Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:123 (1997-98)
Innlevert: 13.03.1998
Sendt: 16.03.1998
Besvart: 20.03.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): I Nationen 13. mars gis det inntrykk av at Statsråden mener det hele tiden har vært tanken bak kontantstøtten at det ikke blir bygget ut nye småbarnsplasser. Kan statsråden bekrefte og utdype at dette er hennes holdning til utbygging av småbarnsplasser?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg viser til spørsmål nr. 123 av 13.mars 1998 fra representanten Jon Olav Alstad.

Nationen har 13. mars et oppslag på grunnlag av pressekonferansen om høringsuttalelsene til kontantstøtten og to undersøkelser som Opinion har gjennomført på oppdrag fra BFD.

I den ene av undersøkelsene som er foretatt i 230 kommuner og bydeler er hovedkonklusjonene at

· Ingen av kommunene oppgir å ha sløyfet planlagt utbygging av plasser for barn under 3 år på grunn av kontantstøtten. 77 % mener at vedtaket om innføring av kontantstøtte så langt ikke har hatt direkte betydning for barnehageplanene

· Kommunene sett under ett planlegger en økning av antall barnehageplasser til høsten. Det gjelder i særlig grad de større kommunene. Ingen av kommunene som har planer om å redusere antall plasser for ett- til toåringene oppgir kontantstøtten som viktigste årsak til dette.

· Flertallet av kommunene tror at kontantstøtten på lengre sikt vil føre til at det ikke blir bygget nye småbarnsplasser.

Innføring av kontantstøtte vil sannsynligvis føre til at færre har behov for heltids barnehageplass Opinions undersøkelse viser at på spørsmål om hvilke løsninger foreldre ser som ideelle for sine barn , uavhengig av familieøkonomi og tilgang på barnehager, svarer et flertall av foreldrene til ett- og toåringene at de i hovedsak ønsker å passe sine barn selv. Med bedre økonomiske betingelser gjennom kontantstøtten må vi forvente at flere kan realisere sine ønsker

Kommunene har svært ulik dekningsgrad for ett- og toåringene, og det vil derfor være forskjeller i behovet for nye barnehageplasser for disse aldersgruppene. Behovsanslag må bygge på undersøkelser lokalt, og kommunene må selv finne fram til behovet for barnehageplasser til ett- og toåringene. Framtidig utbygging må ta hensyn til disse forhold.Jeg har ikke sagt , slik Nationen tillegger meg, at det hele tiden har vært tanken at det ikke skulle bygges ut nye småbarnsplasser etter at kontantstøtten ble innført Jeg har derimot sagt at kontantstøtten vil påvirke behovet for småbarnsplasser, og at kommunene må finne fram til det reelle behovet lokalt.