Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:9 (1998-99)
Innlevert: 07.10.1998
Sendt: 08.10.1998
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 12.10.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Vil Regjeringa tillate eit sal eller bortfeste av Koksaområdet på Fornebu eller vil den først be om Stortinget sin fullmakt til dette, og meiner Regjeringa at eit slikt sal er i samsvar med Stortinget sine føresetnader i Innst. S nr. 232 (97-98)?

Begrunnelse

I Stortinget sine føresetnader, jf. Innst S nr. 232, er det m.a. sagt at det må stillast til rådvelde eit landområde som er stort nok til å dekke behovet for eit kompetansesenter.

I budsjettproposisjonen for 1993 frå Nærings- og handelsdepartementet står det at Statsbygg har fått fullmakt til saman med SAS å førebu utbud av Koksa (90 da).
I Dagens Næringsliv frå 2.10.98 er areal lyst ut til leie på Fornebu.

I Arbeids-og administrasjonsdep. sin budsjettproposisjon for 1999 er denne fullmakta omtala på same måte under kap. 1852. Likevel står det lengre ute i same omtala at departementet «foreslår at Stortinget gir fullmakt til at departementet innenfor en ramme av 500 mill. kr. kan foreta de salg og makeskifte som er nødvendige ved diponering av statens eiendommer på Fornebu, samt fullmakt til eventuelt å feste bort statens eiendommer hvis dette er økonomisk fordelaktig fremfor salg/makeskifte, eller nødvendig for å sikre en formålsbestemt bruk av eiendommene.»

Eldbjørg Løwer (V)

Svar

Eldbjørg Løwer: Stortinget har for 1998 gitt Arbeids- og administrasjonsdepartementet fullmakt til å «Foreta bortfeste, og/eller salg/makeskifter av eiendommer som er nødvendig ved disponering av statens eiendommer på Fornebu for inntil 500 mill. kroner, …..», jf. VII, pkt. 7, under (daværende) Planleggings- og samordningsdepartementets budsjett i 1998. Som vist til i Deres brev, er det foreslått gitt samme fullmakt i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 1999.

Departementet har nå godkjent at SAS og Statsbygg i fellesskap kan foreta en internasjonal utlysning av Koksa, ca. 90 dekar tomt med påstående bygninger. Staten er grunneier i Koksa, og SAS har rettigheter i området gjennom langsiktige festeavtaler med staten. Utlysningen skjer internasjonalt etter bestemmelsene i EØS-regelverket. Etter planen skal utlysningen skje i månedsskiftet oktober/november -98, og det vil bli satt en svarfrist på ca. 3 måneder.

Jeg gjør spesielt oppmerksom på at det kun er utlysningen departementet har godkjent. Salg av eiendommen kan ikke vurderes før budrunden er avsluttet.

Med referanse til Stortingets forutsetninger i Innst. S. nr. 232 (1997-98) skal sies at departementet har forpliktet partene (SAS/Statsbygg) til å ta inn krav i utlysningen om formålsbestemt IT-relatert virksomhet for området. Dvs. at byderne må fremlegge en plan for hvordan de gjennom sin planlagte bruk av Koksa kan medvirke til etablering av et IT-/kunnskapssenter på Fornebu.