Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:195 (1997-98)
Innlevert: 28.05.1998
Sendt: 29.05.1998
Besvart: 04.06.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Høykommissæren for flyktninger har utarbeidet en strategi for flyktningekvinner, en strategi som anerkjenner kvinnenes spesielle behov for beskyttelse fordi kvinner forfølges på mange utspekulerte måter rett og slett fordi de er kvinner.
Vil justisministeren følge Høykommissærens oppfordring om å lage egne asylretningslinjer som tar hensyn til at kvinner ofte utsettes for kjønnsspesifikke forfølgelser?

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: I forbindelse med det årlige møtet i Høykommissærens eksekutivkomité (EXCOM) i oktober 1997 var flyktningkvinnenes spesielle behov et av temaene som ble drøftet. Følgende konklusjon ble vedtatt:

"The Executive Committee.........Reaffirms its Conclutions Nos. 39 (XXXVI), 54 (XXXIX), 60 (XL), 64 (XLI), and 73 (XLIV), and urges States, UNHCR and other humanitarian organizations, as oppropriate, to take all necessary steps to implement these Conclutions, including through recognizing as refugees women whose claims to refugee status are based upon a well-founded fear of persecution for reasons enumerated in the 1951 Convention and the 1967 Protocol, including persecution through sexual violence or other gender-related persecution; by the integration of activities on behalf of refugee women in every aspect of programme planning and implementation; and by taking action to eliminate incidence of violence against women and girls."

Som det fremgår omhandler denne anbefalingen flere ulike sider ved problematikken knyttet til flyktningkvinners spesielle behov. Foruten anbefalingen om å anerkjenne kjønnsspesifikk forfølgelse som grunnlag for flyktningstatus inneholder konklusjonen mer generelle anbefalinger om å forebygge overgrep mot kvinner og ta hensyn til flyktningkvinners særlige behov i planleggingen og gjennomføringen av flyktningarbeidet. Dette har sider både til kvinnenes situasjon i de respektive hjemland, som særlig utsatt gruppe i flyktningleire, som asylsøkere og i forbindelse med integreringsarbeidet etter at asyl eller oppholdstillatelse eventuelt er gitt. Anbefalingen er rettet både til statene, til UNHCR selv og til andre humanitære organisasjoner som er involvert i denne type arbeid.

For meg som justisminister er det i første rekke behandlingen av asylsøknadene og spørsmålet om anerkjennelse som konvensjonsflyktning som står sentralt. I januar i år vedtok Regjeringen retningslinjer for nye asylkriterier. Retningslinjene vedlegges til orientering. På side 5 omhandles kjønnsrelatert forfølgelse. Det fremgår der at også denne type forfølgelse nå skal gi grunnlag for flyktningstatus etter norsk praksis.

Fra Høykommissærens side har man uttrykt stor tilfredshet med de nye retningslinjene. Man har spesielt påpekt den positive signaleffekten disse vil kunne ha internasjonalt. Jeg er glad for at vi på denne måten har kunnet komme Høykommissærens uttrykte ønsker og behov i møte.