Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:180 (1997-98)
Innlevert: 15.05.1998
Sendt: 18.05.1998
Besvart: 26.05.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Hvor mange ledige mellom 60 og 64 år blir tilbudt praksisplass etter at de har gått ut rettighetene på 2x80 uker, og fordeler dette seg likt mellom kvinner og menn?

Begrunnelse

Det blir hevdet at en del av denne aldersgruppen, som kunne hatt rettigheter til diverse 2x80-tiltak, ikke søker videre ytelser etter endt dagpengeperiode (2x80 uker).

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Målgruppen for tiltakstilbudet er helt ledige som passerer andre 80-ukers periode og som ikke har dagpengerettigheter. I tillegg blir det blant annet stilt krav om at en må ha arbeidet i minst 36 måneder av de siste 4 årene før dagpengeperioden tok til. Personer som kommer inn under tiltakstilbudet kan enten delta på arbeidsmarkedstiltak, blant annet praksisplass, eller motta stønad i oppholdsperioder.

Ifølge Arbeidsdirektoratet avsluttet 111 personer i aldersgruppen 60-64 år sin andre 80-ukers dagpengeperiode i løpet av 1. kvartal 1998. Av disse var 73 menn og 38 kvinner. Av de 111 var 80 personer registrert som helt ledige med dagpenger ved utgangen av april 1998. Siden disse fortsatt har dagpengerettigheter omfattes de ikke av tiltakstilbudet. Videre var 11 personer på samme tidspunkt registrert som delvis sysselsatte. Disse omfattes heller ikke av tiltakstilbudet.Det gjenstår da 20 personer i alderen 60-64 år som kunne ha begynt på tiltakstilbudet, gitt at de oppfylte arbeidskravet på 36 måneder. 5 av disse deltok på tiltakstilbudet (enten på stønad i oppholdsperioder eller på arbeidsmarkedstiltak) ved utgangen av april 1998. Av de øvrige var 3 registrert helt ledig uten dagpenger, og resten, dvs. 12 personer (7 menn og 5 kvinner), var ikke lenger registrert i arbeidsmarkedsetatens registre ved utgangen av april 1998. Arbeidsdirektoratet har ikke opplysninger om disse 12 personenes tilknytning til arbeidslivet, men på grunn av den gode situasjonen på arbeidsmarkedet er det grunn til å tro at enkelte av disse er i jobb.

Jeg er ikke kjent med at det er et problem at ledige ikke søker om tiltakstilbud. Arbeidsmarkedsetaten innkaller alle personer som har 26 uker igjen av sin andre dagpengeperiode til en oppfølgingssamtale. I oppfølgingssamtalen skal handlingsplan for den enkelte ledige gjennomgåes, eventuelt utarbeides for de som ikke har dette. I tillegg avtales det en ny samtale i forbindelse med dagpengeperiodens utløp. Dersom vedkommende fortsatt går på dagpenger ved utløpet av perioden, vil man fylle ut søknadsskjema til det nye tiltakstilbudet i denne samtalen. På bakgrunn av dette kan jeg ikke se at det er manglende informasjon fra arbeidsmarkedsetatens side som fører til at personer ikke søker om tilbud.