Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:274 (1997-98)
Innlevert: 07.09.1998
Sendt: 08.09.1998
Besvart: 14.09.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Student Lennart Johansen har fått avslag på søknad om støtte fra Statens Lånekasse for utdanning til videreutdanning ved Kent Institute of Art & Design, England. Dette til tross for at han er opptatt ved skolen og at Kunsthøgskolen i Bergen har bekreftet at utdannelsen er likeverdig med kunsthøgskolens treårige grunnstudie.
Vil statsråden ta en gjennomgang av regelverket med sikte på å gjøre det enklere å få støtte i Lånekassa ved slike studier i utlandet?

Begrunnelse

Avslaget er begrunnet i bl.a manglende studiekompetanse. Dette til tross for at Kent har vurdert ham som kvalifisert for opptak ved skolen. Kunsthøgskolen i Bergen har dessuten både bekreftet at Johansens formelle utdannelse er tilstrekkelig for opptak i Bergen og at studiet ved Kent vil kunne kvalifisere til opptak til hovedfag ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: I forskriftene til utdanningsstøtteloven kapittel V punkt 4.1 er det satt som vilkår for støtte til studier i utlandet at søkeren har generell studiekompetanse i Norge. Det kan også stilles krav om bestemte studieretningsfag og karakterer fra videregående skole. I punkt 4.1.1 heter det at det kan gjøres unntak for utdanninger hvor det ikke er krav til generell studiekompetanse for opptak i Norge.

Slik forskriften er utformet, kan Lånekassen ikke gjøre unntak fra kravet til generell studiekompetanse i andre tilfelle enn de som er særskilt omtalt i forskriften. Ved opptak til Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling for kunsthåndverk og design, blir det stilt krav om generell studiekompetanse i tillegg til opptaksprøve. Dette kravet må følgelig være oppfylt for at støtte skal kunne tildeles til tilsvarende studier i utlandet.

Jeg ser det ikke som aktuelt å ha andre krav til formelle minimumskunnskaper i utlandet enn i Norge. Jeg viser imidlertid til at spørsmålet om realkompetanse og opptaksregler er drøftet i St. meld. nr. 42 (1997-98) som Stortinget har til behandling.