Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:161 (1997-98)
Innlevert: 29.04.1998
Sendt: 29.04.1998
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 07.05.1998 av finansminister Gudmund Restad

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Må det fortsatt være slik at barna skal ha en fast bostedsadresse, og
er det mulig å finne skattemessige ordninger som gir større stabilitet i familiens økonomi? Dette kan også praktisk ha betydning bl.a. i forhold til bostøtte.
Hva ville statens utgifter anslagsmessig blitt hvis begge foreldrene ved delt omsorgsansvar fikk skatteklasse II?

Begrunnelse

I skilsmisser hvor det foreligger enighet om delt omsorg for barn oppstår to problem:
1. Folkeregistret skal på papiret ha en fast bostedsadresse for barna. Dette ifølge regelverket.
2. En konsekvens av delt omsorg er at foreldrene annet hvert år er i skatteklasse I og skatteklasse II.
Begge disse er vanskelig i praksis:
Folkeregisterets krav blir ikke rett i forhold til virkeligheten, fordi barna delvis bor hos mor og delvis hos far. Foreldrene må da bestemme seg om barna skal ha felles bostedsadresse eller om søskenflokken skal bo på forskjellige adresser.
Hvis foreldrene fører opp barna på to bostedsadresser, vil papirene vise at både mor og far har barn boende hos seg og dermed kan begge foreldrene ha skatteklasse to. Dette til tross for delt foreldreansvar.

Gudmund Restad (Sp)

Svar

Gudmund Restad: Etter skatteloven § 75 andre ledd skal enslige forsørgere lignes i klasse 2. Har foreldrene delt daglig omsorg for barnet ved at barnet etter avtale eller rent faktisk oppholder seg like lenge hos hver av foreldrene, er det i ligningspraksis lagt til grunn at hver av foreldrene blir ansett som enslig forsørger annet hver år. Forsørgerfradrag gis også annet hvert år, slik at den av foreldrene som lignes i klasse 2 vedkommende år innrømmes forsørgerfradraget dette året.

Ved at foreldre med delt omsorg anses som enslig forsørger annet hvert år, vil den ilignede skatt for foreldrene variere en del fra år til år. Dagens ligningspraksis er begrunnet i praktiske hensyn. Dersom foreldre med delt omsorg skal gis en jevnere årlig skattebelastning, må enten begge foreldrene lignes i klasse 1 hvert år eller begge lignes i klasse 2 hvert år. Dersom foreldrene med delt omsorg lignes i klasse 2 hvert år, vil imidlertid dette føre til at foreldre med delt daglig omsorg kommer betydelig bedre ut skattemessig enn foreldre som bor sammen med felles barn eller som har valgt en annen omsorgsform etter samlivsbrudd. Dette vil lett kunne bli oppfattet som urimelig. Jeg finner det også uheldig om skattereglene skulle påvirke hvilken omsorgsfordeling foreldre avtaler etter et samlivsbrudd, selv om jeg ser at allerede dagens regler har enkelte slike uheldige virkninger. Jeg vil derfor ikke nå foreslå at foreldre med delt omsorg skal lignes i klasse 2 hvert år.

Dersom en ønsker at foreldre med delt omsorg skal lignes i klasse 2 hvert år, vil dette mest hensiktsmessig kunne gjennomføres ved en endring av skatteloven § 75 andre ledd. For å oppnå en slik endring er det ikke nødvendig å gi regler om at et barn skal ha fast bostedsadresse hos begge foreldrene. Å åpne for at barn av foreldre med delt omsorg skulle kunne ha fast bostedsadresse to forskjellige steder, vil også kunne medføre store praktiske problemer i forhold til en rekke andre regler som knytter rettigheter og plikter til valg av bosted, og som forutsetter at en person bare er registret med et bosted. Etter min mening bør det derfor ikke åpnes for at et barn skal kunne stå registrert med bosted to forskjellige steder på samme tid.

Finansdepartementet har dessverre ikke oversikt over hvor mange foreldre som i dag har delt omsorg for barn, og det er derfor ikke mulig å gi et overslag over økningen i statens utgifter dersom foreldre med delt omsorg får krav på å bli lignet i klasse 2 hvert år.

Konklusjon:

Foreldre med delt omsorg for et barn bør fortsatt gis klasse 2 annet hvert år. Barn av foreldre med delt omsorg bør også bare være registrert med en bostedsadresse.