Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:235 (1997-98)
Innlevert: 16.06.1998
Sendt: 17.06.1998
Besvart: 19.06.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Mener Sosialministeren at personer som på grunn av meget lang saksbehandlingstid i Trygderetten skal selge unna personlige eiendeler for å kunne få sosialhjelp i en kortere periode, mens de venter på en avgjørelse i Trygderetten?

Begrunnelse

NN har gjennom en periode på 6-7 år prøvd å komme i arbeid gjennom yrkesrettet og medisinsk attføring. Da helsetilstanden stadig ble dårligere ble det søkt om uføretrygd. Hun fikk avslag på søknaden med grunnlag i at hun ikke var ferdig utredet av lege og spesialister. Anke ble sendt umiddelbart, lege og spesialist ble oppsøkt og utredningen fullført. Trygdekontoret opplyser nå at anken vil ta 1-1 ½ år. I mellomtiden har ikke vedkommende rett til rehabiliteringspenger fordi denne perioden på 52 uker er brukt opp. Sosialkontoret forlanger at vedkommende skal selge private eiendeler før sosialhjelp kan utbetales.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Under behandlingen av en sak i trygdeetaten, inkludert behandlingen av en eventuell anke til Trygderetten, kan det oppstå perioder der det ikke kan gis ytelser fra folketrygden. Det er uheldig med slike uavklarte situasjoner, og det blir derfor lagt stor vekt på å redusere behandlingstiden i de ulike organene.

Som del av dette arbeidet er det fra 1997 fastsatt mål for saksbehandlingstiden på viktige områder. Søknader om uførepensjon skal f eks være avgjort senest innen 11 måneder fra søknaden er mottatt. Det er fortsatt saker som er eldre enn disse ytre tidsrammene. I siste halvår 1997 hadde man en positiv utvikling med en reduksjon av antallet slike saker på gjennomsnittlig 24 pst. Det var imidlertid store geografiske forskjeller. En av de viktigste utfordringene nå vil være å sørge for at disse forskjellene utjevnes.

Jeg finner særskilt grunn til å nevne at det i perioden 1996 og fram til i dag er gjort en betydelig innsats for å få bort restanser og redusere behandlingstiden i Trygderetten. Det er gjennomført viktige tiltak både når det gjelder rettens organisasjon, sammensetning av bemanningen og reglene for sakbehandlingen. Sist, men ikke minst, er det gjort en stor innsats fra Trygderettens ansatte. Dette har ført til at antall saker til behandling er redusert fra 4 391 ved utgangen av 1995 til 1 722 saker ved utgangen av 1997. Behandlingstiden vil nå i de fleste sakene bli mindre enn et halvt år. Trygdekontoret har derfor ikke vært helt oppdatert når det gjelder behandlingstiden.

Av begrunnelsen for spørsmålet ser jeg at dette har vært en vanskelig sak både for trygdeetaten og søkeren. Jeg har ikke kjennskap til den konkrete saken, men nevner at avslag på krav om uførepensjon begrunnet i at saken ikke er ferdig utredet, bare skal gis når søkeren nekter å medvirke til de nødvendige undersøkelsene. Et slikt avslag betyr at trygdeetaten ikke har tatt standpunkt til realitetene i saken. Når de nødvendige opplysningene foreligger, vil det etter min oppfatning være mest hensiktsmessig at behandlingen av anken stilles i bero, slik at trygdeetaten kan gis nødvendig tid til å treffe et ordinært vedtak.

Når det gjelder vilkårene for sosialhjelp, vil jeg understreke at det alltid må skje en totalvurdering av om det er rimelig å kreve salg av eiendeler i det konkrete tilfellet. Det er ikke mulig å si noe nærmere om hva som er rimelig i det enkelte tilfelle.