Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 132)
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:132 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Kven av Luftforsvaret sine basar skal understøtte kampflyøvingar som Arctic Challenge Exercise (ACE) og andre øvingar med betydeleg kampflydeltaking når Bodø flystasjonvert lagt ned til fordel for nye Bodø lufthavn?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:131 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Jeg oppfatter det slik at det er tverrpolitisk enighet om at ansatte som ønsker høyere stillingsprosent skal prioriteres hvis bedriften har større arbeidskraftbehov. Innen varehandelen er det svært omfattende bruk av faste ansatte med lav stillingsprosent. Imidlertid er det vanlig at arbeidsgiver velger å lyse ut nye stillinger med svært lave stillingsbrøker i stedet for at de som ønsker høyere stillingsprosent dekker opp bedriftens arbeidskraftbehov. Mener statsråden at en slik praksis er i samsvar med dagens lovverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:130 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Er det grunnlag for å hevde at det i Østfold er personer som mottar uføretrygd som ikke har rett til dette, og deler statsråden NAV direktørens synspunkter om at det er en kulturell utfordring i Østfold som er bakgrunnen for det høye antallet på uføretrygd, og hva vil regjeringen gjøre for å øke andelen sysselsatte i Østfold?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:129 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren sørge for at det kommer på plass et oppdatert kunnskapsgrunnlag for Åkra sør – Veakrossen, både når det gjelder konsekvenser for natur, landbruk og friluftsliv, men også når det gjelder samfunnsøkonomiske kalkyler for prosjektets mulige traséer, slik at man sikrer at bompengen blir brukt til det beste for samfunnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:128 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Hva vil arbeidsministeren gjøre for å forhindre slike klare omgåelser av dagens regelverk som beskrevet i begrunnelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:127 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Deler statsrådens de bekymringene komitélederen i Stortingets utdannings- og forskningskomité ytrer?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:126 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Til behandling

  Det pågår nå en diskusjon i EU om hvorvidt de skal heve sitt klimamål fra et kutt på 40 % til et utslippskutt på 55 % innen 2030 sammenlignet med 1990 eller ikke. Regjeringen har støttet en økning av EUs mål og sagt at Norge vil følge etter. Vil regjeringen øke Norges mål til et utslippskutt på minimum 55 % kutt innen 2030, selv om EU ikke velger å gjøre det?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:125 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Vil forsvarsministeren foreta seg noe for å følge opp veteranene, og gi en beklagelse for at veteranene ikke er gjort oppmerksom på ordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:124 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Kva type infrastruktur ved Andøya flystasjon har Forsvaret behov for i alternativ A og B i FMR og vil det vere mogleg for næringslivsaktørar å etablere permanent verksemd, til dømes eit produksjonslokale, ved slike område eller i umiddelbar nærleik til slike område?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:123 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Er det, med utgangspunkt i dagens saksmengde i Østfold jordskifterett, gjort en helhetlig beregning av kostnadene ved etablering og drift av Østre Viken jordskifterett, og er det gjort vurderinger av sårbarhet for å miste kompetanse og ansatte ved en sammenslåing av rettskretsene for Østfold, og det meste av rettskretsene for Akershus, Oslo og Glåmdal jordskifterett med kommisjonens foreløpige forslag til lokalisering på Lillestrøm?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:122 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Ny kommunelov tillater ikke hemmelig valg av ordfører. Dette framgår ikke tydelig verken i forarbeidene eller i innstillingen, men er en implisitt følge av lovendringer. Flere kommuner har derfor misforstått og gjennomført ulovlig valg av ordfører. Vil statsråden ta initiativ til presisering av lovteksten for å unngå at loven blir misforstått?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:121 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Hvilke tiltak har regjeringen iverksatt for å hindre import at fôrråvarer som bidrar til utarming av økosystemer eller truer matsikkerhet i andre land, hvilke tiltak har regjeringen gjennomført for å sikre bærekraftig fôr gjennom alternative fôrråvarer som ikke legger press på økosystemer eller truer matsikkerhet lokalt eller globalt, og på hvilke kapitler og poster i statsbudsjettet er disse tiltakene satt inn?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:120 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Til behandling

  Kan deltagere i oppmøtepliktige NAV-tiltak og med selvstendig opptjent rett til foreldrepenger, innvilges overføring av sin del av foreldrepermisjonen til partner, når permisjonsperioden sammenfaller med perioden for tiltakets oppmøteplikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:119 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Nordland fylkeskommune ansatte veisjef allerede i fjor for å ta ansvaret for fylkesvegadministrasjonen. De har tatt ansvar, uten å få forutsigbarhet for merkostnadene. Hvordan kan statsråden påstå at reformen er forutsigbar når økonomien ikke er klar, eller om den er klar, innebærer et kutt på om lag 50 millioner for disse oppgavene i Nordland?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:118 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Kan helseministeren bekrefte at det er etablert en fungerende bakvaktsordning for ambulanseflytjenesten, og kan han gjøre rede for hvorfor det likevel blir avbrudd i beredskapen på grunn av manglende besetning?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:117 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Hva er den medisinskfaglige begrunnelsen for at blåreseptforskriften ikke åpner for folketrygdrefusjon av hjelpemidler som måler vevsglukose?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:116 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hendelsesforløpet da Nav ba Optikerforbundet om å fjerne en nettsak om prosessen rundt forslag til barnebriller, og hva er statsrådens syn på at hennes direktorat prøver å få en organisasjon til å fjerne kritikk av regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:115 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Hvordan skiller den brexit-avtale som Storbritannia og EU ble enige om 17. oktober seg fra EØS-avtalen på ulike områder?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:114 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Endringer for Statped er tema i Prop. 1 S (2019-2020) og i kommende Stortingsmelding om tidlig innsats i skolen. 25 mill. kr. flyttes fra Statped til kommuner og fylker. Statped bidrar med viktig kompetanse og innsikt fra små fagmiljøer overfor elever, lærere og kunnskapssektoren. Spisskompetansen i enkelte fagmiljø ikke har nok folk eller kapasitet til å bli fordelt i alle landets kommuner og fylker hver for seg, men må følge de enkeltelevene med behov til enhver tid. Hvordan er flytting av ressurser fra Statped og over til fylker og kommuner tenkt i praksis, og hva gjør at styrking av lokale fagmiljøer må føre til kutt i Statped som organ?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:113 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Under høring i Utdannings- og forskningskomitéen i forbindelse med Inst. 12 S (2019-2020) påpekte Norsk Studentorganisasjon (NSO) at det ikke finnes informasjon om og oversikt over hvor mange studenter som ikke søker, takker ja, møter, begynner på eller fullfører utdanninga si på grunn av dårlig økonomi. Hvordan mener statsråden vi bedre kan vite hvordan dette spiller inn, når økonomi er viktig i studentkravet fra NSO?