Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Buskerud (1 - 20 av 91)
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1635 (2018-2019)

  Innlevert: 16.05.2019

  Sendt: 16.05.2019

  Til behandling

  Forstår statsråden at situasjonen er krevende for helsetilbudet, og vil statsråden ta politiisk initiativ for at Hole kommune får rask avklaring og kompensasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1634 (2018-2019)

  Innlevert: 15.05.2019

  Sendt: 16.05.2019

  Til behandling

  I RNB står det: "Som følgje av forsinkingane i planprosessen er behovet for pengar til Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i år redusert med om lag 625 millionar kroner frå løyvinga på 1 016 millionar kroner i statsbudsjettet for 2019". Betyr dette at sjansene for å starte byggearbeidene på Ringeriksbanen i 2021 nå minsker i forhold til oppstart i 2022, og hva vil statsråden gjøre for at 2021 skal bli byggestart?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1586 (2018-2019)

  Innlevert: 09.05.2019

  Sendt: 09.05.2019

  Til behandling

  Ber om en oversikt for hvert år siden 2013, en fordeling som spesifiserer hvor mye som blir krevet inn i hver byvekstavtale og at det gis prognoser for denne fordelingen i kommende år over, og hvor mye og hvor stor andel av bompengene som har blitt krevet inn siden 2013 har blitt krevet inn som en del av en byvekst/bymiljøavtale og hvor mye er bompenger som ikke er en del av bymiljø/byvekstavtaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1585 (2018-2019)

  Innlevert: 09.05.2019

  Sendt: 09.05.2019

  Besvart: 16.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Ber om en oversikt for hvert år, at det fordeles på fylkesvei og riksveg og at det, i den grad det eksisterer, gis prognoser for denne fordelingen i kommende år, og hvor mye bompenger og hvor stor andel av bompengene som er krevd inn siden 2013 har gått til henholdsvis kollektivtiltak, gang- og sykkeltiltak, 4-felts motorveier, veier med mindre enn 4-felt, vedlikehold av vei og eventuelt andre tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1582 (2018-2019)

  Innlevert: 08.05.2019

  Sendt: 08.05.2019

  Besvart: 14.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  I prop. 164 L (2015-2016)Lov om folkeregistrering vises det på side 22 til at opplysninger om fødested og fødeland brukes i fbm utstedelse av pass, og at Justisdepartementet skulle vurdere ulike alternativer for angivelse av fødested i pass. Finansdepartementet skulle følge opp med eventuelle endringer i prosedyrene for registering av fødested i Folkeregisteret, om nødvendig. Har finansministeren sørget for at det finnes rutiner for oppretting av feil som måtte oppstå?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1590 (2018-2019)

  Innlevert: 07.05.2019

  Sendt: 09.05.2019

  Besvart: 16.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Vil statsråden ta politisk initiativ til et desentralisert Høgskoletilbud i Hallingdal som er tilpasset lokalt behov for kompetanse, som for eksempel sykepleieutdanning?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1570 (2018-2019)

  Innlevert: 07.05.2019

  Sendt: 07.05.2019

  Besvart: 14.05.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Kan departementet gi en oversikt over hvor mange og hvilke virksomheter som har mottatt gaveforsterkningsmidler og hvor mye de har mottatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1550 (2018-2019)

  Innlevert: 02.05.2019

  Sendt: 03.05.2019

  Besvart: 08.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Statsråden svarte på et skriftlig spørsmål 9. januar 2019 at ferdig forhandla byvekstavtaler ikke blir lagt fram for Stortinget. Men Buskerudbypakke 2 (BBP 2)skal vel legges fram for Stortinget før byvekstavtalens innhold skal forhandles,og kan statsråden si - i lys av en viss politisk uro i Drammen og omegn - når BBP2 kan komme til stortinget - og kan han opplyse om belønningsmidlene til kollektivsatsinger kan påregnes om Buskerudbypakka blir trukket tilbake?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1526 (2018-2019)

  Innlevert: 26.04.2019

  Sendt: 29.04.2019

  Besvart: 06.05.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Etter ILO-konvensjon 137 om havnearbeideres rettigheter, som Norge har ratifisert, er vi forpliktet til å ha en definisjon av havnearbeider og havnearbeid, enten gjennom praksis eller lover og regler, og i tråd med disse definisjonene ha en fortrinnsrett for havnearbeidere til å utføre havnearbeid. Har Norge etter Holshipdommen og den nye havneoverenskomsten et regelverk som tilfredsstiller kravene i ILO-konvensjon 137, og hvis ikke, når og på hvilken måte vil dette bringes i orden?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1494 (2018-2019)

  Innlevert: 24.04.2019

  Sendt: 24.04.2019

  Besvart: 25.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Er statsråden enig i at Kongsberg trafikkstasjon skal bestå og ikke legges ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1486 (2018-2019)

  Innlevert: 23.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Besvart: 25.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Betyr Granavolden-erklæringens omtale av asylsøkere og flyktninger at tallet på 3 000 kvoteflyktninger er et årlig totaltall for hvor mange som får opphold etter asylsøknad, EU-relokalisering og kvoteflyktninger, hvis nei, hva er da «taket» som henvises til?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1481 (2018-2019)

  Innlevert: 13.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Besvart: 29.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  I Dokument 15:24 (2018-2019)svarer statsråden 10. oktober 2018 at uføretrygd kan innvilges, også ved ME-diagnose/andre utmattelsesdiagnoser, selv der inntektsevnen har vært nedsatt kun en kort periode. Tilbakemeldinger fra brukere og brukerorganisasjoner forteller en litt annen historie. Kan statsråden si hvor stor andel av søknader om uføretrygd basert på slike diagnoser, som avslås fordi det ikke er gått sju år, og hvor stor andel som innvilges etter kortere periode etter individuell vurdering?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1480 (2018-2019)

  Innlevert: 13.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Besvart: 29.04.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Kommunal Rapport viste 28. mars 2019 til økte sosialhjelpsutgifter som direkte følge av innstramminger i reglene for arbeidsavklaring. Politisk ledelse i arbeids- og sosialdepartementet sier der at kommunene skal kompenseres. Dette ble kontant avvist av kommunalministeren i Stortingets spørretime 10. april 2019. Det er åpenbart behov for en oppklaring av hva som egentlig er regjeringens politikk. Vil kommunene bli kompensert for økte sosialhjelpsutgifter, og hvis ja, når og på hvilken måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1462 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Besvart: 29.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  UDI har gitt beskjed om at de ikke skal forlenge avtalen om drift av Hvalsmoen transittmottak. Mottaket skal legges ned, verdifull kompetanse og fleksibilitet forsvinner. Samtidig inngås ny avtale med Kaspar transittmottak. Hva er begrunnelsen for å avslutte avtalen med Hvalsmoen, hvor stor er innsparingen som følge av dette, er det vurdert alternative løsninger for en mest mulig effektiv samlet mottakskapasitet og er den mest mulig effektive løsningen valgt?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1438 (2018-2019)

  Innlevert: 11.04.2019

  Sendt: 11.04.2019

  Besvart: 25.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Er statsråden enig med Høyres parlamentarisk leder at ny Holmenbru og nytt løp i Strømsåstunnel skal finansieres av staten, og kan regjeringen garantere for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1424 (2018-2019)

  Innlevert: 09.04.2019

  Sendt: 10.04.2019

  Besvart: 24.04.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  For å ta prøver med tanke på skrantesjuke (CWD) i stammen, går Hardangervidda Villreinutval, etter delvis anbefaling fra Mattilsynet, inn for å skyte ut nesten alle storbukker i villreinstammen på Vidda i årets jakt i stedet for å spre prøvene over flere år og alle typer individer. Ser statsråden de enorme konsekvensene dette kan få for den verdifulle villreinstammen på Vidda i forhold til sein brunst, kalvers overlevelse og dårlige arveegenskaper på sikt, og vil hun ut fra dette involvere seg i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1412 (2018-2019)

  Innlevert: 05.04.2019

  Sendt: 05.04.2019

  Besvart: 12.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden sørge for at KVU-en som nå skal utarbeides for vegløsninger øst for Oslo også vil se trafikkutviklingen i en større geografisk og samfunnsmessig sammenheng, der alternative transportformer som jernbane og båt også inkluderes, og ikke bare biltrafikk på veg?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1411 (2018-2019)

  Innlevert: 05.04.2019

  Sendt: 05.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Jeg takker for statsrådens svar av 14.2.19 på mitt spørsmål om byvekstavtale i Tromsø der det sies: «Det føreligg eit fagleg grunnlag for ein bompengeproposisjon samt naudsynte lokalpolitiske vedtak for Tenk Tromsø. Det er og gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) for bypakka». Men jeg fikk ikke svar på om NÅR forhandlingene kan komme i gang. Kan han svare på dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1372 (2018-2019)

  Innlevert: 01.04.2019

  Sendt: 02.04.2019

  Besvart: 08.04.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  En ber om at Kulturdepartementet sier noe om tidsplan og i hvilken form Stortinget får saken til behandling.
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1327 (2018-2019)

  Innlevert: 27.03.2019

  Sendt: 28.03.2019

  Besvart: 02.04.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil kommunalministeren ta initiativ til dialog med Hallingdal-kommunene med formål om forpliktende plan som sikrer å beholde og etablere nye statlige arbeidsplasser i regionen, og vil kommunalministeren vise vilje til større satsing i Hallingdal, og ta initiativ til dialog?