Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 14 av 14)
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:80 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Ambulanseflyet som måtte snu viser at det fortsatt er behov for nattevaktordningen som fantes tidligere ved Kristiansand Lufthavn. Pasientsikkerhet og beredskap er svekket i området. Hva vil regjeringa gjøre for å styrke beredskapen igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:77 (2019-2020)

  Innlevert: 13.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  I vedlegg J-2 om anbudspapirene i trafikkpakke 2 har SJ og Vy listet opp hvor mange togavganger de kan levere fra 2020 til 2030. Ut fra dette vedlegget har Vy lagt opp til å kjøre et betydelig antall flere togavganger i sitt tilbud. Tallene viser også at Vy har kalkulert med 530.000 flere togreiser enn SJ i 2030. Hvor mye større togproduksjon hadde Vy lagt opp til i sitt tilbud, og i hvor stor grad er dette tatt hensyn til i utvelgelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:71 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Til behandling

  Hvor mange veiprosjekter har blitt avlyst så langt i 2019 på grunn av regionreformen og overføringen av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, og hvilke tiltak tenker samferdselsministeren å iverksette for å forhindre avlysninger, og med det unngå oppdragstørke for lokale anleggsentreprenører?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:61 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Til behandling

  Hvordan vil Statsråden sørge for at fylkeskommunen blir kompensert for faktisk økte utgifter og får skikkelig forutsigbarhet til å legge til rette for en god overføring for alle involverte når de tar over ansvaret for fylkesvegene fra 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:58 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Til behandling

  Statens Vegvesen har avlyst konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet, fordi den eneste kvalifiserte tilbyderens tilbud lå mer enn en milliard over byggherreanslaget. Forventer samferdselsministeren at det likevel skal være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor rammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:51 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 09.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden forsikre at flytting av bom på Meheia til fylkesgrensa Buskerud-Telemark ikke påvirker framdrifta av neste parsell på E134, Saggrenda - Elgsjø, og at Statens Vegvesen gir Notodden kommune og Telemark fylkeskommune en rask frist på tilbakemelding på Vegvesenets brev av 9/8-2019, slik at ny bom på fylkesgrensa kan etableres nærmest mulig april 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:49 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hva det betyr at det ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form, vil regjeringen vurdere å gå bort fra vedtatt konsept for Østfoldbanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:30 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren syta for at K5 vert bygd med dei stasjonar som er planlagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:29 (2019-2020)

  Innlevert: 06.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Statens vegvesen gjennomfører en omfattende effektivisering og avbyråkratisering. Jeg har fått flere henvendelser om at den store nedbemanningen vil svekke de sentrale veifagene/nettverkene og dermed hensikten med omorganiseringen. Sentrale og regionale avdelinger mister i disse dager mange kompetente medarbeidere til fylkene ved oppheving av sams veiadministrasjon, samt til konsulenter og entreprenører. Er Statsråden orientert om denne utviklingen, og finnes det planer for å demme opp mot slike uønskede konsekvenser?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Sandum (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:35 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I lys av det såkalte bompengeopprøret og det faktum at biltrafikken på E-18 inn til Oslo går ned, kan statsråden ta initiativ til å se om det kan gjøres endringer i planleggingen av E-18 som kan bidra til å redusere bompengebelastningen for bilistene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:22 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden ta initiativ til en revidering av reglene for maksimalhastighet for bilkjøring med tilhenger med brems?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:21 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 11.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I sommer ble togfremføringsforskriften endret. Hvordan har Jernbanetilsynet vurdert denne endringen, og mener statsråden at sikkerheten på norsk jernbane er minst like god nå etter endringen av togfremføringsforskriften som før endringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:5 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kommunedelplan Dobbeltspor Gulskogen-Hokksund er lagt ut til nytt offentlig ettersyn. Siden forrige fremlegg har Bane Nor (BN) utarbeidet teknisk hovedplan. Bare et kort resyme er tilgjengelig for offentligheten. Teknisk hovedplan er avgjørende viktig for at berørte parter skal kunne gi en faglig sakkyndig uttalelse. Kan statsråden gi BN beskjed om at teknisk hovedplan for Gulskogen-Hokksund legges frem?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:3 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Regjeringa har som kjent innført ei forskotteringsordning for fiskerihamner, der Bømlo ikkje nådde opp korkje i første runde eller i andre tildelingsrunde. Den reviderte samfunnsnytteanalysen for fiskerihamna i Bømlo syner at prosjektet kjem særs godt ut samanlikna med mange andre. Kva vurderingar og kriterier ligg til grunn for utveljinga av dei prosjekt som no får høve til å delta i ordninga med forskottering?