Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 91)
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:639 (2023-2024)

  Innlevert: 08.12.2023

  Sendt: 08.12.2023

  Til behandling

  Hva er merkostnaden knyttet til de nye anskaffelsesreglene som skal tre i kraft 1. januar 2024 der hovedregelen blir vekting på minimum 30 % på klima/miljø for den nye anbudsprosessen Bane Nor har iverksatt til en kostnad på rundt 1.8 mrd. kr (ifølge Bygg.no) for jernbaneprosjektet i Moss?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:638 (2023-2024)

  Innlevert: 08.12.2023

  Sendt: 08.12.2023

  Til behandling

  Har statsråden tall som viser hvor stor sysselsettingseffekt jernbaneprosjektet i Moss har, og hvor stor andel nordmenn det er blant anleggsfolk og administrasjon i selskapet som vant kontrakten og hvor mange av de som er lokale fra Østfold?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:647 (2023-2024)

  Innlevert: 07.12.2023

  Sendt: 11.12.2023

  Til behandling

  Kan statsråden gi ei oversikt over auke i biltrafikk for dei ferjer som er blitt gratis, med utgangspunkt i september 2022 og september 2023, der det blir delt opp pr samband, og der det kjem fram om trafikken går over øya (eksempel Austevoll) eller berre til øya (eksempel Huglo), og der det også kjem fram attståande bilar i desse to månadane, skilt på personbil og tungbil (om ein har tal på dette)?
 • Skriftlig spørsmål fra Stine Westrum (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:627 (2023-2024)

  Innlevert: 07.12.2023

  Sendt: 07.12.2023

  Til behandling

  Jeg ber om å få oversendt Jernbanedirektoratets vurdering som det vises til i statsrådens svar til representanten Geir Jørgensen, og om en gjennomgang av hva statsråden har gjort på feltet de siste månedene og hva status er for å unnta Norge kravet om at all persontogdrift skal konkurranseutsettes i framtida?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:614 (2023-2024)

  Innlevert: 05.12.2023

  Sendt: 06.12.2023

  Besvart: 08.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Når legger regjeringen fram Nasjonal transportplan 2025-2036?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:608 (2023-2024)

  Innlevert: 05.12.2023

  Sendt: 05.12.2023

  Besvart: 11.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Fylkesvei 662 mellom Molde og Nyhamna er en viktig vei for eksport av gass fra Shell-anlegget. Nå er veien ofte stengt store deler av døgnet, med den risikoen det medfører for eksporten og sikkerheten rundt anlegget. Fylkeskommunen kan også risikere å måtte betale for sikring og utbedring av veien etter nasjonale behov, selv om det er en fylkesvei. Vil statsråden vurdere omklassifisering av fylkesvei 662 mellom Molde og Nyhamna til riksvei?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:601 (2023-2024)

  Innlevert: 04.12.2023

  Sendt: 05.12.2023

  Besvart: 11.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Vil statsråden sørge for at Fagernes lufthavn, Leirin også i fremtiden vil bli disponert til luftfartsformål, eller er statsråden åpen for at flyplassen blir leid ut til solkraftverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:599 (2023-2024)

  Innlevert: 04.12.2023

  Sendt: 05.12.2023

  Besvart: 11.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Har samferdselsministeren "abdisert" overfor resten av regjeringa, når han tillater at vedlikeholdet av norske veier blir redusert i statsbudsjette for 2024, med kraftig auke av vegvedlikeholdsetterslepet, noko som kan føre til enda ein auke i antall dødsulykker og alvorlige ulykker på norske veier, og kor mange liv skal måtte gå tapt før regjeringa begynner å prioritere tilstrekkeleg vedlikehold av riks og fylkesvegnettet samt rassikring?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:598 (2023-2024)

  Innlevert: 04.12.2023

  Sendt: 04.12.2023

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Kan samferdselministeren leggje fram kva som er tatt inn totalt i flypassasjeravgift frå 2021 og til i dag, og korleis dette slår ut på risikoen for nedleggelser av flyplasser, med bakgrunn i at ministern sjølv har vist til at dette er konsekvensen av flypassasjeravgifta?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:583 (2023-2024)

  Innlevert: 01.12.2023

  Sendt: 04.12.2023

  Besvart: 08.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  I ein felles komitemerknad for budsjett 2023 vart det peika på at arbeidet med å auke vektklasse for vegar som kan tole ei auka vektbelastning bør intensiveres. Vi ber om ei oversikt fordelt på fylker for gjennomføre oppgraderingar som er gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:576 (2023-2024)

  Innlevert: 01.12.2023

  Sendt: 01.12.2023

  Besvart: 08.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hvordan jobber regjeringen med temaet autonome kjøretøy i europeiske og internasjonale fora, og hvordan forholder Norge seg til EUs nye rammeverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:574 (2023-2024)

  Innlevert: 01.12.2023

  Sendt: 01.12.2023

  Besvart: 07.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Statens vegvesen skal lage en nasjonal strategi for å innføre automatisert transport i Norge. Hva er den planlagte fremdriften for dette arbeidet, og når kan vi regne med at strategien vil være klar?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:562 (2023-2024)

  Innlevert: 29.11.2023

  Sendt: 30.11.2023

  Besvart: 08.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Dagens E16 mellom Skaret og Hønefoss er norges farligste vei, ifølge Statens vegvesen. De siste ti årene er elleve personer drept og 35 hardt skadd på strekningen. I påvente av at det bevilges penger til Ringeriksporteføljen; ny E16 Skaret – Hønefoss og Bergensbanens forkortelse mellom Sandvika og Hønefoss som en del av Nasjonal transportplan i 2024, må det gjøres strakstiltak for å bedre sikkerheten på dagens vei. Hvilke trafikksikkerhetstiltak vil statsråden innføre nå for å gjøre dagens E16 mellom Skaret og Hønefoss tryggere?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:557 (2023-2024)

  Innlevert: 29.11.2023

  Sendt: 30.11.2023

  Besvart: 05.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  I jernbanesektorens svar på prioriteringsoppdraget til NTP kommer det fram at dobbeltspor mellom Hokksund og Drammen ikke er prioritert. Hva er kostnaden ved å inkludere dette i henholdsvis første og andre periode?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:556 (2023-2024)

  Innlevert: 29.11.2023

  Sendt: 30.11.2023

  Besvart: 08.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  I jernbanesektorens svar på prioriteringsoppdraget til NTP kommer det fram at to regionekspresstog i timen i grunnrute på ytre InterCity Vestfoldbanen ikke er inkludert. Hva menes med at «Løsningen som er vurdert for frekvensøkning på Vestfoldbanen sør for Tønsberg i effektpakken To tog i timen Oslo-Skien, er basert på en ruteplan som kan være lite robust», og hva er kostanden ved å inkludere to tog i timen i henholdsvis første og andre periode?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:553 (2023-2024)

  Innlevert: 29.11.2023

  Sendt: 29.11.2023

  Besvart: 07.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan samferdselsministeren leggje fram status på slike eksiterande innfartsparkeringsanlegg her i landet, og synleggjere dette fram med kart, gjeldande fasilitetar på dei enkelte innfartsparkeringsområda, samt kapasitet, og kan samferdselsministeren også leggje fram om der er slike anlegg under bygging/planlegging?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:551 (2023-2024)

  Innlevert: 29.11.2023

  Sendt: 29.11.2023

  Besvart: 05.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan samferdselministeren leggje fram ein grundig gjennomgang og dokumentasjon av praksis i dag, gjeldande lovverket og handlingsrommet for dei ulike aktørane, og kva regjeringa har tenkt å gjere med denne urtfordringa?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:543 (2023-2024)

  Innlevert: 28.11.2023

  Sendt: 28.11.2023

  Besvart: 04.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kvifor blir vegprosjekt i regi av Statens vegvesen og Nye Veier kalkulert og budsjettert med meirverdiavgift i oppgitte kalkyler, medan jernbaneprosjekt ikkje har meirverdiavgift inkludert i sine kalkyler - som er kostnadsgrunnlaget i NTP og årlige budsjetter?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:542 (2023-2024)

  Innlevert: 28.11.2023

  Sendt: 28.11.2023

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 04.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Sjåførmangel og rekrutteringsbehov er i dag persontransportnæringens største utfordring. Det er kjent at mange ukrainske flyktninger både har førerkort på buss og kunne tenke seg en jobb som bussjåfør i Norge. Vil justis- og beredskapsministeren følge opp tilpasningene fra samferdselsmyndighetene og muliggjøre rekruttering av ukrainske flyktninger til persontransportnæringen ved raskt å innføre et unntak fra botidskravet ved kjøreseddelvurdering?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:535 (2023-2024)

  Innlevert: 27.11.2023

  Sendt: 27.11.2023

  Besvart: 04.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan statsråden redegjøre for hvor mye hver enkelt lufthavn i Norge årlig går med over- eller underskudd, både totalt og per passasjer?