Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 322)
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2097 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 16.08.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å forbedre mulighetene for å reise til og fra Værøy og dermed sikre framtidens bosetning, slik at både fastboende og turister kan ta i bruk de ressursene som finnes der, året rundt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2093 (2018-2019)

  Innlevert: 15.08.2019

  Sendt: 15.08.2019

  Til behandling

  Statens Vegvesen har utredet 3 ulike alternativer for utbedring av Rv 3, Ny Tunna bru, men sier til Veiforum RV 3 at de ikke har midler til noen av alternativene. Den etterlengta utbedringen vil derfor ikke bli realisert. Vegforum ønsker at alternativ 4 blir valgt, da det er det beste, og mest trafikksikre tiltaket. Det har en kostnad på 160- 250 mill kr. Vil samferdselsministeren bidra til at transportkomiteens merknader ifm behandling av nasjonal transportplan blir ivaretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2083 (2018-2019)

  Innlevert: 12.08.2019

  Sendt: 13.08.2019

  Til behandling

  Hva er Statens vegvesen sitt grunnlag for å uthule lovgivningen gjennom å liberalisere kabotasjeregelverket og bytte av tralle?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2076 (2018-2019)

  Innlevert: 09.08.2019

  Sendt: 12.08.2019

  Til behandling

  Det har vært mange nyhetsoppslag om at utenlandske turbussselskaper ser på Norge nærmest som «fristed» i forhold til kabotasjeregelverk. Situasjonen er uheldig både mht. sosial dumping og for norsk transportnæring. Mange aktører peker på at maksimal lengde på den lovlige kabotasjeperioden bør defineres tydelig. Nå er det bare en skjønnsmessig formulering om midlertidighet. Det betyr at kontrollmyndighetene har en nesten håpløs oppgave. Vil statsråden ta initiativet til å få tydelig definisjon av ordet "midlertidig"?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2075 (2018-2019)

  Innlevert: 09.08.2019

  Sendt: 12.08.2019

  Til behandling

  Det er nettopp foretatt byggestart på strekningen El6 Eggemoen - Olum. I dette prosjektet er det planlagt tre bomsnitt på sideveier i Jevnaker kommune. Kan statsråden love at disse bommene blir fjernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2068 (2018-2019)

  Innlevert: 09.08.2019

  Sendt: 09.08.2019

  Til behandling

  Den planlagde fiskerihamna i Langevåg i Bømlo kommune har ikkje fått statlege løyvingar i gjeldande budsjett, og midlar er ikkje avsette før i siste del av NTP. Regjeringa har innført ei forskotteringsordning, der Bømlo ikkje nådde opp i første runde, men ramma er no auka i høve ein andre tildelingsrunde. Vil fiskerihamna i Bømlo få høve til forskottering ved denne andre tildelinga, og kva blir finansiell statuse for prosjektet når fiskerihamnene blir overførte til fylkeskommunane frå 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2063 (2018-2019)

  Innlevert: 09.08.2019

  Sendt: 09.08.2019

  Til behandling

  26. juli i år skjedde det nok en gang en alvorlig ulykke i den sterkt trafikkerte Hagantunnelen i Nittedal. Mener statsråden det var klokt å fjerne prosjektet om nytt løp i Hagantunnelen ved sist rullering av NTP og mener statsråden at dette prosjektet bør tas inn igjen ved neste rullering i 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2062 (2018-2019)

  Innlevert: 09.08.2019

  Sendt: 09.08.2019

  Besvart: 16.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  NLF og fagnettsteder kan nå melde at en endring i kontrollinstruksen om kabotasje fra Samferdselsdepartementet. Her står det bl.a.: «Det er ikke forbud mot å fylle ut fraktbrev manuelt eller oppdatere dokumentet manuelt f.eks. i forbindelse med skifte av trekkvogn.» Ser statsråden at dette åpner for mer juks og smutthull i lovverket og enda vanskeligere jobb for kontrollørene, og har han selv gått god for disse endringene/fortolkningene av regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2043 (2018-2019)

  Innlevert: 05.08.2019

  Sendt: 05.08.2019

  Besvart: 12.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Regjeringspartienes representanter i transport- og kommunikasjonskomiteen ba i sine merknader i prop. 110 S (2018-2019), Nokre saker om veg, jernbane og post, om at Statens Vegvesen bør gjøre tilleggsutredninger for antall trafikkstasjoner og innhold i tjenestene. Hva er bestilt av tilleggsutreninger, og når vil en slik utredning være ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2042 (2018-2019)

  Innlevert: 05.08.2019

  Sendt: 05.08.2019

  Besvart: 13.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvem kan gi syklister tillatelse til å svinge til høyre i lyskryss når det er rødt lys, kan en kommune med skiltmyndighet gjøre det eller er det en sak som Samferdselsdepartementet/Vegdirektoratet må avgjøre, og i tillegg ber jeg om å få en oversikt over land/ byer hvor dette er tillatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2020 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 09.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Er det aktuelt for regjeringa og se åpne opp for dispensasjon for 4 års-kravet for bussjåfører, evt. gjøre regelendringer som åpner for at denne gruppen får tatt i bruk utdanninga de har fått gjennom Bærum kommune og IMDI?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2019 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 06.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Når vil regjeringen følge opp endringene i Vegtrafikkloven om at kommunale parkeringsavgifter for elbiler og hydrogenbiler ikke skal overstige halvparten av taksten for bensin- og dieselbiler, gjennom en endring av parkeringsforskriften?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2018 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 09.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden legge fram andelen riksveiinvesteringer pr lm riksvei gjort av SVV og Nye veier og antall lm jernbaneinvestering, begge fordelt per fylke for perioden 2014-2017 og 2018-21 (inkl. planlagte investeringer)?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2007 (2018-2019)

  Innlevert: 30.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Ser samferdselsministeren det samme behovet for gang- og sykkelveg på strekningen Kviteseid - Kvitsund på RV 41 som de berørte, og vil han i arbeidet med ny NTP sørge for oppdatert informasjon, som ny dokumentasjon av hvor mange kjøretøy som kjører daglig på strekningen og vurdering av om ikke det går an å bygge gang- og sykkelvegen mye billigere enn det man først har anslått?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1996 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kor høg er i snitt andelen bompengar i dei bompengeprosjekta for riksveg som er handsama av Stortinget i stortingsperioden 2013-2017 og kor høg er bompengeandelen i riksvegprosjekt handsama så lang i inneværande stortingsperiode?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1995 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Det vert ofte hevda ulike beløp som Nye Veier AS har spart samanlikna med planane til Statens Vegvesen. Kor mykje har Nye Veier As spart samfunnet for samla så langt og kva føresetnader og tal bygger desse utrekningane på?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1988 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan ivaretas i dag postlovens intensjoner om innbyggere/kunders klageadgang i saker som gjelder endring av postkasseplassering, hva er Nkoms rolle og hva er Forbrukerrådets rolle i disse sakene, hva er status i arbeidet med brukerklagenemnd, og er statsråden tilfreds med hvordan innbyggernes klageadgang i dag er?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1961 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 01.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I Granavold plattformen står det "At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet." På Stamveg prosjektet E-39 Os-Bergen er det planlagt bom på Fv163 Lysefjorden-Fanafjellet og langs eksisterende E39. Vil ministeren sørge for at Granavold plattformen blir fulgt opp, og hindre at disse planlagte bomstasjonene på sideveiene blir bygget?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1958 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 27.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Det er lansert ulike alternativer for en framtidig, forbedret jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm - både via Kongsvinger, Bjørkelangen og Askim/Indre Østfold. Samtidig jobbes det med en konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen. Vil denne KVU-en også omfatte andre geografiske alternativer enn bane via Kongsvinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1949 (2018-2019)

  Innlevert: 23.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 01.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Medfører det riktighet at regjeringen har avlsuttet arbeidet om å ha et felles billettsystem på riksvegferjene og hva er begrunnelsen for dette?