Skriftlig spørsmål fra Gunnar Skaug (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:14 (1998-99)
Innlevert: 08.10.1998
Sendt: 09.10.1998
Besvart: 16.10.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Gunnar Skaug (A)

Spørsmål

Gunnar Skaug (A): Forsvarsdepartementet har tidligere i år gitt Rakkestad kommune tilsagn om leie av 710 kvadratmeter lokaler i Rakkestad Tekniske Verksted. Arealet skulle videreutleies til BFT Production A/S, som sammen med kommunen har lagt ned mye arbeid og penger i realisering av det planlagte prosjektet i bygget.
Rakkestad kommune opplever imidlertid nå at intensjonsavtalen som er inngått motarbeides, og det er rettet henvendelser om dette til departementet. Vil statsråden medvirke til at avtalen blir fulgt opp?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Jeg vil først gjøre oppmerksom på at det ikke er inngått noen formell intensjonsavtale mellom staten v/Forsvarsdepartementet og Rakkestad kommune, men da saken første gang var aktuell, i tiden desember 1997 - januar/februar 1998, ble det fra departementets side gitt klarsignal for å komme frem til en leieavtale. Forsvarets bygningstjeneste har hele tiden arbeidet med saken, men det har tatt tid å få nødvendige tekniske informasjoner fra kommunen, hvilket ennå ikke er fullført.

I den senere tid da avklaringen av leiespørsmålet ble høyaktuelt, ble det fra lokalt hold i Forsvaret, Rakkestad tekniske verksted, fremmet motforestillinger mot å leie ut den delen av lokalene som det hele tiden har vært tale om.

En del momenter er sterkere inne i bildet nå enn de var for ca et halvt år siden og vi har derfor bedt Forsvarets overkommando om en ny tilråding i saken. Jeg har videre bedt min statssekretær om å lede et møte 22 okt 98, hvor både Rakkestad kommune, Forsvarets overkommando og Forsvarets bygningstjeneste vil være representert og saken vil bli drøftet.

Jeg har stor forståelse for kommunens problem, og når det ovennevnte møtet har vært avholdt og saken drøftet med de impliserte parter vil jeg ta min avgjørelse.