Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:2 (1996-97)
Innlevert: 07.10.1996
Sendt: 07.10.1996
Besvart: 14.10.1996 av justisminister Grete Faremo

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "Politiets krav om økonomisk godtgjørelse for vakthold ved frivillige organisasjoners arrangement har antatt slikt omfang at det reageres sterkt både på utgiftens størrelse og måten den fastsettes på. Det synes å være ulik praksis i ulike politidistrikt. Har departementet en oppfølging av praktiseringen av adgangen etter politilovens §25 til å kunne kreve godtgjørelse for vakthold, og er det vurdert å fastsette nærmere regler for å unngå at denne lovbestemmelse fører til at frivillig dugnadsinnsats i lag og foreninger stopper opp?"

Begrunnelse

Jeg vil trekke fram to tilfeller av det som oppfattes som urimelig behandling av lokale arrangører:
Kystkulturdagene i Lysøysund arrangeres over en weekend hver sommer. De ulike lag og foreninger i bygda har flere hundre frivillige i sving, og har et visst overskudd av sin medvirkning. Hovedarrangører har et lite overskudd. Attraksjonene er et sort antall handverksboder, kapproing, kappseilas, kystkulturgudstjeneste samt diverse utstillinger og kystkulturfaglige innslag. Arrangementet er prega av at folk spaserer omkring og koser seg på et godt avgrensa område. Siste år ble det solgt 5300 billetter til dette området. Det ble ikke solgt egne billetter til bryggedans og forteller-kafè som var de to festpregede innslag i år.
Lensmannen har i flere år krevd betaling for politivakthold. I år ble det satt som betingelse for å godkjenne arrangementet at det ble betalt for det vakthold lensmannen fant påkrevet. Regninga ble anslått til 25-30.000 kroner, men kom på knapt 33.000 kroner for 6 innleide politi. I tillegg var 4-6 av lensmannens egne folk til stede. Arrangørene hadde 20 vakter på kveldstid. Det er grunn til å stille spørsmål ved det massive oppbud av politivakter på et så utpreget rolig arrangement.
Ørlandsdagene er den viktigste inntektskilde for idrettslaget Ørland Ballklubb som i hovedsak har utøvere i aldersbestemte klasser. Over en rekke år har man fått en netto på omlag 100.000 kroner av et godt innarbeidet festivalopplegg som varer i 5 dager der en rekke kjente artister samler et stort antall ungdommer. Det arrangeres en større fotballturnering for de yngste aldersklassene samtidig.
Til tross for et godt innarbeidet arrangement er de økonomiske marginene beskjedne. Dårlig vær eller andre uheldige forhold medfører år om annet underskudd. Politiets regning for vakthold er normalt 30.000 kroner. Siste års regning på 50.000 kroner oppfattes som en reell trussel mot det verdifulle ungdomsarbeidet som drives av denne klubben.
Ørland Ballklubb har i brev til departementet datert 17.09.96 gjort rede for sitt syn samt eksempler på ulik praksis i noen politidistrikt. Det synes også være slik at klubben avkreves betaling for politiarbeidet som trolig er trafikkontroller uten tilknytning til festivalområdet.
Lensmannen i Bjugn har overfor media avslått å gjøre rede for hvordan slike gebyrer fastsettes. Den enkelte arrangør føler at de kommer til kort, og ønsker i det minste at det finnes felles retningslinjer slik at alle behandles likt. Det primære ønsket er at politiets medvirkning ved frivillige lag og foreningers arrangementer blir gratis i større utstrekning enn i dag. Også for folks holdninger til politiet vil en slik endring være bra.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet om refusjon av utgifter til politivakthold ved visse arrangementer var oppe i forbindelse med Stortingets behandling av politiloven av 4. august 1995.

Politilovens §25 bestemmer at arrangører av allment tilgjengelige arrangementer slik som f.eks. offentlig dans, fester, konserter, festivaler, forestillinger, idrettsstevner o.l. kan pålegges helt eller delvis å dekke kostnadene ved særskilt politioppsyn når dette er påkrevd av ordensmessige grunner. "Ordensmessige grunner" omfatter i denne forbindelse også behov for ekstra politiinnsats for regulere trafikken i umiddelbar tilknytning til arrangementet.

Etter politilovens §11, fjerde ledd kan politiet stille vilkår for avvikling av offentlige arrangementer. Begrunnelsen for denne adgangen er den samme som nevnt ovenfor.

Politiloven hjemler med andre ord at politiet blant annet kan stille vilkår om nødvendig politioppsyn og at arrangøren helt eller delvis kan pålegges dekke kostnadene. Det er imidlertid en forutsetning at det i forkant av arrangementet skjer en dialog mellom arrangøren og politiet med sikte på å oppnå enighet om størrelsen på politivaktholdet og derigjennom begrensning av utgiftene. Denne forutsetning kom til uttrykk allerede i 1972 i et rundskriv til landets politimestre og er senere gjentatt i Justisdepartementets rundskriv G-90/95 av 19. september 1995 om den nye politiloven.

Det vil være departementets ansvar å sørge for at politiet holder seg innenfor refererte retningslinjer.

Politimesterens vedtak om refusjon kan påklages etter Forvaltningsloven til Justisdepartementet. Departementet får derigjennom innsyn i praktiseringen av loven. Spørsmålet om det er behov for nærmere retningslinjer blir løpende vurdert.