Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 58)
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:503 (2022-2023)

  Innlevert: 24.11.2022

  Sendt: 24.11.2022

  Til behandling

  Vil ministeren sørge for fysiske tiltak langs Gjøvikbanen for å stoppe eller redusere viltpåkjørslene og i så fall hvilke tiltak og når vil de bli gjennomført?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:498 (2022-2023)

  Innlevert: 23.11.2022

  Sendt: 24.11.2022

  Til behandling

  Kan samferdselsministeren bekrefte at Nye Veier as, startar opp med bygging og gjennomføring av prosjekt langs E-136 i Møre og Romsdal i 2023?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:496 (2022-2023)

  Innlevert: 23.11.2022

  Sendt: 24.11.2022

  Til behandling

  Kan samferdselministeren leggje fram kva fagleg forankringar ein har i dette prosjektet ang jordskjelvsproblematikken, og dokumentere at bygging av ein gedigen undersjøisk tunell og snart verdensrekord i bru i dette området er forsvarleg med desse jordskjelpåverknadane?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:494 (2022-2023)

  Innlevert: 23.11.2022

  Sendt: 24.11.2022

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren ta initiativ til at dette løser seg på en rettferdig og samfunnstjenlig måte for beboerne og bøndene som får lokalsamfunnet og driften sin delt i de nevnte områder?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:478 (2022-2023)

  Innlevert: 22.11.2022

  Sendt: 22.11.2022

  Besvart: 25.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Korleis vil samferdselsministeren rigge arbeidet med utforming av neste Nasjonal Transportplan slik at organisasjonslivet og sivilsamfunnet på ein reell måte kan bidra inn i arbeidet med å utvikle ein berekraftig NTP 2025-2036?
 • Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:474 (2022-2023)

  Innlevert: 21.11.2022

  Sendt: 22.11.2022

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvordan merknadene om Sørliterminalen fra en samlet transport- og kommunikasjonskomite til statsbudsjettet for 2021 og 2022 har blitt fulgt opp, og hva som kan ventes av oppfølging i tiden fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:411 (2022-2023)

  Innlevert: 15.11.2022

  Sendt: 16.11.2022

  Besvart: 23.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan samferdselsministeren forklare kvifor Statens vegvesen i årtier etter årtier ikkje har planlagt, prosjektert ferdig heile E-136 Ålesund til Bjorli, og korleis det då er mogeleg at Statens vegvesen så langt i år har nytta heile 78 million kr til planlegging av Møreaksen som verken er prioritert eller har noko som helst realisme for realisering?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:410 (2022-2023)

  Innlevert: 15.11.2022

  Sendt: 16.11.2022

  Besvart: 24.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hvilke konkrete tiltak vil samferdselsministeren iverksette for å unngå ytterligere utsettelse av ERTMS på Nordlandsbanen, og videre øvrige konkrete tiltak og tidsløp som løser dagens kapasitetsutfordringer og næringslivets transportbehov på Nordlandsbanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:388 (2022-2023)

  Innlevert: 12.11.2022

  Sendt: 14.11.2022

  Besvart: 21.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Er det aktuelt for samferdselsministeren å opna opp for forlenging av tidsbestemte porteføljestyrte bompengepakkar, då til forskjell frå den førre regjeringas bompengepolitikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:384 (2022-2023)

  Innlevert: 11.11.2022

  Sendt: 14.11.2022

  Besvart: 21.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan ministeren si noe om hvor lang frist vi har på oss til å rette opp manglene vi har for å nå kravene i tunnelsikkerhetsforskriften og hva er i verste fall konsekekvensene av å ikke holde oss innenfor fristen, og risikerer vi å måtte betale bøter?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:382 (2022-2023)

  Innlevert: 11.11.2022

  Sendt: 14.11.2022

  Besvart: 21.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hva synes statsråden om at det enormt underfinansierte vegvedlikeholdet, spesielt hos fylkeskommunene, får påføre privatbilister, næringstransport og kollektivselskaper ekstrakostnader uten at det gis erstatning, og har bileiere fått erstatning for skader de mener er påført kjøretøyet på grunn av vegskader andre steder i landet, og hvordan mener statsråden at dette skal praktiseres for fylkesvegene i hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Aram Karim (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:373 (2022-2023)

  Innlevert: 10.11.2022

  Sendt: 11.11.2022

  Besvart: 21.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hvor mange tog i timen jobber statsråden for at det skal gå mellom Tønsberg og Skien innen 2035?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:370 (2022-2023)

  Innlevert: 10.11.2022

  Sendt: 11.11.2022

  Besvart: 21.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Deler statsråden dette synet at nå er det viktigere å ha togforbindelser og vei til Sverige fremfor å knytte sammen eget land?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:364 (2022-2023)

  Innlevert: 09.11.2022

  Sendt: 10.11.2022

  Besvart: 16.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kva kostnader vil Fellesprosjektet Arna-Stanghelle (FAS) uansett pådra seg dersom prosjektet ikkje blir vidareført som planlagt, utover dei kostnadane BKK Nett vil få? Herunder om det er andre inngåtte avtalar som vil få termineringskostnader. Ber også om at reguleringsmessige føljekostnader blir inkludert i anslaget (innløysing av hus etc)
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:362 (2022-2023)

  Innlevert: 09.11.2022

  Sendt: 09.11.2022

  Besvart: 21.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan samferdselministeren leggje fram status for arbeidet ikring utvikling av flytende ferjekaier og om dette er realistisk og kva som skal til for å kunne få noko slikt godkjent til bruk?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:359 (2022-2023)

  Innlevert: 09.11.2022

  Sendt: 09.11.2022

  Besvart: 18.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Vil samferdselministeren og regjeringa faktisk no snart handle og sørger for at Møre og Romsdal fylkeskommune som vegeigar av Nordøyvegen, som også har 100% garantiansvaret for prosjektet, faktisk kan setje ned bompengetakstane som det er gjeve beskjed om å leggje til rette for frå eit samla Storting i vedtaket i representantforslag 237 S?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:343 (2022-2023)

  Innlevert: 07.11.2022

  Sendt: 08.11.2022

  Besvart: 11.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hva tenker statsråden om at forhandlingene har brutt sammen blant annet med utgangspunkt i at regjeringen ikke bidrar nok økonomisk med å bygge ut infrastruktur i Nord-Norges største by, og har statsråden selv vurdert å engasjere seg i forhandlingene for å bidra til en løsning?
 • Skriftlig spørsmål fra Henning Wold (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:342 (2022-2023)

  Innlevert: 07.11.2022

  Sendt: 08.11.2022

  Besvart: 10.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Viser til forslaget i Statsbudsjettet for 2023 om å halvere kvoten for tobakksvarer som kan innføres som reisegods. Hvilke konsekvenser vil denne endringen få for Avinor?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:333 (2022-2023)

  Innlevert: 06.11.2022

  Sendt: 07.11.2022

  Besvart: 17.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Nok en gang gikk det steinras ved rv. 13 i Suldal. Denne gang ble en skolebuss truffet, men heldigvis ingen passasjerer om bord. Rassikring bør prioriteres høyt av alle regjeringer. Dessverre ser vi at i forslag til statsbudsjett 2023, kap. 1320 Statens vegvesen, så er post 31 Skredsikring riksveier på ca. 1 mrd. kr nullet ut. Denne posten er nå flyttet inn under post 30 Riksveiinvesteringer, som er kraftig redusert. Totalt er post 30 og 31 redusert med om lag 3,6 mrd. kr. Hvorfor har statsråden gjort rassikring til en salderingspost?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:328 (2022-2023)

  Innlevert: 04.11.2022

  Sendt: 07.11.2022

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 14.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Vil statsråden sørge for universelle vilkår for utstedelse av HC-kort, slik at praksisen for utstedelse ikke er forskjellig fra kommune til kommune?