Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:170 (1997-98)
Innlevert: 07.05.1998
Sendt: 08.05.1998
Besvart: 14.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Etterutdanning i Høgskolesystemet - basert på praktisk realkompetanse. Det er nå åpnet for at voksne uten generell studiekompetanse kan søke og tas opp ved studier i høgskolesystemet på grunnlag av sin realkompetanse. Etter at eksamener er ferdige og bestått, får de som har studiekompetanse utdelt vitnemål, mens de andre får kursbevis.
Var dette Buerutvalgets intensjoner med å vurdere menneskers realkompetanse for studier i voksen alder?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Thore A. Nistad oversendt

8. mai 1998.

I § 37 nr. 1 i lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 heter det at det er departementet som skal fastsette det generelle grunnlaget for opptak. Dette er gjort i forskrift om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universiteter og høgskoler. I forskriften settes det krav til faglig nivå og bredde, samt til omfang av utdanning/arbeidspraksis for søkere til universiteter og høgskoler. Opptaksorganet har plikt til å vurdere om annen utdanning eller dokumentasjon av kunnskaper kan godkjennes som likeverdig. Alle søkere som etter slik vurdering tilfredsstiller de spesifiserte kravene til generell studiekompetanse vil få utstedt standard vitnemål/karakterutskrift for sin utdanning på høgskole/universitet.

Etter § 37 nr. 3 i lov om universiteter og høgskoler av 12. mai 1995 kan departementet, etter innstilling fra styret, unnta enkelte studier eller fag for kravene til generell studiekompetanse. Departementet har i forbindelse med enkelte videreutdanninger uttalt at man ikke har innvendinger til at deltakere som ikke fyller de formelle krav til generell studiekompetanse, kan få følge studiet og avlegge eksamen. Det har da vært forutsatt at det framgår av karakterutskrift at søkerne ikke har generell studiekompetanse.

Dette er begrunnet ut fra § 37 nr. 6. Der heter det at en person som er tatt opp som student ved en institusjon under loven også har adgang til åpne studier ved øvrige institusjoner under loven, såfremt opptakskravet er generell studiekompetanse og søkeren ikke er tatt opp med hjemmel i nr. 3. Det er derfor nødvendig å skille mellom studenter som har blitt tatt opp til kurs på grunnlag av generell studiekompetanse og studenter som er tatt opp på annet grunnlag. Dokumentasjon med hhv vitnemål og kursbevis er en måte å gjøre dette på.

Buer-utvalgets innstilling vil danne grunnlag for en stortingsmelding om etter- og videreutdanning som vil bli lagt frem for Stortinget om kort tid. Jeg har over gjort rede for dagens regelverk. Dette er ikke utformet på basis av Buerutvalgets forslag. Først etter at stortingsmeldingen om etter- og videreutdanning er behandlet av Stortinget, kan det være aktuelt å se på om regelverket bør endres slik at det gis bredere åpning for å vurdere søkeres realkompetanse.