Skriftlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:232 (1997-98)
Innlevert: 12.06.1998
Sendt: 15.06.1998
Besvart: 24.06.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Kringlebotn skole, Bergen har søkt departementet om å gjennomføre en mer fleksibel SFO- ordning i løpet av skoledagen (midttimeordninger).Vil Statsråden legge til rette for slike lokale tilpasninger?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Stortinget har tidligere lagt til grunn at skolefritidsordningen skal være et frivillig aktivitets-

tilbud utenom den obligatoriske skoletiden. Dette må også anses å ligge til grunn som budsjettforutsetning, jf Budsjett-innst. S. nr. 12 (1991-92). Stortinget har ikke senere kommet med noen nye signaler på dette området, og det er derfor naturlig at inneværende budsjett bygger på samme forutsetninger. Så langt jeg kan se har også den forrige regjeringen hatt samme oppfatning.

For å bidra til at skolefritidsordningen reelt sett blir et frivillig tilbud utover den obligatoriske skoletiden har departementet lagt til grunn at midttimer ikke kan inngå i time-beregningen som ligger til grunn for statstilskuddet til skolefritidsordningen.

Grunnskoleloven er endret ved lov av 16. juni 1998. Ny § 42 d første ledd lyder: "Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.–4. klassetrinn.»

Etter loven er skolefritidsordningen lagt til før og etter skoletid. Jeg vil legge dette inn som forutsetninger i tilskuddssystemet.

Skolen står fritt til å videreføre en midttimeordning, men dette vil ikke være en skolefritidsordning i lovens forstand. Det vanlige omsorgsansvar som skolen har for eleven gjelder for en slik midttimeordning. Foreldrene skal ikke betale for ordningen, som er en del av det obligatoriske grunnskoletilbudet. Statstilskuddet til skolefritidsordningen kan ikke brukes til en slik midttimeordning.