Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:126 (1997-98)
Innlevert: 17.03.1998
Sendt: 18.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Kommunal og regionalministeren har kommet med signaler om at det ikke gjør så mye om det blir en «tregere» utbygging av eldreomsorgen enn det som ble vedtatt i Stortinget. Dette forklares med presset i bygg- og anleggsbransjen og mangel på personell. Betyr det at Regjeringen har endret tempoplan for utbygging av eldreomsorgen? Hvilke kommuner bør eventuelt vente med utbyggingen, og når vil de få beskjed om dette. Hvordan vil Regjeringen så sikre et likeverdig tilbud i eldreomsorgen?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: Målene som er satt for utbygging innen eldreomsorgen, og som er vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, ligger fast. Regjeringen har ingen intensjoner om å endre hverken målene for satsingen eller tempoet i gjennomføringen.

Det er samtidig en kjensgjerning at det nå er et visst prispress i bygg- og anleggsbransjen i enkelte kommuner, og at kostnadene knyttet til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser derfor kan bli høye. Kommunenes planer tyder ikke på at dette er et problem så langt, snarere tvert i mot. Men kommuner som opplever et prispress, kan kanskje finne det hensiktsmessig å utsette enkelte byggeprosjekter. Siden det er et kommunalt ansvar å gjennomføre utbyggingen av omsorgsboliger og sykehjemsplasser, er det ikke aktuelt for Regjeringen å overprøve kommunenes vurderinger. Gjennom Husbanken og det fylkesnettverket som er etablert kan kommunene få råd og veiledning.

For å ha en viss kontroll med utviklingen av byggekostnadene er det fastsatt øvre grenser for hvor høye byggekostnader som vil bli dekket av staten, hhv 740 000 kr pr omsorgsbolig og 830 000 kr pr sykehjemsplass. Disse grensene vil bli løpende vurdert i forbindelse medbudsjettopplegget i årene framover. Regjeringen vil også følge med på hvordan utbyggingen skjer i ulike deler av landet, bl a med tanke på i hvilken grad en oppnår et likeverdig tilbud i eldreomsorgen.