Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:255 (1997-98)
Innlevert: 29.06.1998
Sendt: 30.06.1998
Besvart: 08.07.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Erling Brenne 7620 Skogn har pt klage på tilbakeholding av produksjonstilskuddet til behandling i departementet. Erling Brenne har ikke overskredet tillatt produksjon, men kun ubevisst og delvis med forståelse fra lokale myndigheter utnyttet «kapasiteten» i en overgangsperiode. Kunne statsråden se på saken for om mulig å finne en minnelig løsning til det beste for Erling Brenne. Og kan statsråden tenke seg å se på regelverket vedrørende kapasitet og faktisk produksjon?

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Erling Brenne bygde nytt hus for 5 000 rugeggverpere i 1996, uten å søke om konsesjon. Fra før hadde han en driftsbygning med 200 plasser for slaktegris, med en årsproduksjon på 700 slaktegris. Han har følgelig større kapasitet enn tillatt etter forskrift om regulering av ervervsmessig husdyrhold. Etter sakens opplysning ble det siste innsettet med slaktegris innsatt den 14.04.97, mens første levering av rugeegg fant sted i mai 1997. I søknad om produksjonstilskudd pr. 31.07.97 ble det ført opp 5 000 verpehøner og 213 slaktegriser. Dette tilsvarer i utgangspunktet 1 613 slaktegrisenheter. Tillatt dyretall etter forskrift om regulering av ervervsmessig husdyrhold § 1 er 1400 slaktegrisenheter. Som følge av dette ble Brenne trukket kr. 42 600 i produksjonstilskudd.

Brenne la om produksjonen fra slaktegris til eggproduksjon våren 1997. Departementet finner det rimelig at produsenten i et slikt tilfelle må få drive sin etablerte produksjon frem til det tidspunkt den nye produksjonen starter opp. For slaktegris er det datoen for innsetting som er avgjørende i forhold til husdyrkonsesjonsregelverket, mens det avgjørende tidspunkt for eggproduksjonen er når oppverpingen starter. I Brennes tilfelle var siste innsett med slaktegris innsatt i april 1997, mens første levering av egg skjedde i mai 1997. Han må derfor sies å ha holdt seg innenfor lovens rammer. Brenne får således medhold i klagen om trekk i produksjonstilskudd.Vurdering av reguleringen av anleggskapasitet og dyretall

Husdyrkonsesjonsregelverket ble sist endret i 1995. Grensene for anleggskapasitet og dyretall ble da økt vesentlig. For slaktegris ble grensen for konsesjonsfri drift økt fra 700 til 1 400 og for eggproduksjon fra 2 300 til 5 000 dyr. Departementet vurderer ellers regelverket i forbindelse med den løpende saksbehandlingen. På det nåværende tidspunkt anser jeg det ikke aktuelt å endre husdyrkonsesjonsregelverket når det gjelder reguleringen av anleggskapasitet og dyretall.