Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:192 (1997-98)
Innlevert: 26.05.1998
Sendt: 27.05.1998
Besvart: 02.06.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Jeg viser til oppslag i media - i hovedsak Dagbladet - om situasjonen i Luftfartsverkets sertifikatavdeling. Vil statsråden sørge for en snarlig gjennomgang av hvordan organisasjonen fungerer - en gjennomgang av de påstander som fremmes mot avdelinger, bl.a. for å ivareta de sertifikatsøkendes interesser?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Samferdselsdepartementet er kjent med at det hevdes at Luftfartsverkets sertifikatavdeling ikke fungerer godt nok og forholdet ble bl a tatt opp i møte mellom styret i Luftfartsverket og Samferdselsdepartementet 8. mai då.

På ovennevnte bakgrunn er det iverksatt en rekke tiltak med sikte på å få sertifikatavdelingen til å fungere bedre.

Det er engasjert ekstern bistand for å utføre en arbeidsmiljøundersøkelse i Sertifikatavdelingen som skal definere interne problemområder og foreslå løsningsmodeller. Aktiviteten ledes av IFO (institutt for Organisasjonsutvikling) og tar til i månedsskiftet mai/juni.

Videre foretas det i Luftfartsverket en vurdering av om forvaltningsoppgavene i Luftfartsinspeksjonen utføres i henhold til god forvaltningsskikk, herunder om prosedyrer og retningslinjer er tilstrekkelige for oppgavene. Dette arbeidet gjøres av Luftfartsverkets internkontrollenhet og har pågått siden medio april og vil fortsette som en løpende aktivitet.

Luftfartsverket er i tillegg i dialog med ekstern konsulent for kartlegging av Luftfartsinspeksjonens forvaltningspraksis og avdekking av eventuelle avvik fra god forvaltningsskikk. Det er tatt kontakt med Statskonsult som har sagt seg interessert i å påta seg oppdraget, og mandat for oppdraget er under utarbeidelse.

Til slutt kan nevnes at det i Luftfartsverket er etablert en arbeidsgruppe med den oppgave å utarbeide en helhetlig kompetanseutviklingsplan, lønnsstruktur og lønnskarriereplan for tilsynspersonell. Dette arbeidet skal være avsluttet innen 15. september 1998.

Jeg vil forøvrig følge denne prosessen nøye og har bedt om å bli informert fortløpende.