Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:120 (1997-98)
Innlevert: 13.03.1998
Sendt: 13.03.1998
Besvart: 20.03.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Statssekretær Odd Anders With opplyste på møte for lærerskolestundenter 12. mars 1998 i Tønsberg at Regjeringen kun ville innføre kontaktstøtteordningen for 1-2 åringene. Han tok avstand fra at dette etterhvert skule innføres for alle under skolepliktig alder.
Går nå KRF bort fra alle lovnadene de gav i valgkampen, som innebar at de ønsket ordningen for alle under skolepliktig alder?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg viser til spørsmål nr.120 av 13.mars 1998 fra representanten Karita Bekkemellom Orheim.

Statssekretær Odd Anders With har i møtet med lærerskolestudenter 12.mars i Tønsberg uttalt seg om hva Regjeringen har foreslått så langt, dvs. i denne omgang kun en ordning for ett- og toåringene. Han har ikke uttalt at Regjeringen kun vil innføre kontantstøtteordningen for ett- til toåringer.

Statssekretæren har ikke slik det fremgår av dette spørsmålet, tatt avstand fra at kontantstøtten etterhvert skulle innføres for alle under skolepliktig alder. Regjeringen vil evaluere ordningen med kontantstøtte. På grunnlag av erfaringene med kontantstøtte til ett- og toåringene vil både eventuelle behov for justeringer i kontantstøtten for ett- og toåringene, og spørsmål som vedrører den videre utvidelse til eldre årskull, bli vurdert.

I møtet med lærerskolestudentene fremholdt statssekretæren at en i en slik vurdering må se nærmere på behovet for de ulike aldersgrupper. Det er ikke sikkert at de eldre barna og deres foreldre har samme behov som de minste barna, og en må derfor vurdere hvordan denne gruppen best kan få ivaretatt sine behov.

I en undersøkelse som Opinion har gjennomført på oppdrag fra BFD kommer det fram på spørsmål om hvilke løsninger foreldre ser som ideelle for sine barn uavhengig av familieøkonomi og tilgang på barnehage at et flertall av foreldre til ett- og toåringene at de ønsker å passe barna selv. For foreldre med barn i alderen tre til fem år ser et flertall barnehage som de mest ideelle. Det er bl.a. slike forhold vi vil vurdere nærmere i evalueringen.