Skriftlig spørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:269 (1997-98)
Innlevert: 02.09.1998
Sendt: 02.09.1998
Besvart: 10.09.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Slidre Arbeidskoloni ble opprettet i 1985. Hele tiden har det vært en ordning med permisjon annenhver helg. Dette har fungert bra, med få regelbrudd eller uteblivelser. Nå er ordningen opphevet, og innsatte, betjening og nærmiljø reagerer negativt. Mener Justisministeren det er riktig tidspunkt for en slik beslutning nå før Stortingets behandling av St.m. nr. 27 om Kriminalomsorg?

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Adgangen til å innvilge permisjoner er lovregulert. Fengselsloven hjemler adgangen, og fengselsreglement og rundskriv gir nærmere regler og retningslinjer. Totalt er det mulighet for å la innsatte få inntil 30 permisjonsdøgn pr. år. Den ordningen som ble praktisert ved Slidre arbeidskoloni ble avviklet fordi den gikk langt ut over gjeldende regelverk. Ordningen innebar i tillegg en urimelig forskjellsbehandling av innsatte. Ved den endringen som er gjort, har Slidre fått en permisjonsordning som er på linje med andre åpne fengsler.

Stortingsmelding nr 27 Om kriminalomsorgen legger ikke opp til å øke antall permisjonsdøgn pr. år. Som en oppfølging av meldingen er det imidlertid naturlig med en gjennomgang av permisjonsordningen som følge av at kontakt med samfunnet og nettverksoppbygging er viktige elementer i forbindelse med arbeidet med rehabilitering av innsatte.