Skriftlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:149 (1996-97)
Innlevert: 13.06.1997
Sendt: 13.06.1997
Rette vedkommende: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 20.06.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Kan statsråden bekrefte eller avkrefte påstanden som settes fram i bladet Kraft Journalen nr.3/97 om at det er brukt økonomisk press mot Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning for å få denne til å trekke to kapitler i den bestilte rapporten, SNF Rapport 02/92 NATURGASS i NORGE?"

Begrunnelse

Det daværende Nærings- og energidepartementet forlangte i 1995 to kritiske kapitler fjernet fra en bestilt rapport utført av SNF i Bergen. I følget kilder bladet Kraft Journalen har vært i kontakt med har det forekommet økonomisk press, fra departementet sin side, for å få SNF til å trekke de to kapitler. Disse to kapitlene har et kritisk fokus henholdsvis på bygging av gasskraftverk og på det norske Gassforhandlingsutvalget GFUs rolle i det norske gassmarkedet.
I spørretimen onsdag 4. juni 1997 ble statsråden gjentatte ganger spurt om dette forholdet, uten å gi et svar. Det er, etter min mening, en uholdbar situasjon for en statsråd å ha slike beskyldninger hengende over seg. Jeg ber derfor statsråden bekrefte eller avkrefte om et slikt økonomisk press har funnet sted.

Kjell Opseth (A)

Svar

Kjell Opseth: Det vises til spørsmål 149 til statsråd Stoltenberg av 13. juni 1997.

Jeg har i brev av 6. juni 1997 gjort oppmerksom på at kontrakten med SNF dreier seg om konsulentbistand. Det er kommet klart frem tidligere at det daværende Nærings- og energidepartementet mente at de første utkastene ikke holdt en tilfredsstillende faglig standard og ikke besvarte oppgaven. Private og kommersielle oppdragsgivere forlanger normalt at arbeidet må være fullt utført på en tilfredsstillende måte før totalbetaling finner sted. Tilsvarende må gjelde for arbeid som utføres for offentlige midler. Det daværende Nærings- og energidepartementet ønsket at SNF skulle arbeide videre med problemstillingene. Løsningen ble at SNF strøk enkelte deler av rapporten og omtalte dette i forordet til rapporten. Fullt oppgjør ble betalt når oppdraget ble ansett fullført, og det avtalte antall eksemplarer var mottatt. Det er ikke økonomisk press å forlange at arbeidet skal være fullt utført før full betaling finner sted. Det reflekterer bare det normale prinsippet om ytelse mot ytelse.

I den artikkelen i Kraft Journalen som det refereres til uttaler også lederen for SNF, Torgeir Reve som var prosjektleder, at det ikke ble utøvet økonomisk press.