Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 220)
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1885 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Kva vil det koste å doble antall flyavgangar og halvere prisene på kortbanenettet (FOT-rutene)?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1884 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Ordningen med utvidet transporttjeneste for brukere med særlig behov (TT-ordningen) har vært innført i under halvparten av fylkeskommunene. De som ennå ikke får ta del i denne statlige støtten, kan føle seg betydelig for-fordelt. Buskerud fylkeskommune er en av dem som igjen har fått avslag, mens nabofylket Vestfold fikk innvilget søknaden. Hvilken plan har statsråden for at ordningen skal omfatte alle fylkeskommuner slik at potensielle brukere i Buskerud og andre fylker får dekket sine åpenbare behov?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1865 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvorfor departementet forsinker prosessen med byvekstavtale og krever at demokratisk fattede bompengevedtak må gjøres på nytt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1856 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Fra Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune er det ytret ønske om at det utarbeides en samlet bompengeproposisjon med et helhetlig finansieringsopplegg for programområdestrekningen riksveg 94 Akkarfjord-Saragammen-Jansvannet og riksveg 94/Bypakke Hammerfest. Hvordan vurderer statsråden dette, og når kan en lokalt forvente en avklaring fra departementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1844 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Mobilitetspunkter er noe flere fylkeskommunalt eide kollektivselskap i Norge sysler med å opprette/bygge. Kolumbus og Ruter, og andre, ønsker å tilby elbil-pool i tilknytning til slike mobilitetspunkter, men juridiske utredninger sier at dette ikke er lovlig grunnet i statstøttereglene. Vil samferdselministern bidra til at lovverket åpnes for opprettelse av slik elbilpooler i fylkeskommunale kollektivselskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1830 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Til behandling

  Vil regjeringen vurdere å gjennomføre konkrete tiltak for hvordan konkurransesituasjonen i bedriftsmarkedet for mobil kan bedres?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1821 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til at togependlere får samme kvalitet og pris på sine reiser som pendlere på tilsvarende stekninger rundt Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1786 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 14.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Mange syklister klager over mangel på sykkelplasser og høye priser for å ta sykkelen med seg på toget. Mange land som satser på sykkel - både til daglig bruk og for turister - har langt bedre muligheter for sykkeltransport på tog. Hva vil statsråden gjøre for å bedre mulighetene for å ta sykkel med seg på toget, ikke minst i lys av anbudsutsettelsene som nå gjennomføres, og vil han ta initiativ til at prisene blir satt ned - for å stimulere til mer bruk av sykkel?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1775 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 14.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hva vil statsråden gjøre for å øke kapasiteten på sovevognstilbudet på de mest trafikkerte nattogstrekningene i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1774 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden ta initiativ til et samarbeid med sine europeiske kollegaer, slik at vi får et felles europeisk bestillingssystem for togbilletter på tvers av landegrensene?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1773 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Til behandling

  Er det hjemmel for å gjennomføre denne ekstrainnkrevingen og vil statsråden påse at denne urimelige innkrevingen av bompenger stanses før omkjøringen starter.
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1771 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Hvorfor spriker forklaringene mellom statsråden og hans eget departement når det gjelder kostnadene knyttet til den såkalte jernbanereformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1768 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 12.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden bekrefte at sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen fortsatt skal være ferdig senest 2035?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1756 (2017-2018)

  Innlevert: 06.06.2018

  Sendt: 06.06.2018

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 14.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Regjeringen opphevet i 2017 den sentrale forskriften om vannscooter. Samtidig slo regjeringen fast at «Kommunene kan forby bruk av vannscotere i sjø dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv.» (9.6.2017). Mange kommuner startet arbeid med kommunal regulering av vannscooter i tråd med dette. Kan statsråden bekrefte at kommunene har adgang til å forby bruk av vannscootere i tråd med løftet som ble gitt da den sentrale forskriften ble opphevet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1749 (2017-2018)

  Innlevert: 05.06.2018

  Sendt: 05.06.2018

  Besvart: 14.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  I dok 15:1649, svar fra kommunalministeren, vises det til at Statens vegvesen oversendte i februar i år forslag til endelig planprogram for Lyngdal Vest-Ålgård E-39, til samferdselsministeren. Samferdselsministeren viser til kommunaldepartementet i april, dok 15:1649, men da var saken sendt fra Kommunaldepartementet til samferdselsministeren. Var det ukjent for ministeren at departementet hadde fått saken fra Kommunaldepartementet, hva gjør at det enda ikke er kommet en avklaring og når vil den komme?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1742 (2017-2018)

  Innlevert: 04.06.2018

  Sendt: 05.06.2018

  Til behandling

  Det hopar seg opp med ubetalte fartsbøter som utanlandske sjåførar, særleg i transportnæringa, skulle ha betalt. Har samferdselsministeren tatt tak i dette problemet, eller vil han ta grep som kan gjera det mogleg for politiet å drive inn bøtene?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1739 (2017-2018)

  Innlevert: 04.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Besvart: 13.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  God infrastruktur bygger landet. Bedre veier reduserer reisetiden, øker trafikksikkerheten og knytter regioner og lokalsamfunn tettere sammen. Infrastruktur er ikke gratis og det er viktig at man finansiere prosjektene på en mest mulig effektiv måte, uten en urimelig skattebelastning på brukerne. Kan statsråden gi en oversikt over utviklingen i nivået på veiinvesteringer og vedlikehold de tre siste stortingsperiodene, herunder vise hvordan bompengeandelen har utviklet seg over tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1738 (2017-2018)

  Innlevert: 04.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Besvart: 13.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden ta initiativ til at reisende med gyldig månedskort hos Ruter kan bruke Flytoget på de strekninger månedskortet gjelder for, eventuelt med et månedlig påslag i prisen som dekker Flytoget?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1718 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Besvart: 12.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Samferdselsministeren er kjent for å ville få mest mulig ut av offentlige midler. En slik effektivisering kan for eksempel oppnås gjennom samordning og planlegging og utbygging av ulike prosjekter. Vil han sørge for at planleggingen av Genistreken og ny E18-trase skjer samordnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1705 (2017-2018)

  Innlevert: 31.05.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Besvart: 12.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Ofotlab har fått store problemer med postgangen etter at A-posten ble fjernet. Bedriften viser til at sen postgang i Nordland og Sør-Troms og påpeker at for å komme opp på to dagers fremsendingstid må postgangen fra Oslo til Bodø skje med fly. I gårdagens spørretime viste statsråden at svarsendinger var grunnen til sen postgang. Nok en gang må jeg presisere spørsmålet gjaldt vanlig brevpost. Det er oftest vanlig brevpost inntil 2 kg som sendes til Ofotlab. Vil statsråden gjøre noe for raskere fremsendingstid?