Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1 (1998-99)
Innlevert: 02.10.1998
Sendt: 02.10.1998
Besvart: 09.10.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Statkraft har satt i gang anleggsarbeidet for kraftutbygging av Ettare Bøvervatn, med hjemmel i konsesjon gitt i 1959 i forbindelse med Aurautbyggingen. Samtidig er det fremlagt "Høringsutkast til verneplan for Dovrefjellområdet» (juni 98), hvor det er forslått at området skal vernes etter naturvernloven som Snøhetta landskapsvernområde. Det virker altså som om Statkraft nå handler raskt, slik at forslagene om vern ikke kan gjennomføres. Vil Statsråden vurdere å stanse Statkrafts arbeid i området?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Statkraft fikk tillatelse til å overføre Ettare Bøvervatn ved kongelig resolusjon av 10. juli 1959. Den tillatelsen som ble gitt var uten byggefrister. Etter omdannelsen av Statkraft fra forvaltningsbedrift til statsforetak, ble foretaket ved kongelig resolusjon av 26. april 1996 pålagt samme vilkår som andre konsesjonærer; herunder vilkår om byggefrister. Fristen for igangsetting av byggingen er satt til 26. april 2001 og fristen for ferdigstillelse til 26. april 2006.

Så lenge Statkraft SF overholder vilkåret om byggefrister og andre pålagte vilkår, har foretaket en juridisk rettighet til overføring av Ettare Bøvervatn. Jeg har ikke noe grunnlag for å gå inn og stanse den aktiviteten som nå pågår i tråd med en gyldig konsesjon.