Skriftlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:145 (1997-98)
Innlevert: 06.04.1998
Sendt: 06.04.1998
Besvart: 16.04.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Er det i lov om forsøk i offentlig forvaltning eller i annet lovverk hjemmel for å gjennomføre et forsøk i utvalgte kommuner og/eller fylkeskommuner med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 1999?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: Jeg forstår spørsmålet i brevet slik at det kun dreier seg om forsøk med lavere stemmerettsalder ved kommunestyrevalg og eventuelt fylkestingsvalg. Jeg vil allikevel nevne at det ikke i noe tilfelle vil være adgang til å gjennomføre forsøk med lavere stemmerettsalder ved stortingsvalg. Grunnen er at stemmerettsalderen ved stortingsvalg er fastsatt i Grunnloven § 50. Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26 juni 1992 nr 87 gir ikke hjemmel til å godkjenne forsøk som omfatter avvik fra bestemmelser fastsatt i Grunnloven.

Valgloven § 3 fastsetter hvem som er stemmeberettiget ved kommunestyre- og fylkestingsvalg og at stemmerettsalderen er 18 år. Valgloven inneholder ingen bestemmelse som gir adgang til å gi generell dispensasjon fra bestemmelsen om stemmerettsalder eller godkjenne forsøk med lavere stemmerettsalder.

Lov om forsøk i offentlig forvaltning, som du viser til i brevet av 6 april, gir på visse vilkår hjemmel til å godkjenne forsøk med avvik fra det alminnelige lovverket. Forsøksloven gir imidlertid ikke adgang til å gjennomføre forsøk med avvik fra alle typer lovbestemmelser. I § 3 i forsøksloven er det fastsatt hvilke typer bestemmelser det er adgang til å avvike (dispensere) fra. Det er bestemmelser:

- som regulerer hvordan offentlige organer skal organiseres,

- som regulerer på hvilken måte offentlige organer skal løse oppgavene sine,

- som regulerer hvilke offentlige organer som skal løse hvilke oppgaver,

- som regulerer statens kontroll med kommuner og fylkeskommuner.

Det kan ikke gjennomføres forsøk med avvik fra andre typer bestemmelser enn de som uttrykkelig er nevnt i § 3. Bestemmelsen om stemmerettsalder regulerer innbyggernes rettigheter ved valg. Denne bestemmelsen er av en helt annen karakter enn de bestemmelsene som er oppregnet i § 3.

For øvrig begrenser forsøksloven i § 1 dispensasjonsadgangen til forsøk som tar sikte på å oppfylle følgende formål:· å utvikle funksjonelle og effektive organisasjonsformer i den offentlige forvaltning,

· å utvikle funksjonelle og effektive driftsformer i den offentlige forvaltning,

· å utvikle en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og -nivåer.

Formålet med dispensasjon fra gjeldende lovverk skal være å prøve ut i praksis virkningen av å oppheve eller endre bestemmelser som antas å være til hinder for mer hensiktsmessige måter å løse offentlige oppgaver på. Så lenge forsøket varer, kan det gis dispensasjon fra denne typen uhensiktsmessige bestemmelser. Forsøksloven gir imidlertid ikke adgang til å prøve ut virkningen av å gi enkelte innbyggere utvidete rettigheter eller plikter på områder der gjeldende bestemmelser oppleves som uhensiktsmessige begrensninger for disse innbyggernes utfoldelse.

Forsøk med avvik fra bestemmelsen om stemmerettsalder kan ta sikte på å utvikle de unge til mer aktive samfunnsborgere og dessuten vise dem mer tillit. Men jeg kan ikke se at forsøk med avvik fra bestemmelsen om stemmerettsalder kan ta sikte på å oppfylle de formålene som er nevnt i kulepunktene over.

Min konklusjon er derfor at det ikke er hjemmel i forsøkslovgivningen til å gjennomføre forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved noen av valgene.

For øvrig vil jeg gjerne gjøre oppmerksom på at Kongen i statsråd den 3 oktober 1997 oppnevnte et utvalg som har som oppgave å vurdere valgloven og valgordningen. Etter mandatet vil utvalget også vurdere valglovens bestemmelser om stemmerettsalder. Mandatet følger vedlagt.