Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:188 (1997-98)
Innlevert: 25.05.1998
Sendt: 25.05.1998
Besvart: 02.06.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Eit av verdas største oljeselskap, Shell, har i følge Oljedirektoratet(OD)drive med «manipulering, men ikke bevisst juks». Målesystema ved Draugen-feltet har over lengre tid hatt store manglar, og OD har fleire ganger varsla Shell om dette, utan at selskapet har ordna opp. Kva slag konsekvensar dette vil få for Shell, og evt. andre selskap som gjer liknade overtramp, må klargjerast. Kva vil statsråden gjere for å sikre at selskap driv etter gjeldande lov- og regelverk ?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Operatørselskapene har i henhold til Forskrift om fiskal kvantumsmåling ansvaret for at petroleum måles på en korrekt måte, under tilsyn av Oljedirektoratet.

Under oljedirektoratets måletekniske tilsyn rettet mot Shell har det blitt pekt på mangler innen organiseringen av måleaktivitetene. Det er også avdekket bruk av en ikke akseptabel prosedyre.

I ettertid har konsekvensene av de observerte avvikene blitt beregnet, og funnet å være av moderat omfang.

Forskriften om fiskal kvantumsmåling stiller detaljerte krav til utstyr og prosedyrer, samt organisering av virksomheten for å sikre nøyaktig måling, og derved sikre et nøyaktig grunnlag for skatte- og avgiftsbetaling.

Oljedirektoratets reaksjon med varsel om pålegg reflekterer at planlagte forbedringer ikke er implementert, og at tiden nå var inne til å bruke noe sterkere virkemidler enn det som tidligere var funnet nødvendig.

Saken er fremdeles under behandling, og Shell viser nå, i følge oljedirektoratet, en klar vilje til samarbeid.

Når det gjelder oppfølging av virksomheten generelt mener oljedirektoratet at en gjennom planmessig tilsyn og de virkemidler en har til rådighet, fra rene oppfordringer via pålegg til straff og rettighetstap har de nødvendige redskapene for å påse at selskap driver etter gjeldende regelverk.

Jeg synes oljedirektoratet har vist godt skjønn i saken og ser ingen grunn til å innføre ytterligere tiltak.