Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:177 (1997-98)
Innlevert: 13.05.1998
Sendt: 13.05.1998
Besvart: 19.05.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge Klassekampen 8. og 9. mai har tyrkiske myndigheter vært involvert i flere drap og terroraksjoner mot bl.a. kurdere og tyrkisk opposisjonelle på 80- og 90-tallet. Ifølge samme oppslag kan ikke Overvåkingssjef Per Sefland utelukke at norske myndigheter har gitt opplysninger som er brukt til slike operasjoner. Kan Justisministeren redegjøre for hvilke opplysninger norsk overvåkingspoliti kan ha overrakt tyrkiske myndigheter og hvordan slike opplysninger kan ha blitt brukt i ovennevnte aksjoner?

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Politiets overvåkingstjeneste (POT) har et utstrakt samarbeid med andre lands sikkerhets- og etterretningstjenester. Samarbeidet er utviklet over mange år, og er et viktig element i bekjempelsen av terrorisme. Arbeidsformen er basert på tillit mellom de respektive lands sikkerhets-og etterretningstjenester, og de forskjellige kommunikasjonsnett benyttes for å utveksle informasjon om konkrete personer eller informasjon av generell karakter, f.eks. terrororganisasjoners operasjonsmønster eller opplysninger i forbindelse med mistanke om en forestående terrorhandling.

Det er en høy grad av kvalitetssikring på informasjonen som utveksles mellom tjenestene, og POT er selektiv i utvelgelsen av land man ønsker å formidle informasjon til. Når det gjelder Tyrkia, er Norges eneste kontakt i overvåkingsmessig sammenheng gjennom NATO`s spesialkomite. I denne forbindelse presiseres det at informasjonen som utveksles er av generell karakter, og at det aldri gis personopplysninger som kan knyttes opp mot terrorrelatert virksomhet. POT`s holdning i dette spørsmålet har for øvrig tidligere vært gjenstand for grundige drøftelser, senest i 1996.

Under henvisning til ovennevnte, slås det fast at POT ikke gir informasjon til tyrkiske myndigheter om personer som er i opposisjon til landets myndigheter. Dette omfatter både personer bosatt i Norge eller personer bosatt i andre land. Videre kan det legges til grunn at POT ikke har direkte kontakt med tyrkiske myndigheters representanter i Norge, og at eventuell informasjon tilflytt tyrkiske myndigheter om tyrkiske opposisjonelle ikke har sitt utspring i POT.