Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:244 (1997-98)
Innlevert: 19.06.1998
Sendt: 19.06.1998
Besvart: 01.07.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I 27 år har prestegården i Bø vært forpaktet av Roald Bøstein. Nå er han i ferd med å avvikle. Dette fordi han ikke får overta våningshuset på gården fordi biskop og departement vil ha presten boende der. Bøstein har drevet gården forbilledlig, noe både kommune og befolkning underskriver. Sist en prest drev gården var i 1955. Måten Bøsteins sak har vært behandlet på av biskop og departement, skaper sterke reaksjoner lokalt. Vil statsråden nu gripe inn og forhindre at fam. Bøstein forlater kommunen?

Begrunnelse

Roald Bøstein har forpaktet prestegården i Bø siden 1971. Han har opp gjennom årene nedlagt en respektfull innsats i å bygge opp gården og har foretatt betydelige egne investeringer i virksomheten. Såkalt prestegårdsdrift var det på gården frem til 1955. Bøstein har flere ganger gjordt forsøk på å få overtatt gården med driftsbygning og våningshus. Han har også søkt om å få ekspropriere jorda. Selv bor han og hans familie vel 500 meter unna gården.
Den saksbehandlig Bøstein har vært utsatt for fra myndighetenes side i flere år, har nå resultert i at han nærmest har gitt opp, og starter avvikling av gården. Dette fordi biskop og departement ønsker å ha presten boende «etter gammel» kultur på prestegården, selv om prestelig gårdsdrift ble avviklet på gården for snart 45 år siden.
Myndighetenes behandlig av Bøstein er i ferd med å få en særdeles uheldig utgang. En utgang som etter min oppfatning neppe vil tjene kirken og dens forvaltere. I denne forbindelse henviser jeg til betydelig omtale i lokal presse og kringkasting. Jeg ber derfor om at statsråden griper inn, slik at familien Bøstein kan bli boende i Bø, at gården kan drives videre og at presten i Bø skaffes alternativ bolig. En slik løsning vil den store majoritet av Bøs befolkning applaudere. Den hitil
foreskrevne løsning har som løsning at både Bøstein og kirken blir store tapere.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Roald Bøstein har leid jord og driftsbygning på Bø prestegård siden 1971. Han bor i eget hus på oversiden av veien, 500 meter unna. Hans bolig- og driftsforhold har vært de samme siden jordleiekontrakten ble inngått. Bøstein har i løpet av jordleieperioden selv bekostet investeringer i driftsbygningen i form av silofløy og husdyrfløy. Investeringene skriver seg fra 1971/72, 1980 og 1985. I tillegg har han foretatt grøfting og drenering.

Jordleieren mener at presteboligen på eiendommen er gårdens våningshus og derfor bør tjene gårdsbruket. Han ønsker at det bygges ny bolig for soknepresten og at han selv får overta presteboligen. Han setter dette som et vilkår for videre drift av gården.

Bøstein har ved brev av 2. april 1993 blitt forespeilet at han kunne få leie presteboligen under forutsetning av at prost og biskop ikke hadde innvendinger mot at sokneprestens bosted ble flyttet til annet sted i prestegjeldet. Også senere har han blitt tilbudt å leie presteboligen sammen med resten av eiendommen. Departementets tilbud har ikke blitt akseptert.

Han har ønsket å kjøpe prestegården og fremmet i 1997 krav om ekspropriasjon av eiendommen, men trakk ekspropriasjonskravet tilbake da departementet for så vidt ikke motsatte seg ekspropriasjon men ønsket å holde presteboligen tilbake etter en ny vurdering av presteboligspørsmålet.

Kirkelige instanser har i hovedsak gått inn for at presteboligen fortsatt bør være bosted for soknepresten. Bø menighetsråd gikk for sitt vedkommende inn for at prestens bosted ble flyttet slik at Bøstein kunne få overta presteboligen, mens prosten og biskopen hadde motforestillinger mot å bryte den langvarige kirke- og kulturhistoriske tradisjon i Bø med prestebolig på kirkestedet. Departementet anser presteboligen som godt egnet som bolig for soknepresten i Bø. De to menighetsråd på stedet har ulik oppfatning av presteboligspørsmålet. Vi har mottatt signaler som viser at oppfatningen i bygda og i kommunen er meget delte om dette spørsmålet.

Departementet har etter en grundig helhetsvurdering som blant annet omfattet befaring høsten 1997 og samtaler med alle impliserte inklusive kommunale instanser, kommet til at presteboligen på Bø prestegård fortsatt bør være bolig for soknepresten og slik sett fortsette den flere århundrelange tradisjonen med prestebolig ved kirkestedet. Fordi jordleieren har gitt så sterke signaler om at han ville nedlegge driften og flytte dersom han ikke fikk overta presteboligen, har vi i brev til ham i november 1997 gitt ham valget mellom tre alternativer. To av alternativene var basert på fortsatt drift, mens ett var forslag til oppgjør dersom Bøstein valgte å flytte. Alternativene var basert på prinsippet om at et oppgjør må være realistisk og økonomisk forsvarlig og være i samsvar med vår forvaltningspraksis for andre jordleiebruk.

Bøstein har nylig informert oss om at han velger å nedlegge driften og flytte. Vi beklager sterkt at han har valgt denne løsningen idet vi mener å ha forsøkt å legge til rette for at jordleieren fortsatt kan bo i Bø og drive landbruk på rimelige betingelser. Det kan i denne sammenhengen nevnes at Bø prestegård hittil ikke har gitt Opplysningsvesenets fond noen nevneverdig inntekt.

I samsvar med lov om Opplysningsvesenets fond av 7. juni 1996 er departementet forpliktet til å sikre at fondet kommer Den norske kirke til gode og bevare fondets verdier og sikre avkastning som skal nyttes bl a til kirkelige formål. Dersom vi skulle fravike presteboligen, som for øvrig er av god standard, og anskaffe ny bolig for soknepresten i Bø menighet, ville dette påføre fondet en betydelig utgift som på ingen måte vil kunne forrentes av en jordleie-/forpaktningsavgift. Vi vil ved dette også bryte en flere århundrelang tradisjon med prestebolig på kirkestedet, noe som vi er informert om ville føre til sterke reaksjoner hos andre deler av lokalbefolkningen.