Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Dokument nr. 15:8 (1998-99)
Innlevert: 05.10.1998
Sendt: 06.10.1998
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 13.10.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Etter økningen av minstepensjonen i sommer har vi mottatt en rekke henvendelser om reduksjoner i bostøtten. Såvidt jeg vet baseres bostøttebeløpet på de to tidligere års inntekt og selv om egenandelen blir større når pensjonen øker burde dette ikke gi utslag allerede nå. Jeg tillater meg å be om svar på hvilke endringer det er som kan ha ført til redusert bostøtte for mange pensjonister etter økningen av minstepensjonen?

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Svar

Ragnhild Queseth Haarstad: For å kunne motta bostøtte, stilles det krav til både husstanden og boligen. Videre blir bostøtten behovsprøvd ut i fra forholdet mellom boutgiftene og husstandens samlede inntekt. Jeg er derfor av den oppfatning at bostøtten er en særdeles målrettet ordning, som treffer alders-, uføre- og etterlattepensjonister og barnefamilier godt.

De siste årene har regjeringen styrket og forbedret bostøtteordningen. Bevilgningen til bostøtte i 1998 (1 557 mill kr) økte med 243 mill kr i forhold til 1997 (1 314 mill kr). Regjeringen forbedret bostøtten i 1998 ved å øke boutgiftstaket for alders-, uføre- og etterlattepensjonister i tillegg til departementets årlige justeringer av satsene i regelverket. Boutgiftstaket er den øvre grense som en husstand kan ha i boutgifter når bostøtten skal beregnes. For en husstand med en person økte boutgiftstaket i 1998 opp til 50 000 kr i året. Dette innebar at pensjonister med de høyeste boutgiftene fikk opp til 7 000 – 8 000 kr mer i bostøtte i året.

Når bostøtten skal beregnes, benyttes opplysninger fra siste tilgjengelige ligning. Dette innebærer at bostøtten i 1998 beregnes med inntektsopplysninger fra ligningen i 1996. Imidlertid benytter enkelte husstander faktiske inntekter når bostøtten skal beregnes. Det gjelder bl a nye husstander som kommer inn i bostøtteordningen samme år som de blir minstepensjonister.

I trygdeoppgjøret i 1998 fikk minstepensjonistene en ekstraordinær økning i minstepensjonen med 12 000 kr, jf St prp nr 76 (1997-98) Om trygdeoppgjøret i 1998. Regjeringen varslet i denne proposisjonen endringer i regelverket til bostøtten for de husstandene som ble berørt av den ekstraordinære økningen i minstepensjonen i bostøtte sammenheng. Det ble derfor foretatt tilpasninger i regelverket til bostøtten for å opprettholde støttenivået for den enkelte minstepensjonist. Regelverket i bostøtteordningen ble endret slik at den ekstraordinære økningen i minstepensjonen med 12 000 kr blir fratrukket inntektsgrunnlaget i beregningen av bostøtte. Dette innebærer at når bostøtten for 1998 skal beregnes, så vil ikke den ekstraordinære økningen i minstepensjonen med 12 000 kr ha effekt.

På bakgrunn av dette, vil jeg si at bostøtten er blitt styrket for alders-, uføre- og etterlattepensjonister. Enkelte husstander kan allikevel ha fått redusert bostøtte. I tilfeller hvor en husstand har hatt endring i sine boutgifter, skiftet bolig eller at husstanden har fått endret inntekt som følge av at det er frafalt eller tilkommet flere personer i husstanden, kan dette ha gitt mindre i tildelt bostøtte. Regelverket til bostøtten er utformet slik at disse komponentene blir tatt hensyn til i beregningen av støtte. I og med at regelverket til bostøtten er forbedret, samt at bevilgningen til bostøtten har økt de siste årene, vil det være stor sannsynlighet for at en reduksjon i tildelingen av bostøtte skyldes endringer i den enkeltes situasjon. I tillegg til dette, viser jeg til Stortingets vedtak om en overgangsordning for husstander som fikk en reduksjon i bostøtte som følge av at Husbankens bostøtteordning og Sosial- og helsedepartementets botilskuddsordning ble samordnet. Overgangsordningen skulle gradvis nedtrappes og kompensasjonen som gis til husstandene ble redusert fra 100 pst i 1997 til 90 pst i 1998. Dette innebærer at de som har mottatt støtte fra overgangsordningen automatisk får en reduksjon i støtte fra ett år til et annet. Dette er helt i tråd med Stortingets eget vedtak av 19. juni 1997.

Jeg vil til slutt orientere om at det har vært en sterk nedgang i omfanget av klagesaker i 1998 i forhold til samme tid i 1997.