Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:137 (1997-98)
Innlevert: 25.03.1998
Sendt: 26.03.1998
Besvart: 02.04.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Politiet i den kurdiske byen Diyarbakir gikk tirsdag 24. mars til aksjon mot den norske Newroz-delegasjonen på 8 nordmenn og kastet dem ut av Kurdistan. Sammen med 120 internasjonale gjester som deltok i feiringen av den kurdiske høytiden Newroz ble de åtte representantene fra Kurdernes Venner hentet på hotellet og fraktet til flyplassen. Hvordan reagerer Utenriksministeren på hendelsen i Diyarbakir og hvordan vil en ta opp denne saken med tyrkiske myndigheter ?

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: Utenriksdepartementet mottok 24. mars i år informasjon om at åtte nordmenn var blitt bortvist fra Diyarbakir-provinsen i Sørøst-Tyrkia og sendt med buss til Ankara. Representanter fra den norske ambassaden møtte nordmennene ved ankomsten til Ankara kl. 04:00 onsdag 25. De åtte ble innlosjert i ambassaden over natten, og det ble besørget transport til flyplassen da gruppen forlot Tyrkia med sin opprinnelige flyforbindelse samme dag kl. 14:50.

Etter kontakt med Kurdernes Venner 24.ds. satte ambassaden seg umiddelbart i kontakt med tyrkisk politi og Utenriksministeriet for å få informasjon om og en begrunnelse for det inntrufne.

Tyrkiske myndigheter har overfor ambassaden begrunnet bortvisningen med at arrangementet i Diyarbakir var styrt av PKK og PKK-sympatisører. Dette skal også ha vært tilfellet for tilretteleggingen av den utenlandske deltakelsen. PKKs medvirkning skal ha blitt demonstrert under selve arrangementet med flagg og plakater. PKK-propagandamateriell, -kontaktnavn og -adresser skal ha blitt beslaglagt fra flere utenlandske, men ikke norske, deltakere. En italiensk delegat sitter fortsatt i tyrkisk varetekt.

PKK er i henhold til tyrkisk lov forbudt fordi organisasjonen anses som en terroristorganisasjon. Å medvirke under et PKK-arrangement er dermed i strid med tyrkisk lov. Dette gjelder også for utenlandske gjester, uansett hvilke motiver de måtte ha for å delta. Bortvisningen skal ha omfattet alle utlendinger, og beslutningen skal ha vært fattet av guvernøren i Diyarbakir-distriktet på generelt grunnlag. Det er i det aktuelle tilfellet ikke snakk om utvisning, da et slikt tiltak først ville kunne treffes etter en konkret rettslig prøving. Dette har som kjent ikke funnet sted. Bortvisning vil i prinsippet ikke gi problemer ved en senere innreise.

Diyarbakir, provinshovedstad i det hovedsakelig kurdisk-befolkete området i Sørøst-Tyrkia, har ved flere anledninger blitt kjent som åsted for konfrontasjoner, overgrep og MR-brudd. Situasjonen for den kurdiske minoriteten er i særdeleshet urovekkende. Norge har ved flere anledninger oppfordret tyrkiske myndigheter til å søke en løsning på det kurdiske spørsmålet gjennom politiske virkemidler. En har fra norsk side også i økende grad støttet konkrete prosjekter i provinsen.

Prinsippet om organisasjons- og ytringsfrihet for politiske grupperinger er alltid en viktig del av norske myndigheters budskap til tyrkerne. På dette grunnlaget er vi bekymret over at norske borgere som på lovlig vis har reist inn i Tyrkia, blir forhindret i å bevege seg fritt og blir bortvist fra landet. Slike restriksjoner på bevegelses- og ytringsfriheten er uheldige. Samtidig er tyrkiske myndigheters handlemåte i denne saken hjemlet i tyrkisk lovgivning. På dette grunnlaget har en fra norsk side ansett det lite hensiktsmessig å gå videre i denne aktuelle saken. Denne holdningen deles av andre berørte europeiske land.

Det rette forum for å ta opp slike spørsmål knyttet til grunnleggende rettigheter som bl.a. organisasjons- og ytringsfrihet, er imidlertid den dialogen norske myndigheter har med Tyrkia om menneskerettigheter.