Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:44 (1998-99)
Innlevert: 05.11.1998
Sendt: 06.11.1998
Besvart: 12.11.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): NSB ser ikke lenger grunnlag for å ha bemanning i stasjonsbygningen på Moi, men er positive til at Posten får leie lokalene og foreta funksjoner knyttet til togtrafikken. Både NSB og Posten så seg lenge tjent med et samarbeid. Nå vurderer Posten å leie lokaler utenfor Moi sentrum, fordi man der muligens kan få noe lavere omkostninger. Det arbeides med et opplegg for offentlige servicekontor.
Kan det i den forbindelsen være av interesse å få til et samarbeid mellom Posten og NSB på Moi, som et forsøksprosjekt?

Begrunnelse

Stasjonsbygningen på Moi i Lund kommune er en gammel ærverdig bygning. Den brukes i dag av NSB i forbindelse med betjening av togtrafikken. NSB mener nå det ikke lenger er grunnlag for å ha stasjonen bemannet.
Det har vært arbeidet med å få til et opplegg hvor Posten, som har behov for nye lokaler på Moi, leier stasjonsbygningen. Tanken er at Posten da også kan betjene togpassasjerene ved salg av billetter.
Lenge har det virket som om dette opplegget ville få tilslutning både fra NSB og Posten sin side. Nå synes det imidlertid som om Posten er innstilt på å leie lokaler i et varehus utenfor Moi sentrum. Begrunnelsen er at dette muligens kan bli noe rimeligere.
Fra det offentliges side arbeides det nå for å legge forholdene til rette for servicekontor hvor ulike tjenester på tvers av etatsgrenser er representert. Dette vil være viktig for å få bedre brukerorientering og det er også et spennende opplegg i et distriktsperspektiv.
NSB og Posten har ansvar for egne beslutninger. Likevel kan det være av interesse å høste erfaringer med den type samarbeid som var planlagt på Moi med utgangspunkt i stasjonsbygningen. Et slikt samarbeid vil også bidra til å opprettholde funksjonene i Moi sentrum, noe som nå er en viktig oppgave lokalt. Det vil også bidra til at den verdifulle stasjonsbygningen brukes og tas vare på.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: På bakgrunn av de økonomiske resultatene ved Moi stasjon finner ikke NSB BA grunnlag for å opprettholde driften.

NSB har gjennom flere år forsøkt å skape grunnlag for drift av stasjonen sammen med lokale interesser bl a med Posten. Det har imidlertid ikke vært mulig å få dette til. NSB BA starter nå, i h t Samferdselsdepartementets rundskriv N-6/97 om retningslinjer for behandling av saker vedrørende betjening på jernbanestasjoner, en prosess som innebærer at NSB BA skal forelegge saken for den fylkeskommune hvor det aktuelle ekspedisjonssted ligger. Fylkeskommunene innhenter nødvendige uttalelser bl a fra berørte kommuner, og returnerer saken til NSB BA med sin tilråding.

I tilfelle fylkeskommunen i sin tilråding går imot å sløyfe betjeningen på stasjonen skal NSB BA i samråd med den berørte fylkeskommunen/kommunen, søke å finne frem til alternative løsninger hvor lokale aktører eventuelt trekkes inn for å se på alternative muligheter for å opprettholde servicen overfor de reisende. En mulighet kan være å få til en samordning av ulike servicetiltak,

for eksempel ved opprettelse av kommunale servicekontor hvor også andre offentlige eller private serviceinstitusjoner deltar.

NSB BA vil kunne bidra med at for eksempel lokale næringsinteresser som ønsker å selge biletter for NSB BA, kan få en agentavtale på linje med andre eksterne agenter. Provisjonsinntektene fra billettsalget kan være med å sikre inntektsgrunnlaget for en ny virksomhet.