Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:115 (1997-98)
Innlevert: 10.03.1998
Sendt: 11.03.1998
Besvart: 17.03.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I svar på spørsmål nr.102, ang kontroll av ulovlig utleievirksomhet i arbeidsmarkedet, henvises det til at Arbeidsmarkedsmyndigheten har antatt at dagens bestemmelser ikke gir adgang til fysisk kontroll. Dette betyr at kontrollmyndigheten ikke har hensiktsmessige virkemidler til å utføre sitt oppdrag. Mener Regjeringen at dagen regime er egnet til å føre nødvendig kontroll og vil Regjeringen fortsatt forholde seg passiv i spørsmålet om ulovlig utleie inntil utvalgsarbeidet om ILO-konvensjon 181 er ferdig?

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Til ditt spørsmål har jeg følgende svar:

Som jeg uttalte i mitt brev av 6.mars d.å. har arbeidsmarkedsmyndighetene en lovhjemmel i sysselsettingsloven § 37 for å kunne innhente de opplysninger som er nødvendige for å utføre sine gjøremål etter loven. På bakgrunn av denne bestemmelsen plikter bedriftene å gi opplysninger på spørsmål som angår utleie/innleie av arbeidskraft.

Arbeidsdirektoratet har videre hjemmel, jf. syssl.§ 40 til å kreve påtale ved overtredelse av sysselsettingsloven.

Jeg viste i mitt brev til at departementet vurderer dagens regelverk slik at arbeidsmarkedsmyndighetene ikke kan foreta fysisk kontroll i bedriftene. Det må imidlertid ikke forstås slik at arbeidsmarkedsmyndighetene ikke har virkemidler til å følge opp saker der de får opplysninger som tyder på at det foregår ulovlig utleie. Henvendelser til arbeidsmarkedsmyndighetene om mulige brudd på sysselsettingslovens § 27, følges opp med brev til de involverte partene der det bes om partenes redegjørelse for de forhold som er påpekt. For å få avklart hvorvidt det foreligger ulovlig arbeidsutleie kan saken bli fulgt opp med møter, enten etter Arbeidsdirektoratets ønske eller etter ønske fra involverte parter og organisasjoner. Direktoratet kan også gi de involverte firmaer en advarsel, jf mitt brev av 6 mars.Jeg ser på det nåværende tidspunkt ikke behov for nye virkemidler i oppfølgings- og kontrollarbeidet. Jeg viser forøvrig til utvalget som nylig er satt ned og som skal se på arbeidsformidling og arbeidsutleie, og vurdere hvilke endringer i regelverket som er nødvendig dersom Norge skal kunne ratifisere ILO konvensjon nr. 181.