Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:25 (1998-99)
Innlevert: 16.10.1998
Sendt: 19.10.1998
Besvart: 26.10.1998 av kulturminister Anne Enger

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Hvilke planer og tidsperspektiver har kulturministeren for å øke andelen tekstede programmer i NRK og i de kommersielle fjernsynskanalene slik at hørselshemmede bedre får delta i den samfunnsdebatten som fjernsynet formidler?

Begrunnelse

Det er lenge blitt arbeidet med å utvikle et system for automatisk teksting av direktesendte programmer. Det er usikkerhet knyttet til muligheten og framdriften for dette prosjektet. I England har BBC utviklet et effektivt system som sørger for ca. 80% teksting, samt et lovpålagt minstekrav til de kommersielle kanalene om teksting av programmer. Når dette berører omtrent 400 000 mennesker, og fjernsynet er en viktig formidler av den løpende samfunnsdebatten, er det en demokratisk utfordring å la alle ta del i det som formidles av våre fjernsynskanaler. På denne bakgrunn er det viktig og mulig å etablere rutiner for teksting i våre fjernsynskanaler i løpet av kort tid, uavhengig av teknologisk utvikling.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: I Voksenåsen-erklæringen ble det bl.a. uttalt at:

"En sentrumsregjering vil arbeide for å styrke de funksjonshemmedes kår og rettigheter. Funksjonshemmede må få mulighet til deltakelse i samfunnet på linje med andre, basert på den enkeltes forutsetninger."

Jeg mener det er behov for mer teksting av programmer for hørselshemmede i NRK og TV 2 enn det er i dag. Dette gjelder først og fremst i direktesendte nyhets- og aktualitetsprogrammer. I NRKs sendinger er i dag ca 80 pst. av sendingene tekstet. Teksting av slike programmer i fjernsyn er viktig for at hørselshemmede skal kunne ta del i aktuelle begivenheter og den løpende samfunnsdebatten på like vilkår med den øvrige del av befolkningen. Selskaper som har allmennkringkastingsforpliktelser har et særskilt ansvar for å tilby teksting av program for hørselshemmede.

NRK og SINTEF har under utvikling et system for teksting av direktesendte programmer. Når dette systemet er operativt, vil de fleste program kunne bli tekstet. Dette vil gi et vesentlig bedre tekstetilbud til hørselshemmede enn i dag. I tråd med intensjonene i Voksenåsen-erklæringen vil Regjeringen legge fram forslag om at det stilles midler til rådighet gjennom Handlingsplanen for funksjonshemmede slik at det nye tekstesystemet kan gjøres operativt så snart som mulig. Jeg viser i den forbindelse til St meld nr 8 (1998-99), Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001, der det bl.a. heter at:

"Fjernsynet si rolle som informasjonskanal, kanal for offentleg debatt, opplæring og underhaldning, blir stadig viktigare. Mangel på teksting av nyheits-, aktualitets- og debattprogram og andre norske program fører til at mange høyrselshemma har store vanskar med å fange opp det som blir formidla i slike program.

Som allmennkringkastarar har NRK og TV 2 eit ansvar for å ha eit tilfredsstillande teksttilbod for høyrselshemma. Innføring av digital fjernsynsteknologi gir nye opningar for å utvikla betre og meir omfattande tilbod til funksjonshemma. I samarbeid med dei høyrselshemma sine organisasjonar har NRK sett i gang to utviklingsprogram med sikte på å utvikle tekste- og tolketenester for tunghøyrde og døve."

Vedrørende teksteprosjektet i NRK uttaler Regjeringen i punkt 3.3.2.2:

"Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom høyrselshemma sine organisasjonar, NRK og SINTEF. Prosjektet, som skal avsluttast i løpet av år 2000, vil kunne gjere det mogeleg for døve og tunghøyrte å få teksting av direktesende program via Tekst-TV. Fjernsynsprogramma blir teksta direkte ved hjelp av taleregistrator."

Når det gjelder teksting i TV 2, viser jeg til mitt svar i spørretimen 18. februar i år der jeg bl.a. uttalte at:

”TV 2 opplyser på forespørsel at de tekster 50 % av samlet sendetid pr. år. Alle utenlandske produksjoner er tekstet. Egne produksjoner og annet innkjøpt norsk materiale er ikke blitt tekstet til nå. Det pågår imidlertid et utredningsarbeid om teksting i TV 2. TV 2 opplyser at en del nyhetssendinger og aktualitetsprogrammer kan bli tekstet i løpet av første halvdel av 1999.

Jeg er ikke fornøyd med den lave andelen av tekstede programmer i TV 2 som vi har sett til nå, men jeg tolker TV 2 slik at dette nå vil bli prioritert. Jeg forutsetter derfor at kanalen tekster flere programmer for hørselshemmede i resten av konsesjonsperioden."

Teksting for hørselshemmede er ett av flere forhold som departementet har tatt opp med TV 2 i forbindelse med gjennomgangen av TV 2s programpolitikk. Med henvisning til Innst. S. nr. 103 (1997-98) uttalte departementet at Stortingskomiteens merknader

"innebar en klar henstilling fra Stortinget til TV 2 om å … tekste program for hørselshemmede ..."

Som det fremgår, legger jeg til grunn at også TV2 må forbedre sitt tekstede tilbud til hørselshemmede.

Dersom det skulle vise seg at prosjektet for direkte teksting ikke lar seg realisere innen år 2000, og blir vesentlig forsinket, vil jeg vurdere andre løsninger, bl.a. å gjøre teksting til en lovpålagt oppgave for norske allmennkringkastere.