Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 338)
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2512 (2020-2021)

  Innlevert: 18.06.2021

  Sendt: 18.06.2021

  Til behandling

  Når vil befolkningen som er avhengig av ferge få en mulighet til å ta del i rabatt på ferge med et lavere forskudd enn kr. 3600 for å opprette autopassavtale?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2504 (2020-2021)

  Innlevert: 17.06.2021

  Sendt: 18.06.2021

  Til behandling

  Norge er et langstrakt land, med mye vei. I fjor og i år har flere valgt bilferie i Norge, det har gjort at problemet med for få rasteplasser har blitt ekstra synlig. Samtidig er næringstransporten stor og langtransportsjåførene opplever at arbeidsdager uten tilgang på toalettfasiliteter er krevende. Mange og gode rasteplasser er viktig for trafikksikkerhet, trivsel og gode hygieniske forhold langs veiene våre. Hvilke grep tar statsråden for å sikre at vi har mange nok rasteplasser, med god nok standard langs norske veier?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2501 (2020-2021)

  Innlevert: 17.06.2021

  Sendt: 18.06.2021

  Til behandling

  Hva vil samferdselsministeren gjøre for å få fortgang i byggingen av ny vei fra E18, via den kommende batterifabrikken til Morrow og frem til Arendal havn Eydehavn, og hvilke lokale initiativ er eventuelt ministeren avhengig av at tas i den forbindelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2492 (2020-2021)

  Innlevert: 17.06.2021

  Sendt: 17.06.2021

  Til behandling

  I Nordland planlegges fastlandsforbindelse fra øykommunene Dønna og Herøy til Alstahaug. Kan statsråden si noe om hvordan mulighetene for statlig bidrag til dette prosjektet vil være?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2490 (2020-2021)

  Innlevert: 16.06.2021

  Sendt: 17.06.2021

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden følge opp vedtaket fra Nasjonal transportplan om å starte planleggingen for gjenåpning av passasjer- og godstrafikk på Østre linje, og når anser statsråden at vi igjen kan se passasjertrafikk mellom Mysen-Rakkestad- Sarpsborg?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2486 (2020-2021)

  Innlevert: 16.06.2021

  Sendt: 17.06.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å løse kapasitetsutfordringene for oppkjøring til førerkort?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2480 (2020-2021)

  Innlevert: 16.06.2021

  Sendt: 16.06.2021

  Til behandling

  Er Rakkestad flyplass en del av de vurderingene departementet gjør for å finne en løsning for småflytrafikken i Oslo-området?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2474 (2020-2021)

  Innlevert: 15.06.2021

  Sendt: 16.06.2021

  Til behandling

  Hvordan vil samferdselsministeren følge opp Stortingets vedtak om å oppheve krav om helseattest for eldre bilførere – i lys av den korte fristen for ikrafttredelse og i lys av at saken ikke er utredet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2464 (2020-2021)

  Innlevert: 14.06.2021

  Sendt: 15.06.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i dette, og er det akseptabelt at man kan risikere mange hundre kroner ekstra fordi kontrollutstyret ikke klarer å måle riktig?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2463 (2020-2021)

  Innlevert: 14.06.2021

  Sendt: 15.06.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de som tar tog til Torp får et godt tilbud med matebuss mellom togstasjonen og terminalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2458 (2020-2021)

  Innlevert: 14.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Til behandling

  - Ser ministeren at regelverket slår uheldig ut for aktører slik som Eidsvåg Kirke som ønsker å låne bort parkeringsplassen sin til innbyggere når de selv ikke bruker den? - Vil ministeren ta ininativ til å endre regelverket slik at tilfeller som Eidsvåg Kirke også i fremtiden kan låne bort sitt område uten å få pålegg om å bygge ut dyr ladeinfrastruktur.
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2451 (2020-2021)

  Innlevert: 14.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Til behandling

  Er det ønskelig å flytte mer gods fra vei til sjø og bane ved å benytte mulighetene som finnes i det intermodale knutepunktet på Holmen i Drammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2447 (2020-2021)

  Innlevert: 13.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Besvart: 18.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvilke riksveiprosjekt er ferdigstilt i Nord-Trøndelag mellom 2014 og 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2442 (2020-2021)

  Innlevert: 13.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 18.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Mener statsråden vi kan sitte stille og se på den dramatiske nedgangen i norske lastebiler og busser til fordel for utenlandske aktører, skatter- og avgifter som unndras av useriøse aktører og den negative samfunnsøkonomiske kostnaden av nevnte forhold, uten å gjøre noe, og vil han ta initiativ til å se på løsninger (slik som f.eks. app-eksempelet jeg har nevnt) for å redusere det samfunnsøkonomiske tapet og øke både skatteinntektene og verdiskapningen i Norge når det kommer til gods- og persontransport?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2437 (2020-2021)

  Innlevert: 13.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Til behandling

  Det har kommet enkelte signaler om at arbeidet er forsinket. Hva er status for arbeidet, klarer en å holde tidsplanen, og hvor mange aktører deltar i konkurransen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2434 (2020-2021)

  Innlevert: 13.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Til behandling

  Hvor mye bompenger er det innkrevd i Norge under hver av samferdselsministrene siden valget i 2005?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2443 (2020-2021)

  Innlevert: 12.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Besvart: 18.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  I NTP ligger det inne penger til fylkesvei under postene «Særskilt satsing innenfor rammetilskuddet» og «Tilskudd til fylkesveier». Pengene som kommer over den første posten er penger som fylkeskommunene disponerer fritt, pengene som kommer over den andre stilles det en rekke krav til, blant annet egenandel og kriterier for hvilke veier det kan investeres i. Mener statsråden det er hensiktsmessig å stille krav til hvilke fylkesveier fylkeskommunene skal prioritere i stedet for at fylkeskommunene selv kan ta de beslutningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2425 (2020-2021)

  Innlevert: 11.06.2021

  Sendt: 11.06.2021

  Besvart: 18.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  12 juni 2020 sendte Statens Vegvesen ut et skriv vedrørende forslag til endring av dato for tilpasning til krav i tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg mv. Her henviser de til et forslag fra Vegdirektoratet hvor renovering av tunneler for å oppfylle kravene til sikkerhetsnivå skal utformes etter en tidsplan og skal være fullført innen 1. januar 2023 med mulighet til forlengelse inntil 5 år etter søknad til Vegdirektoratet. Er dette tatt opp til vurdering, eller er endelig tidsfrist for fylkeskommunene fortsatt 2025?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2422 (2020-2021)

  Innlevert: 10.06.2021

  Sendt: 11.06.2021

  Besvart: 18.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Det har vært en historisk vekst i bompengeinnkreving, historisk vekst i bompengestasjoner og historisk vekst i bompengegjelden under Solbergregjeringen. Svaret på dette spørsmålet ønskes spesifisert i tre konkrete oversikter, målt i grenene bompengeinnkreving, bompengestasjoner og bompengegjeld. Hvem av de tidligere samferdselsministrene Solvik-Olsen (FrP), Dale (FrP) eller minister Hareide har bompengerekorder i Solberg-regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2418 (2020-2021)

  Innlevert: 10.06.2021

  Sendt: 10.06.2021

  Besvart: 18.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva vil effekten av 25 % reduksjon i ferjetakstene på riks- og fylkesveiferjene bety for de enkelte ferjesambandene i Norge (Ber om liste over ferjesamband som blir berørt av takstreduksjonen med spesifisering av takster før og etter 1. juli 2021, samt om det er noen samband som ikke blir berørt)?