Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:122 (1997-98)
Innlevert: 13.03.1998
Sendt: 16.03.1998
Besvart: 20.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Ifølge oppslag i Adressavisen 5.2-98 er det alvorlig budsjettkrise ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, spesielt ved Avdelingen for teknologi. Allerede i høst legges tre av dagens 19 studietilbud på is. Ett av disse, bergteknikk, er HiST alene om å tilby. Økonomien er blitt så dårlig at selv kopiering, kjemikalier til laboratorier og annet teknisk materiell må rasjoneres. Forskning har de overhodet ikke råd til. Hva vil statsråden gjøre for å bedre på forholdene ?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg vil innledningsvis presisere at de høyere utdanningsinstitusjonene har frihet til selv å disponere tildelte midler innenfor de rammer som Stortinget og departementet fastlegger, jf universitets- og høgskoleloven §4 nr 3 og 4, og praktiseringen av en rammestyrt budsjettprosess i staten. Det er styret ved universitetene og høgskolene som sitter med dette ansvaret.

Departementet startet i St prp nr 1 (1996-97) arbeidet med å omfordele midler mellom de statlige høgskolene for å utjevne forskjeller i bevilgninger som ikke var begrunnet i faktiske kostnadsforskjeller. I Budsjett-innst S nr 12 (1996-97) ga kirke-, utdannings- og forskningskomiteen sin tilslutning til dette og mente at denne omfordelingen skulle gjennomføres i løpet av en tre-fire-årsperiode. Departementet legger vekt på at en slik omfordeling av ressurser må skje gradvis, slik at høgskolene kan tilpasse seg endrede rammer. Omfordelingen i forbindelse med statsbudsjettet for 1998 medførte økte bevilgninger til Høgskolen i Sør-Trøndelag.

På statsbudsjettet for 1998 ble det videre foretatt en omfordeling av studieplasser ved de statlige høgskolene ved å trekke inn studieplasser på utdanninger som har ledig kapasitet og fordele disse til utdanninger med høy prioritet. Dette ble gjort for å kunne videreføre opptaket på prioriterte utdanninger høsten 1998 på samme nivå som høsten 1997. Det er blitt omdisponert 200 studieplasser som har stått ledige innen ingeniørutdanninger og 386 studieplasser fra andre fagområder. For Høgskolen i Sør-Trøndelag innebar dette en reduksjon i studentmåltallet med 30 studieplasser på ingeniørutdanningen samt en økning med 8 studieplasser på prioriterte utdanninger Det forutsettes ikke en varig nedbygging av kapasiteten i ingeniørutdanningen, men at det må skje en omprioritering til ingeniørutdanning når søkningen tar seg opp.

I Budsjett-innst S nr 12 (1996-97) ba Stortinget Regjeringen foreta en gjennomgang av de statlige høgskolenes økonomiske situasjon. Kostnadsberegningsutvalget fikk ut fra dette i oppdrag å foreta en gjennomgang av økonomien i høgskolesektoren, jf St prp nr 63 (1996 97). Kostnadsberegningsutvalget avga sin utredning 12. mars 1998. Rapporten ble sendt ut på høring 16. mars 1998 med høringsfrist 1. mai 1998. Basert på Kostnadsberegnings-utvalgets utredning og høringsuttalelsene til denne tar departementet sikte på å legge frem en stortingsmelding om høgskoleøkonomien i vårsesjonen 1998.

Dersom en høgskole ønsker å legge ned et studium eller ikke ta opp studenter i en periode,

f eks grunnet liten søkning eller dårlig etterspørsel for kandidater med denne utdanningen, skal det søkes departementet om dette.

Høgskolen har søkt og fått departementets samtykke til å legge ned det ettårige studietilbudet i bergteknikk etter at det i 1997 møtte bare 2 studenter til 10 studieplasser. Høgskolen i Sør-Trøndelag har forøvrig en søknad inne til behandling i departementet angående etablering av et nytt 3-årig studium i bergteknikk som viderefører etablert kompetanse på dette fagområdet. Departementet vil komme tilbake til godkjenning av det 3-årige studiet i bergteknikk etter at søknaden er behandlet.

Departementet har mottatt forslag til opptaksrammer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag for studieåret 1998-99. Forslagene er til behandling og vedtak om regulering fastsettes i en kongelig resolusjon.

Som det framgår av dette vil jeg vurdere sider ved høgskolenes økonomi i forbindelse med oppfølging av Hervik-utvalgets rapport. Selv om dette er en generell gjennomgang, regner jeg med at den vil belyse forhold av betydning for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Stortinget vil deretter få anledning til å behandle spørsmålene på grunnlag av den varslede stortingsmelding.