Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:131 (1997-98)
Innlevert: 23.03.1998
Sendt: 23.03.1998
Besvart: 27.03.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Den 28. Oktober 1997 ble den norske statsborgeren Arumugam Tharmaratnam nektet innreise til Canada. Tharmaratnams advokat henvendte seg senere til Utenriksdepartementet for å få hjelp til å ordne innreise da Tharmaratnam både har venner og slektninger i landet. UD har avvist å gi noen form for bistand. Hva er årsaken til at UD ikke vil ta opp saken med kanadiske myndigheter for å få en forklaring på at innreise nektes, og er det vanlig praksis at UD ikke bistår norske borgere som nektes innreise til et land når årsaken for at innreisetillatelse ikke gis er svært uklar ?

Begrunnelse

Et menneskes rett og anledning til å bevege seg i størst mulig grad av frihet mellom land er et gode som Regjeringen ved flere anledninger har understreket. Det skulle i denne sammenheng være nok å vise til Regjeringens ønske om å tiltre EUs Schengen-samarbeid, samt de gode erfaringer man har med passfriheten i Norden. At en norsk statsborger blir nektet innreise til et land som Norge har de beste forbindelser med og som sågar er en nær alliert burde vies større oppmerksomhet av Utenriksdepartementet enn det som er gjort i dette tilfellet. Det er svært sjeldent at nordmenn uten noen nærmere begrunnelse nektes innreise til Canada. I dette tilfellet er det dessverre mye som tyder på at Arumugam Tharmaratnams eksotiske navn og noe unordiske utseende har vært avgjørende for kanadiske myndigheters innreisenektelse. Hvis det er tilfellet er dette en meget alvorlig sak. Opplysninger i Arbeiderbladet 16.mars 1998 tyder på at norske myndigheter ved tidligere anledninger har reagert overfor land som ikke har gitt innreise tillatelse til norske statsborgere. Det ville derfor være interessant å få vite om slik bistand tidligere er gitt, hvilken form slik bistand da hadde, og hvorfor bistand ikke er blitt gitt i denne saken.

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Intet lands borger har en absolutt rett til innreise i et annet land. Det er et grunnleggende prinsipp at enhver suveren stat har en uinnskrenket rett til å ta stilling til hvem som skal gis innreise til territoriet, og har følgelig en suveren rett til å vedta og håndheve sitt eget immigrasjonsregelverk. På denne bakgrunn er UD tilbakeholdende med å kontakte fremmede lands myndigheter i tilfeller der norske borgere avvises/nektes innreise, med mindre det foreligger opplysninger som tyder på uakseptabel opptreden fra vedkommende lands immigrasjonsmyndigheter.Resultatet av de undersøkelsene UD har foretatt i den foreliggende saken, viser at det synes å være betydelig uoverensstemmelse mellom opplysningene om hensikten med besøket som er oppgitt av Tharmaratnams advokat, og den fremstilling som kanadiske myndigheter gir. Personvernhensyn gjør det ikke mulig å utdype dette nærmere. Det er intet som tyder på at kanadiske myndigheter har stilt spørsmål ved ektheten av Tharmaratnams norske pass eller hans norske statsborgerskap, eller at avvisningen har tilknytning til hans tidligere statsborgerskap. Likeledes er det grunn til å tro at Arumugam Tharmaratnam ble gitt en muntlig begrunnelse for avvisningen av kanadiske immigrasjonsmyndigheter.