Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Rogaland (1 - 20 av 20)
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Dokument nr. 15:280 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Regjeringen foreslår en innstramming i stønad til tannregulering i statsbudsjettet for 2020. Anslått innsparing er 50,5 mill. kroner i 2020 og 130 mill. koner på sikt. Helsedirektoratet publiserte en rapport 4.11.19 med forslag til en annen innretning for stønad til tannregulering enn regjeringens. Kan helseministeren gjøre rede for forslag i rapport IS-2862 sammenliknet med regjeringens forslag til innretning på tiltaket og om det vil være mulig å oppnå samme innsparingseffekt gjennom å følge tilrådingen i rapporten?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:279 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Til behandling

  Har statsråden vurdert om Eigerøy bru kan bli et fornyingsprosjekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:249 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 12.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge totalt 170 mill. kroner til å dekke merutgifter kommunene har til innkjøp av nye læremiddel til fagfornyelsen. I svar på statsbudsjettspørsmål 130 fra Ap henviser regjeringen til programkategori 07.20 og skriver videre at alle tiltakene er «nye bevilgninger». På hvilket kapittel og post i statsbudsjettet ligger den «nye bevilgningen» på 170 millioner til kommunene, og hvordan blir disse midlene fordelt ut i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:233 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 06.11.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for den økonomiske situasjonen i Haugalandspakken, herunder hvor stor gjelden er, hvor mye Haugalandspakken har av tilgjengelige økonomiske midler (bankinnskudd, aksjer osv.), hvor mye penger som er til rådighet i gjenværende innkrevingsperiode for prosjekter der byggingen ikke har startet enda, hvor mye penger som til nå har blitt brukt til å planlegge prosjekter som har blitt eller vil bli skrotet, samt årsaken til at innkrevingskostnadene økte med nærmere 11 millioner kroner (45 %) fra 2017 til 2018, etter at Ferde overtok innkrevingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:228 (2019-2020)

  Innlevert: 05.11.2019

  Sendt: 06.11.2019

  Besvart: 11.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Aftenposten har avdekket at Det Islamske Kultursenter tilbyr en SFO-ordning i Drammen, Oslo og Nedre Eiker der barn sover i menighetens lokaler. Tilbudet minner om en religiøs internatskole og det fremstår som at det har fått vokse frem pga. et hull i lovverket, der en ikke må søke om tillatelse for å opprette tilbudet, har krav om kvalitet eller fører tilsyn. Dette kan ikke være opp til den enkelte kommune å avgjøre. Vil statsråden ta snarlige grep for å stoppe dette og lignende tilbud, og tette hullet i lovverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:202 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 08.11.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Kva vil statsråden gjera for at norsk jordbruk har tilgang på plantevernmiddel som er naudsynt for å auka produksjonen av frukt og grønt i Noreg?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:199 (2019-2020)

  Innlevert: 31.10.2019

  Sendt: 31.10.2019

  Besvart: 08.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Mener statsråden arbeidsgivere har adgang til å kreve at arbeidstakere skal søke om ulønnet permisjon mens de søker om pleiepenger til sitt syke barn, og hvorfor er reglene annerledes for egen sykdom enn fravær på grunn av barns alvorlig sykdom?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:194 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Siden det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet skal være et mål for underliggende utvikling i offentlige finanser, kan finansministeren forklare hvorfor det ikke er korrigert for meget store engangs-ekstrainntekter fra salg av klimakvoter i 2020 og noe i 2019, f. eks. ved en glattingsmetode som fordeler engangsinntektene over flere år ved beregning av det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og kan finansministeren si hvor mye salget av klimakvoter alene ventes å redusere handlingsrommet i budsjettet for 2021 og videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:191 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva mener statsråden om enkelte forbrukslånsbanker praksis med oppkjøp av sentrale søkeord som "gjeldsregisteret" og overholdelsen av markedsføringsreglene generelt (i lys av Forbrukertilsynets rapporter), og vil statsråden gå nærmere gjennom reglene for å vurdere mulige innstramminger?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:187 (2019-2020)

  Innlevert: 28.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Besvart: 31.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Det pågår etter vedtak i Stortinget en ekstern granskingen av Mattilsynet. Mange har erfaringer med Mattilsynet som de ønsker å bidra med. Hvordan vil statsråden sørge for at disse erfaringene blir tatt med som en del av granskingen og hvor kan folk henvende seg med sine innspill?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:174 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 30.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan har kommunene medvirket til den nye helsefelleskapsreformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:169 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kva er siste prognose for totalt innbetalte bompenger i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:168 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 04.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil det bli oppstart av bygging av Seljestad-tunnelen på E134 over Haukeli før 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:151 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hva er konsekvensen i bedriftsmarkedet når Telenor er unntatt regulering i sin ustrukturert utbygging av fiber?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:141 (2019-2020)

  Innlevert: 23.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 30.10.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Hvordan vil regjeringen følge opp anmerkningene fra FNs spesialrapportør for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og anbefalingene fra FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), og sikre økt likestilling og menneskerettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelse i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:129 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Besvart: 04.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil samferdselsministeren sørge for at det kommer på plass et oppdatert kunnskapsgrunnlag for Åkra sør – Veakrossen, både når det gjelder konsekvenser for natur, landbruk og friluftsliv, men også når det gjelder samfunnsøkonomiske kalkyler for prosjektets mulige traséer, slik at man sikrer at bompengen blir brukt til det beste for samfunnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:87 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hvilken betydning, både for mangfold og priskonkurranse, har markedsbasert utbygging av fibernett for mangfold og konkurranse i fibernettet, i de tilfellene der det er en markedsaktør, og ikke Telenor, som har foretatt utbyggingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:78 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvem har statsråden fått prisanslaget til forslag til nye satser for refusjon av briller til barn fra, og redegjør for tallgrunnlaget for anslaget?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:7 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 02.10.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 09.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Statsråden avsatte 15 mill. kr. i RNB 2019 til styrking av digital kompetanse i havnæringene, og per nå er ikke midlene utlyst. Når og hvordan kan næringen forvente at midlene til å digitalisere maritim utdanning blir tilgjengeliggjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:6 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 02.10.2019

  Besvart: 04.10.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Vil fiskeriministeren utvide dispensasjonsadgangen slik at en også ivaretar kaisalg som omsetningsform i Stavanger-området for de få fartøyene som baserer driften på salg «over ripen»?