Skriftlig spørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:33 (1998-99)
Innlevert: 28.10.1998
Sendt: 29.10.1998
Besvart: 03.11.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): I brev av 06.02.98, slik departementet forstår, søker Otto Treiders Handelsskole A/S om statstilskudd til profesjonsutdanning for perioden 1999-2001 bl.a. i datanettverksadministrasjon i Skien.
Så langt jeg kjenner til har skolen pr.d.d. ikke mottatt svar på sin søknad.

Jeg tillater meg derfor å be om statsrådens redgjørelse for hvor saken nå står?

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: I brev av 06.02.98 søkte Otto Treiders Handelsskole AS om godkjenning med rett til statstilskudd etter privatskoleloven for ettårig sekretærutdanning og ettårig reiselivsutdanning i Oslo i perioden 1999-2001 og ettårig datanettverksadministrasjon i Skien.

Som ledd i departementets saksbehandling er det i henhold til privatskoleloven § 25 nr 2 innhentet uttalelse fra Telemark fylkeskommune i brev av 08.05.98 og fra Oslo kommune i brev av 09.09.98. Søknaden er nå til sluttbehandling i departementet.