Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 190)
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:190 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Hva er provenyvirkningen over statsbudsjettet for 2019 av å innføre redusert sats for avgift på elektrisk kraft for strøm til henholdsvis vanningsanlegg spesielt, korntørking spesielt og matproduksjon generelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:189 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Er statsministeren enig med sin parlamentariske leder i at det er hatretorikk å omtale investorer som «ser gode profittmuligheter» og gjør det de selv kaller en «profitabel investering» i velferden vår som velferdsprofitører?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:188 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Kan statsråden informere Stortinget om finansiering av de regionale odontologiske kompetansesentra, utviklingen siden 2013, lønnsnivået på ansatte sammenlignet med tilsvarende stillinger på universitet og hvor mye av midlene som brukes til forskning?
 • Skriftlig spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:187 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Etter EUs forsøksdyrdirektiv har Norge vært pålagt å opprette en nasjonal komite for beskyttelse av forsøksdyr siden 2015. Mens komiteene i de andre landene er godt i gang, uteble Norge fra det første EU-møtet for komiteene. Komiteen har ikke en gang hatt internt møte. Når kan vi vente at de begynner sitt arbeid, og hvem har sekretariatsfunksjonen og hvorfor har det tatt så lang tid å opprette komiteen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:186 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Hvor stort er problemet med at barn av foreldre som mottar sosialhjelp ikke får nødvendig kjeveortopedisk behandling / tannregulering, på grunn av at foreldrene ikke har råd til å betale egenandelene, og hva gjøres eventuelt for å sikre at denne gruppen pasienter under 18 år får de samme mulighetene for nødvendig behandling med tannregulering som andre barn, uavhengig av sine foreldres økonomi?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:185 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Ser statsråden for seg tiltak innen psykisk helse særlig rettet mot personer med synshemminger, og har han i den forbindelse vurdert en utvidelse av ansvarsområdet til «Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse»?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:184 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Kan statsministeren redegjøre for regjeringens holdning til tillitsvalgte, og mener statsministeren opptreden til forsvarsministeren en tillitsskapende og akseptabel?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:183 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Mener statsråden at leger som bidrar til at enkeltmennesker blir utsatt for maktovergrep fra offentlige myndigheter på denne måten kan beholde sin legeautorisasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:182 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Hvor lang tid ville det ta - om man tar hensyn til naturlig avgang i etaten - å nå 2 politifolk per 1000 innbyggere i hvert politidistrikt, under forutsetning av årlig opptak på politihøgskolen på 550 studenter, og hva vil tidsperspektivet være om opptaket fortsatt var på 720 studenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:181 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Hvor mange flere lærere har blitt ansatt i skolen til de yngste barna siden 2013, og hvordan definerer kunnskapsministeren «de yngste barna»?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:180 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 19.10.2018

  Til behandling

  Skal Røros få et bedre flytilbud må det settes krav i anbudsutlysningen så flytilbudet tilfredsstiller behovet til de reisende. Dette har både Næringslivet, Fjellregionen og Trøndelag fylkeskommune spilt inn i sine høringssvar og møter med samferdselsdepartementet. Vil det bli satt slike krav i anbudsutlysningen som ivaretar ønskene og behovet for et bedre flytilbud ved Røros Lufthavn?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:179 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Hvorfor ble aksept om fravikelse av rundskriv R-109/14 innhentet fra Finansdepartementet først etter at Stortinget hadde fattet vedtak om nedleggelse av Andøya flystasjon, og er ikke en slik saksbehandlingsprosess med aksept først i ettertid i strid med rundskriv R-109/14?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:178 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre om hvorfor nullalternativet ikke inkluderer vedtaket av 2016 i og med at Finansdepartementet sin aksept om fravikelse fra rundskriv R-109/14 fortsatt ikke forelå når mandat til KS1 ble gitt, og hva var begrunnelsen for å gradere ekstern kvalitetssikrer sine vurderinger av nullalternativet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:177 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Helse Sør-Øst har etablert et overføringsprosjekt når Kongsvinger skal flyttes fra Sykehuset Innlandet (SI) til Ahus. Fordelingsnøkkelen og utviklingen hos helseforetakene tilsier at de store foretaka blir større, og de små blir enda mindre. Hvilke betraktninger gjør statsråden seg rundt hva som lønner seg på lang sikt, og hva vil dette ha å si for pasientene og de ansatte som er igjen i SI?
 • Skriftlig spørsmål fra Tom Kalsås (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:176 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Er regjeringen kjent med at ABE-reformen går ut over domstolenes kjernevirksomhet, og at dette medfører økt saksbehandlingstid, økte restanser, svekket rettssikkerhet og dårligere arbeidsmiljø?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:175 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvor langt regjeringen har kommet i sin utredning av å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms, som sør for Nordland, slik Stortinget vedtok 8. juni 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:174 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Hva er status i regjeringens gjennomføring av oppfølgingsplanen for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:173 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  På verdensdagen for psykisk helse, fikk ansatte på DPS i Valdres og Otta, og på TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) på Reinsvoll Sykehus beskjed om at det er foreslått kutt på deres arbeidsplasser. Hvorfor blir det kuttet i rusplasser, hvorfor blir psykisk helse nedprioritert og DPSer lagt ned, og har regjeringen tatt hensyn i statsbudsjettet til at kostnadene for disse kuttene ender hos kommunen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:172 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Fartsgrensene på norske veier er lave sammenliknet med nabolandene våre. Mange bilister opplever nok at fartsgrensene ikke reflekterer veiens standard. Bedre veikvalitet og sikrere biler bidrar til færre ulykker på veiene. Settes fartsgrensene for lavt svekker dette respekten for fartsgrense systemet. Fartsgrensene i Norge må økes slik at de bedre reflekterer veiens standard og dermed også respekten for de fartsgrensene som settes. Vil statsråden ta et initiativ slik at vi får etablert "rett fart på rett vei"?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:171 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Finansnæringen står overfor store omstillinger. Etter Danmark er vi det nest mest digitaliserte landet i Europa. Vårt finansielle system scorer høyt på kvalitet og rangeres som det niende best utviklede i verden, og vi er i toppen når det gjelder bruk av elektroniske betalingstjenester. Vi har dermed et godt utgangspunkt for å utvikle ny finansiell teknologi og bli en del av et ledende Fintech miljø. Hvorfor tar det så lang tid med å få på plass en "regulatorisk sandkasse", når andre nordiske land klarer det?