Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:293 (1997-98)
Innlevert: 28.09.1998
Sendt: 29.09.1998
Besvart: 05.10.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har nylig satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå utdanningsstøtteordningen når det gjelder tildeling av støtte og tilbakebetaling «i lys av de utfordringer støttesystemet er stilt overfor». I pressemeldingen er ikke kompetansereformen nevnt. Vil utvalget også i sitt mandat få i oppgave å gjennomgå ordningene i lånekassen med tanke på denne reformen?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Jeg kan opplyse at departementet har nedsatt et eget utvalg som har som mandat å gjennomgå de generelle reglene i studiefinansieringsordningen med sikte på å tilpasse disse bedre til etter- og videreutdanningsstudenter. Utvalget ble oppnevnt 11.08.98 og skal ha sluttført sitt arbeid innen 30.10.98. Førsteamanuensis, dr oecon Inger Johanne Pettersen, Høgskolen i Bodø, er utvalgsleder. Medlemmene i utvalget er utpekt av Kommunenes sentralforbund, Næringslivets hovedorganisasjon, Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, Akademikernes fellesorganisasjon, Norges bondelag, studentorganisasjonene, Statens lånekasse for utdanning, Finansdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Jeg har forutsatt at utvalget som skal utrede hele støttesystemet (Aamodt-utvalget), skal legge vekt på de forslagene som dette utvalget fremmer. I mandatet til Aamodt-utvalget er det derfor tatt inn et avsnitt som lyder: »Utvalget må i sin vurdering av den totale ytelsen til livsopphold ta hensyn til de endringer i forskriftene som ev. er foreslått av utvalget som utreder finansiering av livsopphold ved etter- og videreutdanning.»