Skriftlig spørsmål fra Gunnar Fatland (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:145 (1996-97)
Innlevert: 11.06.1997
Sendt: 11.06.1997
Besvart: 18.06.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): Hvordan er bevilgninger på følgende kapitler og poster disponert for 1997:

Kap.
1429
post
60

"
"
"
72

"
"
"
72.2

"
"
"
72.4

"
"
"
72.8

Begrunnelse

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: Vi viser til stortingsrepresentant Gunnar Fatlands spørsmål i brev av 11. juni 1997.

Miljøvernministeren blir spurt om hvordan bevilgninger på kapittel 1429 post 60, 72, 72.2, 72.4 og 72.8 er disponert for 1997.

Tabellen under viser hvordan bevilgningen på disse postene er planlagt disponert før og etter forslag til endringer fremmet i St.prp. nr. 63 (1996-97).Før

Etter

Kap/post

Tekst

St.prp.nr. 63

St.prp. nr. 63

1429/60

Tilskudd til lokale kulturminnetiltak

18 000 000

18 000 000

1429/72

Vern og sikring av fredete og bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer

57 958 000

56 158 000

1429/72.2

Vern og sikring av fredete og bevaringsverdige bygninger og anlegg

8 300 000

7 470 000

1429/72.4

Kystkultur og fartøyvern

19 100 000

19 100 000

1429/72.8

Tekniske og industrielle kulturminner

10 265 000

9 295 000