelser har tatt mange dager, noen opptil ti dager. Forsendelsene skal angivelig være framme på to virkedager. Når det viser seg at forsendelsene tar så mye lenger tid enn lovet for viktige aktører i samfunnet, vil statsråden vurdere postens økonomiske nedskjæring på nytt eller løse problemet på annen måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1085 (2017-2018)

  Innlevert: 05.03.2018

  Sendt: 05.03.2018

  Besvart: 14.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hvorfor har ikke statsråden fulgt opp Stortingets føringer for den nasjonale jordvernstrategien i tildelingsbrevet for 2018 fra Samferdselsdepartementet til Statens Vegvesen, og hvordan har statsråden tenkt å følge opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1079 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 05.03.2018

  Besvart: 12.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  I NTP 2018-2027 har Stortinget vedtatt at det skal gjennomføres en KVU for gods på strekningen Oslo-Gøteborg. På hvilken måte har statsråden tenkt å involvere svenske myndigheter i dette arbeidet og når ser han for seg at en slik KVU vil bli gjennomført?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1078 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 05.03.2018

  Besvart: 08.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Daglig opplever bilistene på E6 gjennom Østfold farlige situasjoner og lange køer som følge av at lastebiler kjører forbi hverandre i sakte fart på motorveien. Dette er spesielt merkbart både fordi veien har en fartsgrense på opp mot 110 kilometer i timen og fordi tettheten av lastebiler er stor. Kan statsråden se for seg et forsøk med et forbud mot forbikjøring for lastebiler på denne strekningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1071 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 08.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Er samferdselsministeren enig i at hans opplegg for byvekstavtale for byområdet Grenland innebærer at det vil, i følge sitat fra Thorleif Fluer Vikre, «dale ned noen usle millioner i belønning for å loppe innbyggerne i Grenland for ytterligere bompenger», og at «nullvekstmålet ikke bør inkludere vekst som skyldes økt befolkning»?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1070 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Er statsråden enig i at trafikksikkerheten til barn tilsier at ATK-regelverket må oppdateres, og vil han ta et initiativ overfor Vegdirektoratet for å endre på regelverket slik at Oslo og andre byer kan etablere ATK også i gater der fartsgrensen er lavere enn 50 km/t?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1067 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  E16 Kvamskleiva er et delprosjekt i utbedringen av El1 gjennom dalføret Valdres. Utbedring av veistrekningen er på høring med reguleringsendring i disse dager. Hvor mye midler har gått til midlertidig rassikring av Kvamskleiva, og hvor lenge vil departementet drive med bevilgninger til slike tiltak før de gjør en full utbedring av veien?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1056 (2017-2018)

  Innlevert: 28.02.2018

  Sendt: 01.03.2018

  Besvart: 08.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Det er i dag krav til at personar over 75 år må ha helseattest for at førarkortet skal vere gyldig. Kan statsråden syne til dokumentasjon på at dette kravet medfører reduserte ulykkestal der personar i denne gruppa er årsak til ulykka?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1050 (2017-2018)

  Innlevert: 28.02.2018

  Sendt: 01.03.2018

  Besvart: 06.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan Jeløya-plattformen oppfattes på noen annen måte enn at regjeringen nå ønsker å legge til rette for at mobilapp-selskaper i fremtiden skal kunne formidle kjøreoppdrag mellom betalende passasjerer og privatbilsjåfører, av mange kjent som pirattaxivirksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1042 (2017-2018)

  Innlevert: 27.02.2018

  Sendt: 28.02.2018

  Besvart: 05.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Bane Nor anbefaler utsettelse av IC fordi det er bevilget for lite penger i første del av NTP og at det er manglende kapasitet i anleggsbransjen til å gjennomføre det den legger opp til. En løsning er å nedprioritere enkelte veiprosjekt for å frigjøre midler og kapasitet. Vil regjeringen gjøre en helhetlig utredning av kapasiteten i entreprenørmarkedet og se på muligheten for å nedskalere eller flytte enkelte veiprosjekt for å sikre at Inter City blir utbygd innen 2024 slik Stortinget har vedtatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1038 (2017-2018)

  Innlevert: 27.02.2018

  Sendt: 27.02.2018

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 06.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hvilke rimeligere måter å drive kollektivtransport på finnes det, som det samtidig er plass til på veiene i Bergen? Ser regjeringen bedre måter å ivareta regjeringens mål om reduksjon i klimagassutslipp og samordning av areal- og transportpolitikk i Bergen enn ved en videreføring av bybanen?