Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:257 (1997-98)
Innlevert: 29.06.1998
Sendt: 30.06.1998
Besvart: 03.07.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): I dag eksisterer det ulike finansieringsordninger for skoler som tilbyr attføring for voksne. Den private skolen, Krokeidet Yrkesskole, blir finansiert direkte over statsbudsjettet. Den offentlige, Staup vg. skole tidl. Vårtun skole, blir finansiert av fylkeskommunen. Vil Statsråden ta initiativ slik at finansieringsordningen for attføring ved Staup vg. skole blir likestilt med Krokeidet Yrkesskole?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Jon Olav Alstad av 29. juni 1998.

Lov om videregående opplæring fastsetter rammebetingelsene for alle videregående skoler. Loven inneholder også bestemmelser om finansiering av fylkeskommunale skoler.

Lov om privatskoler fastsetter generelle bestemmelser om private skoler, herunder finansieringsordninger. Private videregående skoler må oppfylle bestemte vilkår fastsatt i loven for å få godkjenning og statstilskudd. Denne ordningen er etablert for å ivareta de nødvendige hensyn som gjelder i forhold til private skoler.

Staup videregående skole eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune, og omfattes dermed av rammebetingelsene for fylkeskommunal drift.

Krokeidet yrkesskole er en privatskole, og får tilskudd etter privatskolelovens regler.

Fylkeskommunen kan ikke få tilskudd etter denne loven til Staup videregående skole.

Elevene ved Staup videregående skole mottar attføringsmidler fra Folketrygden på lik linje med elevene ved Krokeidet yrkesskole.

Hver fylkeskommune er ansvarlig for inntak av skoleelever (hjemmehørende og gjesteelever) og dekning av sine opplæringsutgifter. Fylkeskommunene bestemmer selv hvor mange gjesteelever de vil ta inn. Pådrar fylkeskommunen seg ekstrautgifter på grunn av ekstra ordinært kurstilbud, er ekstrautgiftene i den forbindelse fylkeskommunens lovfestete ansvar.I situasjoner hvor slike kurstilbud tiltrekker elever fra andre fylkeskommuner, må fylkeskommunene gjøre avtale om gjesteelevsoppgjør. Det kan nevnes at Kommunenes Sentralforbund (KS) i brev av 28.10.1997 til fylkeskommunene har gått ut med veiledende satser for gjesteelevsoppgjør, satser som fylkesutdanningssjefskollegiet har tilrådd blir benyttet i slike tilfeller.

Det er ikke aktuelt å åpne for at ordningen med tilskudd til godkjente private skoler også skal gjøres gjeldende for fylkeskommunale skoler.