Skriftlig spørsmål fra Paul Chaffey (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:21 (1996-97)
Innlevert: 08.11.1996
Sendt: 11.11.1996
Besvart: 20.11.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "I november 1988 havarerte den russiske krysseren Boiki på Skogsøya i Øksnes, under slep fra Murmansk til Spania. Fartøyet ligger fotsatt i fjæresteinene på Skogsøya og utgjør et betydelig miljøproblem uten at miljømyndighetene har vist noen synlige tegn til å ville rydde opp.
Hva er årsaken til at statlige miljøvernmyndigheter ikke har tatt beslag i forsikringen til Boiki for å dekke kostnadene ved en fjerning av vraket, fjernet vraket og sendt regningen til eierne av fartøyet, fjernet vraket og dekket utgiftene over statsbudsjettets post for fjerning av skipsvrak eller undersøkt i hvor stor grad olje og kjemikalier fra Boiki utgjør en trussel for miljøet?"

Begrunnelse

Thorbjørn Berntsen (A)

Svar

Thorbjørn Berntsen: Jeg viser til spørsmål nr 21 stilt av stortingsrepresentant Paul Chaffey.

Den russiske krysseren Boyky havarerte i november 1988 utenfor Øksnes i Nordland under slep fra Murmansk til Spania. Miljøverndepartementet påla ved vedtak av 1. februar 1989 den spanske eieren Francisco Mata S.A., å fjerne skipsvraket. Francisco Mata S.A. påklaget vedtaket, som imidlertid ble opprettholdt ved kongelig resolusjon av 5. januar 1990. Vraket var da i mellomtiden solgt til nordmannen Magne Strand. Pålegget om fjerning ble derfor gjort gjeldende ovenfor både Francisco Mata S.A og Magne Strand.

Beslag i forsikringen til Boyky kunne ikke tas fordi det ikke var aktuelt med straffeforfølgelse i forbindelse med havariet. Arrest i Fransisco Mata's forsikring ville hatt begrenset verdi, bl.a. fordi forsikringssummen var utilstrekkelig og det ville heller ikke gitt norske myndigheter noen rett til å få forsikringssummen utbetalt. Etter at Magne Strand overtok vraket har slik arrest ikke vært aktuelt fordi Magne Strand ifølge undersøkelser er insolvent og Statens forurensningstilsyn (SFT ) er ikke kjent med at det har vært noen forsikring å ta arrest i.

Miljøverndepartementet og SFT har i medhold av vedtaket gjort en rekke forsøk på å få både Francisco Mata S.A. og Magne Strand til å sørge for fjerning av vraket. Forsøkene har bestått av gjentatte pålegg, forurensningsgebyr såvel som samarbeid, men dette har dessverre ikke gitt resultater.

Forurensningsloven §74 gir staten anledning til å gjennomføre fjerning for eiers regning. At dette ikke er gjort når det gjelder Boyky, skyldes at det etter grundige vurderinger antas å være umulig å få Francisco Mata S.A. eller Magne Strand til å dekke utgiftene.

Når det gjelder muligheten for å dekke utgifter til fjerning av Boyky over statsbudsjettet, vises det til SFTs kartlegging og nylig fullførte tilstandsundersøkelser av miljøfarlige vrak langs kysten. Basert på en gjennomgang av de innsamlede data, vil miljøvernmyndighetene i første ,alvår av 1997 foreta prioriteringer av hvilke tiltak som bør iverksettes. Boyky vil bli vurdert i denne sammenhengen.

Undersøkelser av vraket ble foretatt rett etter at Boyky havarerte. Vraket ble da tømt for en del olje. Det foreligger ifølge SFT ikke opplysninger som tyder på at Boyky fortsatt inneholder slike mengder olje og kjemikalier at vraket representerer noen fare for forurensning.