Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 233)
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2059 (2017-2018)

  Innlevert: 13.08.2018

  Sendt: 14.08.2018

  Til behandling

  Hvor stor kostnad vil falle på Avinor som følge av NATOs inspeksjon av Evenes i 2014, og mener samferdselsministeren at Avinor skal betale for de kravene NATO setter?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2034 (2017-2018)

  Innlevert: 09.08.2018

  Sendt: 09.08.2018

  Ministeren har tidligere uttalt at han gjerne vil utrede traseen i Moss på nytt, dersom dette kommer som et ønske fra Moss bystyre. Ministeren har likevel overstyrt Fredrikstad og Sarpsborg for å unngå å bygge på kvikkleire. Hvorfor vil ikke ministeren unngå å bygge på kvikkleire også i Moss?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2024 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 08.08.2018

  Er ministeren enig i at den planlagte 4-felts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger vil påvirke passasjergrunnlaget til Sørlandsbanen negativt og vil statsråden vurdere å fremskynde oppstart av den såkalte "genistreken", som nå er planlagt i andre planperiode av NTP for å sikre et bedre passasjertilbud for reisende både på Sørlandet og Grenlandsregionen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2023 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 07.08.2018

  Ligger statsrådens uttalelse om at utbyggingen av ny 4-felts vei mellom Oslo og Stavanger vil stå ferdig i 2027 fast, eller må man forvente at enkelte parseller ikke vil være på plass innen dette tidspunktet, hvilke kan i så fall dette komme til å gjelde, og når kan man forvente at de vil bli fullført?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2017 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 07.08.2018

  Hvilke konsekvenser har NORSARS vurdering av jordskjelvsrisiko for dagens og framtidens Oslofjordforbindelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2004 (2017-2018)

  Innlevert: 03.08.2018

  Sendt: 03.08.2018

  Besvart: 13.08.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden bidra til at prosjektet Follobanen og Ski stasjon, inkludert tilhørende fylkesveinett i Ski sentrum, fullfinansieres til ferdigstillelse av Follobanen i 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1992 (2017-2018)

  Innlevert: 02.08.2018

  Sendt: 02.08.2018

  Besvart: 09.08.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden gjere greie for resultatet av områdegjennomgangen av Statens vegvesen og kva følgjer den vil få for tenestestruktur og -tilbod? Gjerne sett saman med Regjeringa sitt arbeid om å prioritere etablering av statlege arbeidsplassar/kompetansemiljø utanfor dei største byane.
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1980 (2017-2018)

  Innlevert: 01.08.2018

  Sendt: 01.08.2018

  Hammerfest er en av de mest forurensende havnene i Norge hvor kommunen er klar til å sette igang opprydning av gamle miljøgifter. Opprydningen samordnes med Kystverket og er avhengig av støtte både fra Klima- og Miljødepartementet og Samferdselsdepartementet. Vil samferdselsministeren sørge at det bevilges penger til prosjektet slik at opprydningen kan starte i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1952 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Hvordan ser samferdselsministeren på at staten ikke lenger har noe innflytelse på landets største flyselskap, og hva er status på arbeidet med ny luftfartsstrategi?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1951 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Medfører det riktighet at staten held igjen utbetalingar til blant andre Trondheim og Stavanger på storleik med MVA-beløpet i kontraktane om metrobuss og bussveien, og kvifor held ikkje staten seg til det kontraktsfesta beløpet uavhengig om MVA kan refunderast eller ikkje?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1930 (2017-2018)

  Innlevert: 25.06.2018

  Sendt: 25.06.2018

  Stemmer det at samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å intensivere salget av fiskerihavner fram mot 01.01.2020, og hva er i så fall hensikten med dette da disse etter all sannsynlighet godt kan gå inn i fylkeskommunenes næringsstrategier selv om staten ikke ser nytten av disse?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1913 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Hvem er ansvarlig for å rydde opp i utrangerte telelinjer (kobber i hovedsak) som har vært i luftspenn tidligere med ulike eiere og i dag ligger i utmark for det meste til fare for fe og folk og hvilke initiativ vil regjeringen ta for å sørge for å unngå dyretragedier?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1905 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Hvordan vurderer samferdselsministeren at den tydelige prioriteringen fra EU vil få betydning for Norge sin prioritering av dobbeltspor på jernbanen mellom Kiruna og Narvik?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1885 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Kva vil det koste å doble antall flyavgangar og halvere prisene på kortbanenettet (FOT-rutene)?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1884 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Ordningen med utvidet transporttjeneste for brukere med særlig behov (TT-ordningen) har vært innført i under halvparten av fylkeskommunene. De som ennå ikke får ta del i denne statlige støtten, kan føle seg betydelig for-fordelt. Buskerud fylkeskommune er en av dem som igjen har fått avslag, mens nabofylket Vestfold fikk innvilget søknaden. Hvilken plan har statsråden for at ordningen skal omfatte alle fylkeskommuner slik at potensielle brukere i Buskerud og andre fylker får dekket sine åpenbare behov?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1865 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Kan statsråden redegjøre for hvorfor departementet forsinker prosessen med byvekstavtale og krever at demokratisk fattede bompengevedtak må gjøres på nytt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1856 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Fra Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune er det ytret ønske om at det utarbeides en samlet bompengeproposisjon med et helhetlig finansieringsopplegg for programområdestrekningen riksveg 94 Akkarfjord-Saragammen-Jansvannet og riksveg 94/Bypakke Hammerfest. Hvordan vurderer statsråden dette, og når kan en lokalt forvente en avklaring fra departementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1844 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 26.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Mobilitetspunkter er noe flere fylkeskommunalt eide kollektivselskap i Norge sysler med å opprette/bygge. Kolumbus og Ruter, og andre, ønsker å tilby elbil-pool i tilknytning til slike mobilitetspunkter, men juridiske utredninger sier at dette ikke er lovlig grunnet i statstøttereglene. Vil samferdselministern bidra til at lovverket åpnes for opprettelse av slik elbilpooler i fylkeskommunale kollektivselskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1830 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Vil regjeringen vurdere å gjennomføre konkrete tiltak for hvordan konkurransesituasjonen i bedriftsmarkedet for mobil kan bedres?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1821 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Besvart: 21.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden ta initiativ til at togependlere får samme kvalitet og pris på sine reiser som pendlere på tilsvarende stekninger rundt Oslo?