Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:22 (1998-99)
Innlevert: 16.10.1998
Sendt: 16.10.1998
Besvart: 23.10.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Viser til statsrådens svar på mitt spørsmål den 3.6.då. I etterkant er det fremkommet sterke signaler om at personellmangel ikke er årssaken til beredskapskuttet ved 333 SKV på Andøya. Statsråden svarte at situasjon kan avklares innen rimelig tid, og at beredskapen vil være på plass «også innen rimelig tid». Når tar statsråden sikte på å få beredskapen på plass,og har departementet planer som kan true Orionskvadronens fremtid eller planer om reduksjon i antall Orionfly?

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Svar

Dag Jostein Fjærvoll: Da beslutningen om å frafalle beredskapskravet ble tatt, sto 333 skvadronen på Andøya foran en omfattende oppgradering av P-3C Orionflyene. Samtidig var det planlagt at mannskapene skulle starte påkrevet etterutdanning på de oppgraderte flyene. Opprettholdelse av beredskapen ville ha ført til at denne spesielle arbeidsbelastningen hadde blitt fordelt på en sterkt redusert bemanning, samt færre fly. Beredskap medfører at berørt personell tilkommer økonomisk kompensasjon samtidig som også arbeidstidsregnskapet belastes. Med redusert bemanning ville det ikke vært mulig å innrømme kompensasjon i form av fritid og samtidig opprettholde ordinær tjeneste på et forsvarlig nivå. Tatt i betraktning operative forhold og behovet for oppdatering og egentrening av personellet, ble gjenkjøp av arbeidstid vurdert som lite kostnadseffektiv utnyttelse av Forsvarets ressurser.

Situasjonen ved 333 skvadronen er nå noe forandret i forhold til hva den var da forsvarssjefen fant det nødvendig å frafalle beredskapskravet. Skvadronen har fortsatt to P-3C i USA for teknisk oppgradering, men på grunn av forsinkelser i programmet er etterutdanningen utsatt. Mannskapssituasjonen ved skvadronen er noe forbedret, men det er fortsatt mangel på enkelte kategorier personell. Etter bortfallet av kravet til beredskap benytter 333 skvadronen nå anledningen til generell kompetanseheving innen skvadronen. Personellsituasjonen vil igjen bli anstrengt neste år, når etterutdanningen på de oppgraderte Orionflyene etter de foreliggende planer skal starte i februar.

Slik jeg redegjorde for i den ordinære spørretimen 3. juni 1998, gjennomføres det nå en vurdering i Forsvaret av beredskapen på Andøya med tanke på 1999. Behov for hurtig utrykning og hensynet til sikkerhet for Forsvarets personell, vil stå sentralt i vurderingene, sammen med Hovedredningssentralenes vurdering av redningsberedskapens verdi. Personellsituasjonen ved 333 skvadronen på kort og på midlere sikt vil bli utredet. Disse vurderingene forventes avsluttet i løpet av november 1998 og vil legges til grunn for en beslutning om beredskapskravet ved 333 skvadronen skal gjeninnføres på samme måte som tidligere. Jeg vil igjen understreke at jeg er opptatt av sikkerheten i havområdene utenfor Nord-Norge. Konsekvensene av at det formelle beredskapskravet har falt bort er ikke at 333 skvadronen ikke kan bistå en redningsaksjon, men at reaksjonstiden kan bli forlenget.

Det foregår i dag ingen utredninger, verken i departementet eller i Forsvarets militære organisasjon med sikte på å vurdere flytting av 333 skvadronen fra Andøya flystasjon til annen flystasjon i Norge. Som omtalt i St prp nr 45 (1997-98), Om visse organisasjonsendringer mv i Forsvaret, vil flystasjonenes fredsdrift konsentreres til Rygge, Ørland, Bodø og Bardufoss hovedflystasjoner, samt til flystasjonene Gardermoen og Andøya. Andøya flystasjon har ansvar for understøttelse av maritime overvåkningsfly; 333 skvadronen. I Forsvarets krigsstruktur vil Andøya flystasjon etableres som en deployeringsbase med ansvar for å ivareta vertslandsstøtte til forsterkningsstyrker i henhold til inngåtte avtaler.

333 skvadronen disponerer i dag to P-3N Orion i tillegg til fire P-3C Orion overvåkingsfly. Slik det er redegjort for i St prp nr 1 (1998-99), vil det bli vurdert å fase ut de to førstnevnte flyene. Vurderingene vil bli gjennomført i sammenheng med pågående oppdatering og vedlikholdsprogram for P-3C i perioden 2000-2003. I forbindelse med den generelle omstillingen i Forsvaret er jeg videre kjent med at det pågår utredninger vedrørende organiseringen av Andøya flystasjon. Utredningene skal omfatte både intern organisasjonsutvikling med sikte på kostnadseffektiv og rasjonell drift av flystasjonen, samt eventuell flytting av de støttefunksjonene som i dag er lokalisert til Skarsteinsdalen, inn på selve flystasjonen. Disse fagmilitære utredningene er forutsatt å munne ut i anbefalinger til Forsvarsdepartementet. Eventuelle organisasjonsmessige endringer vil bli lagt frem for Stortinget på ordinær måte.