Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:147 (1997-98)
Innlevert: 06.04.1998
Sendt: 14.04.1998
Besvart: 21.04.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Hvilke avtaler er det Utenriksministeren henviser til? Foreligger det hemmelige avtaler som Stortinget ikke vet om?

Begrunnelse

For omtrent seks måneder siden ble det sendt en søknad til Fiskeridepartementet om eksportlisens av inntil 100 tonn vågehvalspekk.
Når det gjelder internasjonal handel av vågehvalprodukter er det to relevante internasjonale avtaler som Norge må forholde seg til. Den ene avtalen er den Internasjonale Konvensjonen for Truede Dyre- og Plantearter (CITES). I henhold til denne avtalen er internasjonal handel med vågehvalprodukter forbudt mellom land som ikke har reservert seg til dette handelsforbudet og land som ikke er medlemmer av CITES.
Norge har reservert seg til vedtaket, og Island er ennå ikke blitt medlem av CITES. Derfor vil en handel med vågehvalspekk mellom disse to landene være fullt lovlig i forhold til begge lands forpliktelser.
Det må også gjøres oppmerksom på at Norge har reservert seg til det generelle fangstforbudet i den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen (IWC), og på den bakgrunn er dagens vågehvalfangst lovlig i henhold til internasjonal rett. Spørsmålet om eksport er lovlig er altså helt parallelt med spørsmålet om hvalfangst er lovlig, og svaret er selvfølgelig ja.
Den andre relevante internasjonale handelsavtalen er GATT/WTO. Under denne avtalen finnes det ikke noen som helst begrensninger på internasjonal handel med vågehvalprodukter.
Under sitt besøk på Island fikk statsråd Vollebæk spørsmål fra pressen om når ovenfornevnte søknad ville bli behandlet. Til den islandske fjernsynskanalen «Sjonvarpid» sa statsråden den 1. april at dette er «et vanskelig spørsmål i lys av de avtalene» vi har når det gjelder hvalfangsten, og han spesifiserte at «det gjelder iallfall eksport» av vågehvalprodukter.

Knut Vollebæk (KrF)

Svar

Knut Vollebæk: De internasjonale avtaler som Norge er tilsluttet og som er relevante når det gjelder handel med hvalprodukter er Den internasjonale konvensjonen for handel med truede dyre- og plantearter (CITES), WTO/GATT-avtalen, EFTA-avtalen og EØS-avtalen. Det er riktig at Norge har reservert seg til listingen av vågehval i CITES, og vi er således ikke bundet av denne listingen.

Norge har vært gjennom en vanskelig periode når det gjelder hvalfangsten. Strategien har hele tiden vært å gå skrittvis frem for å unngå tilbakeslag.

Handel med hvalprodukter er kontroversielt internasjonalt. Norge arbeider aktivt for å skape et politisk grunnlag som vil gjøre det enklere å åpne for eksport av hvalprodukter. Selv om Norge ikke er bundet av listingen av vågehval i CITES, vil en nedlisting under denne Konvensjonen gjøre det mindre kontroversielt å åpne for eksport.

Det var denne politiske dimensjonen jeg hadde i tankene i min uttalelse til islandsk fjernsyn. Det foreligger selvsagt ingen hemmelige avtaler på dette området som Stortinget ikke er kjent med."