Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 108)
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:754 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Til behandling

  Hva er framdriftsplanen for de nevnte prosjektene, får de nevnte kostnadsoverskridelsene konsekvenser for jernbaneprosjekter andre steder i landet, og kjenner statsråden til at det er kostnadsoverskridelser i andre pågående jernbaneprosjekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:743 (2019-2020)

  Innlevert: 22.01.2020

  Sendt: 22.01.2020

  Til behandling

  Kan regjeringen garantere at pengene som er satt av i statsbudsjettet for tilrettelagt transport for blinde, svaksynte og rullestolbrukere i Innlandet blir utbetalt dersom fylkeskommunen søker?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:745 (2019-2020)

  Innlevert: 21.01.2020

  Sendt: 21.01.2020

  Til behandling

  Hvor stor var den samlede bompengegjelden ved utgangen av hhv. 2013 og 2019, og hvor mye ble innbetalt i bompenger for hvert av disse årene, samt hvor mye bompenger, inkludert kostnader til innkreving og forventede renter, er vedtatt siden regjeringsskiftet i 2013?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:736 (2019-2020)

  Innlevert: 20.01.2020

  Sendt: 20.01.2020

  Til behandling

  Den sterke økningen av fergetakstene som har skjedd ved årsskiftet, har gitt sterke, lokale protester. Ifølge et oppslag i Aftenposten den 19. januar betaler Staten i år tre ganger så mye for de 17 riksveisambandene som de gjorde i 2014. Fylkeskommunene har også hatt enorme utgiftsøkninger til kjøp av fergetjenester. Samtidig med prisøkningene har det i følge avisa vært rekordoverskudd i de største fergeselskapene. Syns statsråden at dette tyder på at konkurransen ikke fungerer på dette feltet, og vil han ta noen grep?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:728 (2019-2020)

  Innlevert: 17.01.2020

  Sendt: 20.01.2020

  Til behandling

  Hvis AutoPass på ferjer fører til for høge kostnader og stor økonomisk belastning for mange, kvifor innfører da staten denne ordninga sjølv medan statsministeren har vist til at fylka må gjera eigne vurderingar for eller mot innføring?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:723 (2019-2020)

  Innlevert: 17.01.2020

  Sendt: 17.01.2020

  Til behandling

  Kva var gjeldande takstar for personbil og vogntog på ferjesambanda på riksvegnettet i 2013 og 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:705 (2019-2020)

  Innlevert: 15.01.2020

  Sendt: 16.01.2020

  Besvart: 23.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvorfor har regjeringen gitt inntrykk av at gjennomføringen av motorveiprosjektet E18 vestkorridoren er endelig avgjort, når den eksterne kvalitetssikringen tilsier at velgerne vil kunne si sin mening i et stortingsvalg før eventuell byggestart?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:702 (2019-2020)

  Innlevert: 15.01.2020

  Sendt: 15.01.2020

  Besvart: 24.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvor stort er etterslepet i dag for å dekke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften for henholdsvis riksveg og fylkesveg?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:701 (2019-2020)

  Innlevert: 15.01.2020

  Sendt: 15.01.2020

  Besvart: 22.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  En utredning fra Jernbanedirektoratet om fjerntogmateriell fra 13.12.19 viser at en vesentlig andel av sittevognene har begrenset restlevetid og må skiftes ut i løpet av 5 år. Dette kommer i tillegg til at sovevognene må skiftes ut i løpet av 5-7 år. Behovet for utskifting av materiellet er altså stort og presserende. Det forsterkes ytterligere av at kapasiteten skal økes fremover. Vil statsråden nå sørge for økte midler til å anskaffe nytt materiell i revidert nasjonalbudsjett 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:692 (2019-2020)

  Innlevert: 14.01.2020

  Sendt: 14.01.2020

  Besvart: 23.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I et brev 07.01 gir Jernbanedirektoratet en klar anbefaling til Samferdselsdepartementet om at den foreliggende reguleringsplanen for Ringeriksbanen/E16 vedtas. Departementet har satt Ringeriksbanen i spill ved å be om muligheter for innsparing, etter at langvarige og grundige forarbeider har gitt gode løsninger. Kan statsråden garantere at midlene til bygging av Ringeriksbanen kommer senest samtidig som midlene til bygging av E16 på strekningen, og at byggestart skjer senest i 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:688 (2019-2020)

  Innlevert: 13.01.2020

  Sendt: 14.01.2020

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til og sørge for at det blir etablert ATK (Automatisk trafikkontroll) i den nye Mælefjelltunnelen langs E134 i Vestfold og Telemark fylke?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:682 (2019-2020)

  Innlevert: 10.01.2020

  Sendt: 13.01.2020

  Besvart: 17.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kva tid vil kontrakta for Rogfast bli sendt ut på anbod?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:680 (2019-2020)

  Innlevert: 10.01.2020

  Sendt: 13.01.2020

  Besvart: 20.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kystverket eier 114 fyrstasjoner og har dermed ansvaret for dem. De er viktige kulturminner og samlingspunkter langs kysten. 68 av disse fyrene er fredet. Flere fyr er i forfall, og det samlede vedlikeholdsetterslepet er på over 500 millioner. Kystverket står foran en større omorganisering. Vil Statsråden sørge for at Kystverkets vedlikeholdsansvar ivaretas bedre etter omorganiseringen, og kan han tenke seg at kompetente faginstanser inkluderes i Kystverkets løpende vurderinger av vedlikehold og prioriteringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:679 (2019-2020)

  Innlevert: 10.01.2020

  Sendt: 13.01.2020

  Besvart: 17.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kva er status no på IKT-prosjektet "Grindgut" når det gjeld nytte, kostnader og vidare framdrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:678 (2019-2020)

  Innlevert: 10.01.2020

  Sendt: 13.01.2020

  Besvart: 20.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Brannfolk på flyplasser har ikke lenger utdanning som røykdykkere. De kan nå ikke gå inn i en bygning med røyk for å slokke, på grunn av at de nå er opplært, utstyrt og trent i henhold til det felleseuropeiske regelverket for dette (EASA 139/2014). Slokking må vente til det kommunale brannvesenet kommer. Er regjeringa bekvem med at regelverket har svekket kompetansen hos brannfolk på flyplasser, eller vil ministeren ta initiativ til økt beredskap ved å utdanne røykdykkere også på flyplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:674 (2019-2020)

  Innlevert: 10.01.2020

  Sendt: 10.01.2020

  Besvart: 20.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hadsel kommune har kun fått informasjon gjennom pressen vedrørende avklaring om oppstart av Senter for oljevern og marint miljøs lokalisering på Fiskebøl, og det er en merkelig måte å kommunisere med en berørt kommune om hvordan en realiseringen av en planlagt lokaliseringen skal skje. Er dette måten kommunikasjonen skal foregå på i fremtiden, og når kommer en mer detaljert avklaring som gjør at Hadsel kommune kan få noe konkret å forholde seg til?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:665 (2019-2020)

  Innlevert: 09.01.2020

  Sendt: 10.01.2020

  Besvart: 17.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Bør det vurderes en makspris på ferjer langs fylkesveiene, for å sikre befolkning og verdiskaping på øyene langs kysten?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:658 (2019-2020)

  Innlevert: 09.01.2020

  Sendt: 09.01.2020

  Besvart: 14.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Går regjeringen bort fra sine løfter om InterCity gjennom Østfold, og når kan det forventes en endelig avklaring?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:652 (2019-2020)

  Innlevert: 08.01.2020

  Sendt: 08.01.2020

  Besvart: 14.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva er totalt investeringsbehov/vedlikeholdsetterslep pr. desember 2019 på det som da var statlige fiskerihavner, spesifisert for hver havn, summert for hvert fylke (de 11 fra 2020) og totalt for hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:641 (2019-2020)

  Innlevert: 05.01.2020

  Sendt: 06.01.2020

  Besvart: 14.01.2020 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Når vil regjeringen legge fram en sak om en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området?