Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:15 (1998-99)
Innlevert: 09.10.1998
Sendt: 09.10.1998
Besvart: 14.10.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Utenriksministeren og forsvarsministeren har vurdert situasjonen i Kosovo så kritisk for kosovoalbanere at de vil bombe serbiske myndigheter, mens justisministeren synes å trenge en ytterligere vurdering for å gi kosovoalbanerne flyktningestatus i Norge. Hvor lang tid vil en slik vurdering ta, og hvilke hovedmomenter vil vektlegges for at kosovoalbanerne skal få flyktningestatus?

Begrunnelse

I brev fra justisminister Aud-Inger Aure av 06.10.98 begrunner justisministeren sin mangel på behandling og eventuell rebehandling av asylsøkere som har fått avslag, med at hun trenger å foreta en bred og forsvarlig vurdering av ulike problemstillinger i forbindelse med den forverrede situasjonen i Kosovo.
I en radiodebatt i Dagsnytt 18 den 7. oktober med undertegnede hevder justisministeren at flyktningeasyl for 1000 kosovoalbanere i Norge ville føre til en etnisk rensing i Kosovo. Hun vil også vurdere hva som skjer i forholdet til en aksjon av NATO i Kosovo.
I FN’s flyktningekonvensjon og i de retningslinjer som justisministeren selv har sendt ut for å legitimere sin liberale flyktningepolitikk, er det lagt vekt på at det er det enkelte individs rett til å søke tilflukt i et annet land hvis det er truet på livet. Asylsøkeren har også rett til å få en individuell behandling på bakgrunn av situasjonen i det landet vedkommende kommer fra. Det er derfor viktig at sakene behandles på bakgrunn av flyktningekonvensjonens rettigheter for enkeltindividet.

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Spørsmålet om en asylsøker fyller vilkårene for å få flyktningstatus, må alltid vurderes ut fra de individuelle forhold som er anført i den enkelte sak. Disse forhold må igjen holdes opp mot den aktuelle situasjonen i hjemlandet. Det avgjørende er da om den enkelte, av de grunner som er nevnt i flyktningkonvensjonen, vil stå i fare for å bli forfulgt ved retur til hjemlandet.Vurderingen av om jugoslaviske borgere fra Kosovo skal få flyktningstatus vil også måtte bero på en vurdering av hver enkelt søknad. Det minnes i denne forbindelse om at f eks bosnierne ikke automatisk fikk flyktningstatus da de ankom Norge. Ved behandlingen av denne gruppens søknader om asyl, har man også fulgt prinsippet om en individuell vurdering av hver enkelt sak.

Saker som ennå ikke er behandlet i første instans vil i tida framover bli behandlet av UDI på ordinær måte ut fra de foreliggende forhold i Kosovo

Utover dette viser jeg til mitt svar 06.10.98 på spørsmål nr 297 fra stortingsrepresentant Grethe G. Fossum.