Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 22)
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:204 (2018-2019)

  Innlevert: 22.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å innlemme en enkel refusjonsordning, som tar utgangspunkt i punktligheten på den aktuelle strekningen, i NSB-appen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:180 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Skal Røros få et bedre flytilbud må det settes krav i anbudsutlysningen så flytilbudet tilfredsstiller behovet til de reisende. Dette har både Næringslivet, Fjellregionen og Trøndelag fylkeskommune spilt inn i sine høringssvar og møter med samferdselsdepartementet. Vil det bli satt slike krav i anbudsutlysningen som ivaretar ønskene og behovet for et bedre flytilbud ved Røros Lufthavn?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:172 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Fartsgrensene på norske veier er lave sammenliknet med nabolandene våre. Mange bilister opplever nok at fartsgrensene ikke reflekterer veiens standard. Bedre veikvalitet og sikrere biler bidrar til færre ulykker på veiene. Settes fartsgrensene for lavt svekker dette respekten for fartsgrense systemet. Fartsgrensene i Norge må økes slik at de bedre reflekterer veiens standard og dermed også respekten for de fartsgrensene som settes. Vil statsråden ta et initiativ slik at vi får etablert "rett fart på rett vei"?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:165 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Kommunestyret på Kongsberg har 12. sept. 2018 gjort vedtak om at bomstasjonen på Meheia settes opp på kommunegrensa mellom Kongsberg og Notodden. Det innebærer ingen vesentlig kostnadsøkning. Derved slipper beboere/aktivitet på Meheia å betale bompenger ved kjøring innenfor Kongsbergs grenser. Dette vil gi likebehandling i forhold til andre innbyggere i Kongsberg. Er statsråden enig i at bomstasjoner bør plasseres slik at kommunens innbyggere likebehandles?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:141 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Til behandling

  Står Hordaland fylkeskommune fritt til å fastette eigne takastar på sine ferjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:134 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Til behandling

  Mange byområder i Norge har store trafikale utfordringer som bedre kan løses gjennom et tettere samarbeid med nasjonale og regionale myndigheter. Mosseregionen er et eksempel på et slikt område. Vil samferdselsministeren bidra til å utvikle flere virkemidler for å løse samferdselsutfordringene også i byer som Moss?
 • Skriftlig spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:117 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I Jeløya-plattforma har regjeringa stadfesta eit mål om at 30 prosent av godstransporten skal overføras frå veg til sjø og bane, men vi registrerar at det i Prop. 1 S, ikkje er foreslått nokon tiltak for å gjere godstransport på jernbane meir lønsam - vi reknar med at regjeringa er einig i at det overordna målet er at klimautsleppa skal kuttast, og derfor ønskjer vi svar på kva regjeringa vil gjere for å styrke jernbanens konkuransekraft mot veg?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:116 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 12.10.2018

  Besvart: 19.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden stadfeste at regjeringa vil løyve midlar til oppstart av Besteland-Helle på riksveg 9 i revidert statsbudsjett, kor stor er denne løyvinga, kan Statens vegvesen på bakgrunn av denne budsjettlekkasjen no gå i gong med å førebu oppstart av denne parsellen, slik at ein sikrar ei kontinuerleg utbygging, og kvifor har ein ikkje omtala oppstarten av strekninga i statsbudsjettet for 2019, dersom det allereie no er klart at det kjem midlar til den i revidert statsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:104 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvor mange kommuner har så langt etablert lokale forskrifter for bruk og vil statsråden gjøre noe ift at det sommeren 2018 har vært dramatiske hendelser etter bruk av vannscooter?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:103 (2018-2019)

  Innlevert: 11.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I 2004 ble persontrafikken på siste del av Hovedbanen, strekningen Dal-Eidsvoll, nedlagt. Helt siden da har befolkningen og et samlet politisk miljø i de berørte kommunene kjempet for å få gjenopptatt denne raske og miljøvennlige kollektivforbindelsen mellom sentrene i de to folkerikeste kommunene på Øvre Romerike. Anstrengelsene har så langt vært forgjeves. Vil samferdselsministeren ta initiativ til å finne en løsning i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Sverre Kvinlaug (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:97 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden sørge for at det etableres gode ordninger for reservestrøm ved strømbrudd, og skjerpe myndighetenes krav, slik at landets mobilmaster ikke faller ut ved strømbrudd på mer mer enn to til fire timer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:80 (2018-2019)

  Innlevert: 09.10.2018

  Sendt: 10.10.2018

  Besvart: 15.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvilke prosjekter har regjeringen gitt tilsagn til innenfor den nye forskutteringsordning for fiskerihavne- og farledsprosjekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:79 (2018-2019)

  Innlevert: 09.10.2018

  Sendt: 10.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva vil Samferdselsministeren gjøre for å imøtekomme politiets ønske om bedre sikring av Karmsund bru i Karmøy kommune, tilsvarende tiltakene som nå er under planlegging ved bybroen i Stavanger?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:76 (2018-2019)

  Innlevert: 09.10.2018

  Sendt: 09.10.2018

  Besvart: 12.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Politisk ledelse i flere fylkeskommuner har over en periode hevdet at praktisk anvendelse av regelverket i gjeldene veinormaler for fylkesveier ikke tilligger fylkeskommunen men Statens vegvesen. Fylkeskommunen kan derfor eksempelvis ikke selv beslutte å bygge enklere sykkel- og gangveier. Slik statsråden vurderer dette, er det Fylkeskommunen eller Statens vegvesen som har avgjørende myndighet i praktisering av veinormal for fylkesvei?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:73 (2018-2019)

  Innlevert: 08.10.2018

  Sendt: 09.10.2018

  Besvart: 15.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  En viktig konkurransefaktor for å ta toget, er god nettilgang slik at man kan jobbe effektivt eller ha sosial kommunikasjon. Mange reisende opplever denne tilgangen, enten som mobildekning eller WIFI-dekning som svært dårlig, ikke minst på Nordlandsbanen. Jernbanedirektoratets utredning av 25.4.18 om dette temaet skisserer flere løsninger og antatte kostnader. Hvilken plan har statsåden og regjeringen for å implementere konklusjonene i denne utredningen og ta et krafttak for å rette opp manglene, og i hvilke årsbudsjetter?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:60 (2018-2019)

  Innlevert: 05.10.2018

  Sendt: 08.10.2018

  Besvart: 16.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden syte for at gjerda langs jernbanen i Dalane i Rogaland er i orden slik at ikkje dyr vert drepne av toget?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:45 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Besvart: 11.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Har Widerøe fulgt opp sine kontraktsforpliktelser, og hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å forbedre regulariteten for de reisende?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:26 (2018-2019)

  Innlevert: 03.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Besvart: 12.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Jeg viser til skriftlig spørsmål nr. 2319 (2017-2018), der statsråden ikke svarte på spørsmålet som ble stilt. Spørsmålet gjentas derfor: Vil statsråden vurdere å framskynde planlegging, prosjektering og bygging av ny Eigerøy bro i Egersund dersom regionen greier å etablere en finansiell forskutteringsordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:22 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Besvart: 11.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden bekrefte at tidligere løfter om bygging av ny 4-felts vei på hele strekningen E18 Dørdal - Grimstad ligger fast, og hvordan stiller i så fall statsråden seg til Nye Veiers nye uttalelser, der det er en forutsetning at man også legger inn alternative trasévalg som går utenom Brokelandsheia, for at man skal få den lovede veiutbyggingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:8 (2018-2019)

  Innlevert: 01.10.2018

  Sendt: 02.10.2018

  Besvart: 05.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  En prosjekteringsleder for utbyggingen av Follobanen skal ha jobbet i full stilling i Bane NOR samtidig som han har hatt roller i hele ni andre selskaper. Han skal også ha opprettet et nytt konsulentselskap sammen med en av lederne i det kriserammede selskapet Condotte. I tillegg leies Follobanens anskaffelsesleder ut til Bane NOR fra sitt eget selskap, som nå er nå under tvangsoppløsning. Medfører dette riktighet og hvordan vurderer statsråden denne situasjonen?