Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:175 (1997-98)
Innlevert: 11.05.1998
Sendt: 12.05.1998
Besvart: 19.05.1998 av kulturminister Anne Enger

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Gjennom AV-fondet får nå lokalradioene støtte, slik at drift for de minste i det hele tatt blir mulig. I 1998 har støtten til de minste radioene blitt drastisk redusert, og flere av dem vurderer nå nedleggelse. Da Stortinget behandlet St.meld. nr. 32 (1992-93) var det en forutsetning for opprettelse av AV-fondet at nærradioene etter søknad skulle kunne få minst like mye stønad som de fikk før fondets opprettelse. Hva vil Regjeringen gjøre for å etterfølge Stortingets vedtak?

Begrunnelse

I Oslo har de små nærradioene nå gått sammen om å danne en egen forening for etniske og fremmedspråklige minoritetsradioer. I hele landet finnes det 14 radioer med denne profilen, og de har en viktig samfunnsrolle.
Alle radioene drives på frivillig basis og har i Oslo en målgruppe på 80.000 mennesker.
For å drive en nærradio av denne størrelsen stipulerer foreningen selv at det etter konservativ regning er snakk om et beløp på mellom kr.200.000,- og kr.300.000,- pr.år.
Disse nærradioene har også vansker med å få reklameinntekter, og er av den grunn mer avhengig av støtten fra AV-fondet enn de mer kommersielt drevne nærradioene.
Departementet har selv, i brev til Radio Siellan 23.07.93 sagt at en anser at ordningen med AV-fondet vil sikre nærradioer for samer og andre språklige minoriteter også i fremtiden, og at det blir gitt støtte fra det nye fondet i minst samme omfang som tidligere.
Hva departementet sa i brev i 1993, og også hva Stortinget vedtok i forbindelse med behandling av meldingen Media i tiden, er ikke fulgt opp av AV-fondet. Departementet må av denne grunn nå sikre at disse nærradioene får fortsatt mulighet til å sende i minst like stor grad som tidligere.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Tilskudd til lokalkringkastingsformål fra Audiovisuelt produksjonsfond fordeles etter vedtak i AV-fondets styre på bakgrunn av innstilling fra Fagutvalget for nærkringkastingssaker. Fagutvalget består av fem medlemmer hvorav to medlemmer oppnevnes etter forslag fra lokalkringkastingsorganisasjonene.

I henhold til AV-fondets vedtekter fastsetter Kulturdepartementet hovedfordelingen av fondets midler, dvs. fordelingen mellom film/fjernsynsformål og nærkringkastingsformål, etter forslag fra styret. Når det gjelder den nærmere fordelingen av tilskuddene til nærkringkastingsformål har Kulturdepartementet gitt nærmere regler gjennom Retningslinjene for tilskudd til nærkringkastingsformål. AV-fondet er her gitt stor grad av frihet i forhold til å fastsette det nærmere innholdet i støtteordningen. Det er imidlertid slått fast at det skal "tas særlig hensyn til søknader fra radioer med begrensede muligheter for inntekter fra reklamesendinger og søknader fra etniske og språklige minoritetsgrupper."

Stortingets forutsetninger for innlemmelse av Nærradiofondet i Audiovisuelt produksjonsfond

I forbindelse med behandlingen av St.meld.nr. 32 (1992-93), Media i tida uttalte Stortingets kirke- og undervisningskomite følgende:

"Flertallet vil imidlertid understreke at man ved å oppheve reklameavgiften for nærradio, også nedlegger fondet for fordeling mellom nærradioene. Det må derfor være en forutsetning at nærradioene etter søknad kan få støtte fra det nye fondet i minst samme omfang som i dag."

Årets fordeling av midler til lokalradioformål

Kulturdepartementet har i hovedfordelingen for 1998 bestemt at 11 mill. kroner, dvs. om lag 1/4 av den statlige bevilgningen, skal settes av til nærkringkastingsformål. Dette er i tråd med Stortingets forutsetninger slik de ble uttrykt i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 1997 og St.meld.nr. 12 (1996-97), Om kringkasting og dagspresse 1995 m.v.

Ifølge AV-fondet er ca. 4,6 mill kroner vedtatt tildelt lokalradioformål for 1998, mot 4,2 mill. kroner i 1997 og 1 mill. kroner i 1996. Til sammenlikning delte det tidligere Nærradiofondet 2,2 mill. kroner i 1993. Vi viser til vedlagte oversikt over tildelte midler. (vedlegg 1)

Kulturdepartementets vurdering

Kulturdepartementet vil vise til at Audiovisuelt produksjonsfond samlet sett har bevilget et større beløp til lokalradioformål for 1998 enn for tidligere år. Beløpet er også vesentlig større enn det som ble tildelt gjennom Nærradiofondet i 1993, også tatt i betraktning den alminnelige prisstigningen. Det er derfor klart at tildelingen for 1998 er i tråd med Stortingets forutsetninger.

Når det gjelder "de minste radioene", som spørsmålet særskilt omtaler, kan vi vise til at det ved tildelingen for 1998 i all hovedsak er lagt vekt på søknadenes innhold og kvalitet. Radioenes størrelse er ikke blitt tillagt avgjørende vekt ved tildelingen. Det er også gitt prioritet til radioer med sendinger for etniske minoriteter, særlig gjelder dette utviklingsprosjekter.

Vedlegg 1, J. nr.9389/98. Kulturdepartementet