Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:287 (1997-98)
Innlevert: 17.09.1998
Sendt: 18.09.1998
Besvart: 24.09.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Vil fiskeriministeren vurdere å omgjøre beslutningen om stans i det ordinære linefisket etter hyse og seifiske med not? Hvilke tiltak vil fiskeriministeren gjennomføre som kan sikre drift for kystflåte og landanlegg i kyst-Norge frem mot årsskiftet? Kan en forskottering av neste års kvote være et tiltak som kan vurderes?

Begrunnelse

Etter at seifiske med not ble stanset og likeledes linefiske etter hyse, er det oppstått store problemer for så vel kystflåten som for landanleggene. En stans i fisket før hovedfiskeriene har startet har resultert i at flere fartøy kun har fisket 5-25 pst. av sin båtkvote. Et problem for landanleggene - spesielt på Helgeland og i Salten - er i denne perioden at de store, havgående fartøy som kommer utenfra disse regioner - ikke leverer råstoffet i Nord-Norge.

I dag er det en rimelig stabilitet i sei- og hysebestandene. Disse to fiskeri har en grunnleggende betydning for både fiskere og fiskekjøpere langs hele kysten av Nord-Norge. Faktisk er det avgjørende for svært mange at fisket holdes jevnt og trutt i gang gjennom året. og aller mest i hovedsesongen for de ulike regioner langs kysten. Situasjonen i dag preges av landligge for store deler av kystflåten, med permitteringer i industrien, på grunn av at det direkte fisket etter sei og hyse er stanset opp.

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Et bærende prinsipp i norsk fiskeriforvaltning er at totalkvoter fastsatt på vitenskapelig grunnlag skal overholdes. I den internasjonale fiskeriforvaltningen er det viktig at de nasjonale kvoter overholdes, og i den nasjonale forvaltningen er det viktig at de enkelte fartøygrupper kan lite på den fordeling av kvoter mellom gruppene som er foretatt.

Hysefisket for den konvensjonelle fiskeflåten nord for 62° N er i 1998 regulert med en maksimalkvote pr fartøy på 200 tonn. På grunn av godt fiske var det fare for at hysekvoten kunne bli fisket opp allerede tidlig i høst. For å sikre at det ble nok igjen av hysekvoten til å kunne ta bifangst av hyse i annet fiske utover høsten, ble det satt stopp i det direkte fisket etter hyse for konvensjonelle fartøyer i størrelsen 11 meter og over fra og med 21. september. Fartøyer under 11 meter kan fiske hyse innenfor en garantert kvote på 10 tonn, mens fartøyer fra 11 meter og over kan ha bifangst av hyse med inntil 25 % av fangsten i fisket etter torsk og sei. Med denne reguleringen er de minste og mest stedbundne fartøyene sikret et direkte hysefiske ut året, mens de større fartøyene kan fortsette torsk- og seifiske med innblanding av hyse.

Denne reguleringen av hysefisket var ungåelig ettersom det ikke er aktuelt å overfiske totalkvoten av hyse, og heller ikke holdbart å overføre kvote fra trålergruppen eller forkuttere neste års kvote. Trålerne vil ta sin kvote selv, og en eventuell forskottering av neste års kvote vil måtte tas opp med våre internasjonale avtalepartnere, noe som ikke lar seg gjøre på kort varsel.

Stoppen i seinotfisket skyldes at gruppekvoten er beregnet oppfisket. At denne stoppen kom noe brått skyldes mangelfull fangstrapportering. Rapporteringsrutinene vil bli gjennomgått med sikte på forbedring.

Av samme grunner som nevnt i tilknytning til hysefisket, er det ikke aktuelt å åpne seinotfisket pånytt i år. Mange av seinotfiskerne har sildefiske som alternativt fiske på høsten. Dette fisket er nå kommet igang.