Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:182 (1997-98)
Innlevert: 20.05.1998
Sendt: 20.05.1998
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 28.05.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Når en person går fra hel stilling til halvstilling mens halv stilling tas ut på avtalefestet pensjon fra 310596, vil denne personen bli omfattet av lønnsreguleringer som er endel av tariffoppgjøret selv om den konkrete reguleringen gjøres fra et senere tidspunkt?

Begrunnelse

En tidligere distriktsarbeidssjef gikk av helsemessige årsaker over i ny stilling på halv tid fra 010696. Samtidig tok han ut halv AFP. Fra 010996 ble stillingen oppjustert lønnsmessig, noe som var endel av tariffoppgjøret pr. 010596. På det tidspunkt vedkommende tok ut AFP var det klart at lønnsøkningen kom og han regnet med å bli omfattet av dette. Det var hensiktsmessig å foreta stillingsendringer fra 010696 for hans del, selv om det ikke hadde vært problematisk å utsette dette i tre måneder og dermed unngå de problemer som nå har oppstått.

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentanten som er stilt til skriftlig besvarelse i henhold til § 52 i Stortingets forretningsorden.

En person som tar ut AFP som en delpensjon vil inneha to funksjoner. Han vil være arbeidstaker i deltidstilling og han vil være pensjonist. Han vil nyte godt av de lønnsreguleringer som inntrer når det gjelder deltidstilling, slik at pensjonsgrunnlaget for denne vil endre seg i takt med lønnsendringene.

Når det gjelder pensjonen, reguleres denne som andre pensjoner. Lønnsmessige endringer som inntrer for stillingen etter at han har gått av med AFP får ingen innvirkning på pensjonsgrunnlaget.

Avtalefestet pensjon reguleres på samme måte som tilsvarende pensjoner dvs. i samvar med de prinsipper som Stortinget ga sin tilslutning til ved behandling av Stortingsmelding nr. 29 (1985-86): Pensjoner fra Statens Pensjonskasse skal reguleres i takt med grunnbeløpet i folketrygden og ikke i takt med lønnsutviklingen for etterfølger i stillingen. Kronebeløpene reguleres ikke som løpende pensjoner, jf hovedtariffavtalens pkt. 4.2.7.

I dette tilfellet som De har gjort rede for, vil personen ikke kunne få med seg lønnsjustering som følge av lønnsoppgjøret, jf andre avsnitt.