Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1768)
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1707 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen bruke informasjonen om reduksjon i oljeproduksjon som et kostnadseffektiv tiltak for å redusere klimagassutslippene i framtidig petroleumsforvaltning og som del av det nylig startede arbeidet med å utvikle en ny klimakur?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1706 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Kan statsråden gjøre rede for siste kostnadsoverslag for å oppfylle krav gitt i tunnelsikkerhetsforskriften, på fylkesveiene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1705 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Bømlo er blant de største fiskerikommunene og 28 pst. av landets pelagiske trålkvoter er hjemmehørende i kommunen. De er også blant landets viktigste oppdrettskommuner og er et dynamisk og livskraftig industrisamfunn. Det investeres i havfiskeflåten, nytt fiskemottak og ungdom ønsker å satse på fiskeri, sjømat og industri. Det er utarbeidet en oppdatert analyse for Fiskerihavn i Langevåg som gir netto samfunnsøkonomisk nytte på 97 millioner. Når kan Bømlo samfunnet forvente svar på søknad om forskuttering?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1704 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Kan statsråden klargjøre om de statlige midlene i byvekstavtalen for Nord-Jæren er låst til hvert enkelt prosjekt, eller er de finansiert som en totalpakke som gir styringsgruppen i byvekstavtalen full lokal frihet til å igangsette, stanse, nedskalere eller utsette prosjekter i pakkene (som f.eks. sykkelstamvei) og dermed disponere pengene slik de selv mener er mest fornuftig?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1703 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Elevene ved de videregående skolene Mo og Øyrane, Stord, Bømlo og Laksesvåg er blant de som må vente et år på nybygg og vedlikehold. –Vi foreslår å holde litt igjen på prosjekt som ikke er påbegynte og forskyve dem med et år, sier kommende fylkesrådmann Rune Haugsdal til NRK Hordaland 20. mai. Når kan elevene i videregående opplæring i nye Vestland fylkeskommune vente seg utbytte av regjeringas regionreform, eller vil de måtte være med og betale prisen for sentraliseringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1702 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Hvor mange prosent av de som søkte forlengelse på AAP basert på unntaksbestemmelsene fikk innvilget forlengelse i 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1701 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Hvordan beregnet Finansdepartementet at forslaget til avgifter for 2019 presentert i Prop1 LS (2018-2019) ville virke på salget av elbiler i 2019, og hvor stor del av forklaringen utgjør feilberegningen av elbilsalget på nedjusteringen av de trendberegnede skatte- og avgiftsinntektene som presenteres i revidert nasjonalbudsjett 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1700 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Kan ministeren gi en oversikt over hvor mange VTA plasser og hvor mange VTO plasser er tiltelt det enkelte fylket så langt i 2019, og på hvilket grunnlag dette fordeles ut til hvert enkelt fylke?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1699 (2018-2019)

  Innlevert: 24.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  I Granavolden-plattformen lovte regjeringen å bygge nytt vikingskipmuseum. Statsråden omtalte da museet som et byggeprosjekt som var klart til å få startbevilgning. I RNB bruker regjeringen 7 milliarder ekstra, men ikke en krone til bygget de lovte. Dette til tross for at fagfolk er samstemte i at skipene står i fare, nybygg er det eneste som kan redde dem, og at det det må skje raskt: Ny scanning viser at ødeleggelsen er i full gang. Hvorfor tar ikke statsråden ansvar for verdensarven og får byggeprosessen startet?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Schytz (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1698 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Når vil statsråden ta initiativ overfor sine nordiske samferdselsministerkollegaer for å få på plass et mer formelt samarbeid om planlegging og utbygging av jernbane, ruteplanlegging, ruteopplysninger og billettsamarbeid på togtilbudet mot Stockholm og mot Gøteborg, København og videre sørover mot kontinentet?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1697 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Er Statsråden enig i at vindkraftprosjekter som har gamle konsesjoner og gamle miljøfaglige vurderinger skal ha mest mulig oppdatert informasjon før de bygges, og vil statsråden sikre at lokalsamfunn ikke blir pålagt en merkostnad når NVEs vilkår om å tilbakeføre naturen etter endt konsesjon blir gjeldende og kan statsråden sikre at det ikke er lokalsamfunnet som blir skadelidende om vindkraftverket kommer i økonomiske problemer før de har gitt en bankgaranti for fjerning av vindmøllene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:1696 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Dersom statsråden framheld at spørsmåla frå undertegna og Emilie Enger Mehl (Sp) i Stortingets spørretime av 22. mai 2019 ikkje fell under hennar ansvarsområde, er det då nokon andre i regjeringa Solberg som har eit heilhetleg samfunnsikkerhet- og beredskapsansvar?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1695 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Hvorfor skal barn med diabetes type 1 i Midt-Norge måtte vente lengre enn Norges øvrige diabetikere på kontinuerlige blodsukkermålere?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1694 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  SV ønsker autorisasjonsordning for logopeder i Norge. Norsk Logopedlag (NLL) har fire ganger i løpet av de siste årene (2004, 2006, 2012 og 2016) søkt om å få logopeder innlemmet i lov om helsepersonell, slik at logopeder i Norge blir autoriserte på samme måte som logopeder i andre europeiske land. NLL har fortsatt ikke fått svar på søknaden innsendt 21. november 2016. Vil regjeringen innføre en autorisasjonsordning for logopeder i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1693 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Hvis alle norskregistrerte biler brukte elektrisitet som drivstoff hva ville merbehovet for strømproduksjon bli og har vi nok tilgang til norskprodusert strøm?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1692 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 24.05.2019

  Til behandling

  Hva er Norges klimamål, og hvor mye av kuttene skal gjøres i ikke-kvotepliktig sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1691 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 23.05.2019

  Til behandling

  OECD sette både teknologigigantane sin skatteflukt og konkurransepolitikk på dagsorden under ministerrådsmøte i Paris 22. mai. Der har Jensen vore tydelig på vegne av Norge om behovet for sterkare skyts mot maktkonsentrasjon og monopoltilstander. Det er bra vi omsider høyrer om initiativer frå statsråden, men kva konkret har statsråden foreslått?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1690 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 23.05.2019

  Til behandling

  Hvordan sikrer regjeringen at fylkeskommunene økonomisk, kompetansemessig og utstyrsmessig vil være i stand til å ta over ansvaret for fylkesveiene fra Statens Vegvesen, blant annet gjennom fullfinansiering av det antall årsverk som trengs for å gjennomføre oppgavene, plan for tilstrekkelig utstyrspark enten via overføring av utstyr eller investeringsstøtte til dette, finansiering av omstillingskostnader, samt tilstrekkelig informasjon og tidsrammer som gir både ansatte og fylkeskommunen nødvendig forutsigbarhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1689 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 23.05.2019

  Til behandling

  Når direktøren på Sørlandet Sykehus nå varsler om nye kutt planlegges det for at 200 årsverk skal fjernes og en innsparing på 200 millioner. De helsefaglig ansatte er bekymret både for den pasientnære behandlingen og barneavdelingen på sykehuset i Arendal som også er under stadig press. I hvilken grad deler helse- og omsorgsministeren bekymringen fra de ansatte og hvordan vil statsråden sikre barneavdelingen på sykehuset Arendal og den pasientnære behandlingen generelt ved Sørlandet Sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1687 (2018-2019)

  Innlevert: 23.05.2019

  Sendt: 23.05.2019

  Til behandling

  Kan statsråden si seg enig i politiets vurdering og handlemåte slik det fremgår av vedlagte twittermelding fra "Politiet i Sør-Vest" av 18. mai 2019?