Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 209)
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1509 (2020-2021)

  Innlevert: 05.03.2021

  Sendt: 05.03.2021

  Til behandling

  Når skal veiene og jernbanestrekningene som nå ligger inne i porteføljen til Nye Veier, og de som blir lagt inn i porteføljen i forbindelse med behandlingen av NTP, ferdigstilles?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1506 (2020-2021)

  Innlevert: 04.03.2021

  Sendt: 05.03.2021

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets anmodningsvedtak i innstillingen til Prop. 79 S (2020-2021) hvor Stortinget ber regjeringen sørge for at Flytoget omfattes av ordningen med offentlig kjøp som kompensasjon for tapte billettinntekter, på lik linje med øvrige togselskaper?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1498 (2020-2021)

  Innlevert: 04.03.2021

  Sendt: 04.03.2021

  Til behandling

  Hva vil regjeringen gjøre for at Bane NOR skal møte de berørte beboerne av Brynsbakkenprosjektet på en respektfull måte som gir dem trygghet og forutsigbarhet framover, og hvordan vil regjeringen sikre at en slik framgangsmåte også blir regelen for hvordan Bane NOR opptrer overfor beboere direkte berørt av fremtidige togutbygginger?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1487 (2020-2021)

  Innlevert: 03.03.2021

  Sendt: 04.03.2021

  Til behandling

  Medfører det riktighet at politisk ledelse ikke stilte i møte med ordførerne fra Tønsberg, Færder og fylket den 03.03.21 og at statsråden med politisk ledelse på dette tidspunkt var opptatt med å følge opp NRK saken som omtaler en plantet lekkasje vedrørende kommende NTP om «10 milliarder til gigantisk veiprosjekt i Nord-Norge» (kilde: NRK Nordland, 03.03.21)?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1483 (2020-2021)

  Innlevert: 03.03.2021

  Sendt: 03.03.2021

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for når avgjørelsen skal fattes og hvilket konsept som skal velges fra KVU for Rv 7 over Hardangervidda?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1475 (2020-2021)

  Innlevert: 02.03.2021

  Sendt: 03.03.2021

  Til behandling

  Når setter statsråden i gang planlegging av utbetring mellom Byrkjelo og Sandane i tråd med budsjettavtalen mellom FrP og regjeringspartia?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1442 (2020-2021)

  Innlevert: 26.02.2021

  Sendt: 26.02.2021

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 04.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva tenker statsministeren om samferdselsministerens manglende respekt for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1440 (2020-2021)

  Innlevert: 26.02.2021

  Sendt: 26.02.2021

  Besvart: 05.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  KVU-en om Hålogalandsveien har vært klar i hele perioden til dagens regjering, men ennå er ikke finansieringen klar og arbeidet er ikke påbegynt. Kommer proposisjonen om Hålogalandsveien til Stortinget før NTP blir lagt fram, eller er det slik at regjeringa nok en gang vil nedprioritere Nord-Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1437 (2020-2021)

  Innlevert: 26.02.2021

  Sendt: 26.02.2021

  Besvart: 03.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan jeg be om oversikt over den totale bompengegjelden på veiprosjekter, per i dag og forventet per 31.12.2021, fordelt på fylkes- og riksvei, samt statlig og fylkeskommunal?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1427 (2020-2021)

  Innlevert: 25.02.2021

  Sendt: 25.02.2021

  Besvart: 03.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Er moloer, bølgebrytere og utdyping av havner inn til kai, som har betydning for den allmenne ferdselen, et statlig ansvar, og vil det bli avsatt midler i den kommende Nasjonal transportplan både til staten v/Kystverket og fylkeskommunene for å utvikle havneinfrastrukturen i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1426 (2020-2021)

  Innlevert: 25.02.2021

  Sendt: 25.02.2021

  Besvart: 04.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvilke planer har regjeringa for når ytterligere utvidelse av Kystrutens seilinger, og når er det planlagt at Havila Kystruten AS skal ta opp sin del av rutetilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1372 (2020-2021)

  Innlevert: 19.02.2021

  Sendt: 22.02.2021

  Besvart: 01.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Nordland fylkeskommune og staten har ikke inngått avtale om overtakelse av fiskerihavnene, derfor er fiskerihavnene i Nordland fortsatt et statlig ansvar. Hva har statsråden tenkt å foreta seg knyttet til utbedring i Myre havn, all tid Nordland fylkeskommune ikke har overtatt oppgaven for fiskerihavnene og ansvaret frem til det skjer, tilhører statsråden?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1367 (2020-2021)

  Innlevert: 19.02.2021

  Sendt: 22.02.2021

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 02.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Veidekke og Grønt skipsfarts program har signert en avtale om å jobbe frem kontrakter for bygging av to nye hydrogendrevne lasteskip. Skipene skal frakte asfalt, pukk og grus langs norskekysten. Hva vil regjeringen gjøre for at også andre aktører gjennomfører en lignende overgang til nullutslippsløsninger, er det aktuelt å stille krav i offentlige anskaffelser og er det vilje til å opprette egen støtteordning for selskap som krever nullutslipp i transporten av varer de kjøper inn eller selger?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1364 (2020-2021)

  Innlevert: 19.02.2021

  Sendt: 19.02.2021

  Besvart: 01.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Når blir Stortingets vedtak om å fjerne kravet til obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre effektuert og når kan man forvente at eldre som venter på muligheten til ny vurdering vil kunne få den?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1347 (2020-2021)

  Innlevert: 18.02.2021

  Sendt: 18.02.2021

  Besvart: 26.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Er det gjort en grundig vurdering av ytterligere kryssningskapasitet og vendekapasitet ved Sarpsborg stasjon for å realisere to tog i timen, som en del av statsrådens beslutningsgrunnlag for NTP (2022-2033)?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1343 (2020-2021)

  Innlevert: 18.02.2021

  Sendt: 18.02.2021

  Besvart: 25.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden vurdere å endre reglene for kabotasjekjøring for turbuss, slik at bransjen får en større forutsigbarhet, og at beredskapen ivaretas på dette området?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1342 (2020-2021)

  Innlevert: 18.02.2021

  Sendt: 18.02.2021

  Besvart: 24.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvilke konsekvenser vil BaneNors opplysninger om økte kvikkleireforekomster i Moss få for framdrift, økonomi og gjennomførbarhet for utbyggingen av ny jernbane og ny Rv 19?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1341 (2020-2021)

  Innlevert: 18.02.2021

  Sendt: 18.02.2021

  Besvart: 25.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Flere tjenester hos Statens Vegvesen har blitt digitalisert, også fornyelse av førerkort. Samtidig har det som en følge av pandemien blitt stengte trafikkstasjoner. Hvilken veiledning og hjelp er det lagt opp til for de som ikke har mulighet til selv å fornye førerkort via internett?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1338 (2020-2021)

  Innlevert: 17.02.2021

  Sendt: 18.02.2021

  Besvart: 26.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vegvesenet har vedtatt at alle prosjekter med en investeringsramme på over 200 millioner skal sertifiseres i tråd med Ceequal. Hva vil denne ordningen bety for kostnadene i prosjektene, og hvordan påvirker dette muligheten til å bruke norsk språk i prosjektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1331 (2020-2021)

  Innlevert: 17.02.2021

  Sendt: 17.02.2021

  Besvart: 22.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden endre reglene slik at staten tar deler eller hele regningen for utbygging av nødvendig infrastruktur for strøm til utvidelse av kapasitet for ladestasjoner langs viktige trafikkårer som E6?