Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 42)
 • Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:198 (2020-2021)

  Innlevert: 21.10.2020

  Sendt: 22.10.2020

  Til behandling

  Hva vil statsråden foreta seg for at rullestolbrukere skal kunne reise med tog i Norge på lik linje med andre?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:195 (2020-2021)

  Innlevert: 21.10.2020

  Sendt: 21.10.2020

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at den gjenstående utbyggingen av E18 og E39 gjennom Agder, og deler av Telemark og Rogaland, ikke vil bli forsinket som følge av at nye prosjekter kommer inn i porteføljen til Nye Veier, og hvilke føringer vil statsråden legge på rekkefølgen i utbyggingsporteføljen til selskapet, dersom Nye Veier får et utvidet ansvar for flere nye strekninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:189 (2020-2021)

  Innlevert: 20.10.2020

  Sendt: 21.10.2020

  Til behandling

  Sterke jernbanemiljøer mener Follobanen er planlagt med for dårlig funksjonalitet, sett i forhold til de store investeringene. Dette gjelder ikke minst godshensyn. Nå er mange lokalt fortvilet og sinte fordi vedtaket om statlig planprosess fratar Ås og Nordre Follo mulighet til å styre planprosessen for togparkering og kopling til Østre linje, der mye dyrka mark ser ut til å måtte ofres. Hvordan ser statsråden på at lokal medvirkning har vært så lite inne i bildet, og vil han vurdere andre løsninger i dialog med kommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:184 (2020-2021)

  Innlevert: 20.10.2020

  Sendt: 20.10.2020

  Til behandling

  Hva er grunnen til at dette viktige mudringsprosjektet ikke er inne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:183 (2020-2021)

  Innlevert: 20.10.2020

  Sendt: 20.10.2020

  Til behandling

  Hvilke kriterier ligger til grunn for valgt vegbredde på nye Tana bru og hva kan gjøres for å unngå ulykker og få tilfredsstillende brøyting av brua?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:172 (2020-2021)

  Innlevert: 19.10.2020

  Sendt: 19.10.2020

  Til behandling

  Hvilke tiltak er nødvendig for å realisere to tog i timen til Sarpsborg og Halden, og hva er estimert kostnad?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:171 (2020-2021)

  Innlevert: 19.10.2020

  Sendt: 19.10.2020

  Til behandling

  Er det riktig at det kan gis tillatelse til utfylling i et nasjonalt laksevassdrag selv om miljøkrav i vannforskriften § 12 ikke er svart ut med den begrunnelse at det haster for utbygger, og mener statsråden det er en god fremgangsmåte av Nye Veier å starte utfyllingen mens miljøkartleggingen pågår i elveoset, miljøkonsekvensene for anadrom fisk ikke er vurdert og avbøtende eller kompenserende tiltak ikke er identifisert?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:170 (2020-2021)

  Innlevert: 19.10.2020

  Sendt: 19.10.2020

  Til behandling

  Hvor store investeringer trengs for å nå målet som er satt i byvekstavtalen om realisering av 2 tog i timen på strekningen Melhus – Steinkjer innen 2024, og hvilket mandat har Jernbanedirektoratet til å planlegge ut i fra andre målsettinger enn det staten har forpliktet seg til i byvekstavtalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:166 (2020-2021)

  Innlevert: 18.10.2020

  Sendt: 19.10.2020

  Besvart: 22.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Troms og Finnmark fylkeskommune gjorde vedtak 8.10.2020 om å kunne gi enerett til drosjekjøring i henhold til den nye yrkestransportloven. Både pga. fylkessammenslåing og uklare forskrifter som kom svært seint, vil det ta lang tid før noen faktisk får enerett. Fylkesadministrasjonen regner visstnok med 1-2 år før avtaler med drosjeeiere er på plass. Ser ikke statsråden alvorlig på dette, og vil han ikke vurdere utsettelse på denne delen av loven, eventuelt ta andre grep for å sikre drosjetilbud i distriktene?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:158 (2020-2021)

  Innlevert: 16.10.2020

  Sendt: 19.10.2020

  Til behandling

  Etter statsrådens syn, hva er forskjellen i framtidig togtilbud på IC Østfoldbanen med de planene Jernbanedirektoratet nå skisserer, sammenlignet med de opprinnelige planene for IC Østfoldbanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:151 (2020-2021)

  Innlevert: 15.10.2020

  Sendt: 16.10.2020

  Til behandling

  Kan statsråden avklare det juridiske ansvarsforholdet mellom juridisk eier og fører av bil som har parkert i et p-anlegg hvor parkeringsavgift registreres med automatisk skiltgjenkjenning?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:149 (2020-2021)

  Innlevert: 15.10.2020

  Sendt: 16.10.2020

  Besvart: 22.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Spørsmålsstiller viser til svar på spørsmål Dokument nr. 15:7 (2020-2021). Hvilke prosjekter som ligger bak tallene og hva er investeringsbehovet for hvert prosjekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:147 (2020-2021)

  Innlevert: 15.10.2020

  Sendt: 16.10.2020

  Til behandling

  Ved valg av plassering av bomstasjoner slår det av og til uheldig og urettferdig ut for enkelte innbyggere. Slik det gjør for beboerne i grenda Skogen i Midtre- Gauldal kommune. De blir hardt økonomisk belastet for å komme seg til og fra daglige gjøremål uten å ha nytte av ny vei. Hva kan gjøres for å fjerne denne urettferdige, og økonomiske ekstra belastningen for beboerne i grenda?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:137 (2020-2021)

  Innlevert: 14.10.2020

  Sendt: 15.10.2020

  Besvart: 20.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  I kva grad har Avinor og/eller departementet vore engasjert i samband med at Wizz Air har starta opp innanriksruter i Noreg?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:133 (2020-2021)

  Innlevert: 14.10.2020

  Sendt: 15.10.2020

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at denne type arbeider utføres av personell med godkjent fagbrev?
 • Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:129 (2020-2021)

  Innlevert: 14.10.2020

  Sendt: 14.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvor mye planleggingsmidler til InterCity er brukt på Vestfoldbanen syd for Tønsberg i 2020, og kan jeg be om beløp på hver enkelt delstrekning?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:126 (2020-2021)

  Innlevert: 13.10.2020

  Sendt: 14.10.2020

  Besvart: 20.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvilke undersøkelser har samferdselsministeren gjort av konsekvensene for næringsliv og befolkning langs kysten sør for Bodø før han besluttet at Hurtigruta ikke skal anløpe disse havnene?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:125 (2020-2021)

  Innlevert: 13.10.2020

  Sendt: 14.10.2020

  Besvart: 19.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Ministeren viste til økonomien til Hurtigruten når han svarte NRK på hvorfor seilinga nå er redusert til to skip på kystrutestrekningen Bodø-Kirkenes. Det burde være minst seks skip på hele strekningen Bergen-Kirkenes for å ha et akseptabelt tilbud for å sikre at gods- og passasjertrafikk, næringsliv og havnestruktur som er bygd opp omkring kystruten overlever. Kan regjeringa gjøre en ny vurdering, hvor kostnadene ved permittert mannskap, utarming av næringsliv og havner langs kysten, og økt tungtrafikk på vei vektes sterkere?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:113 (2020-2021)

  Innlevert: 13.10.2020

  Sendt: 13.10.2020

  Besvart: 20.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvilke vurderinger har statsråden lagt til grunn for avgjørelsen om å kutte ut ruten til Bergen, i stedet for å sette inn flere skip på Hurtigruten?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:112 (2020-2021)

  Innlevert: 13.10.2020

  Sendt: 13.10.2020

  Besvart: 19.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvordan henger det sammen at en parlamentarisk leder for ett av regjeringspartiene varsler krav om et statlig løft for finansieringen av Gullknapp, samtidig som regjeringen kutter hele statstilskuddet til flyplassen, er dette et krav samferdselsministeren stiller seg bak, og hvordan blir Agder fylkeskommune konkret kompensert for at de nå får overført finansieringsansvaret for Gullknapp, og hva kan Gullknapp forvente av tilskudd fremover som følge av den endringen regjeringen legger opp til i statsbudsjettet for 2021?