Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:46 (1998-99)
Innlevert: 05.11.1998
Sendt: 06.11.1998
Besvart: 11.11.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Flere tamilske asylsøkere skal gjennom de siste par ukene ha blitt hentet fra asylmottak i Oslo, Trondheim og Florø. I henhold til et oppslag i avisa Nordlys den 30/10 d.å. er det nå igangsatt en større uttransportering av tamiler fra Norge. Kan statsråden bekrefte at man nå i økende grad sender tamiler fra Norge tilbake til hjemlandet, og hvordan vurderer statsråden forholdene i Sri Lanka med tanke på tamilenes sikkerhet i hjemlandet dersom de nå hjemsendes?

Begrunnelse

Undertegnede har tidligere i brev til justisminsteren tatt opp tamilenes forhold i Norge, og da med konkret henvisning til en sak i Alta, der en familie satt i kirkeasyl ved Pinsemenighetens forsamlingslokale i kommunen. Hun var på det tidspunkt gravid, og torde ikke å bevege seg ut av frykt for hjemsendelse. Hun har nå nedkommet, og utfra oppslaget i Nordlys den 30/10-98 har hun amnesti de første 6 ukene etter nedkomsten. Familien opplever imidlertid så stor utrygghet for situasjonen i hjemlandet, at de frykter for egen sikkerhet dersom de drar tilbake. Jeg har forståelse for at statsråden ikke kan kommentere enkeltsaker, men et helt sentralt punkt knyttet til hjemsendelsen av tamiler blir hvor grundig forholdene i hjemlandet er vurdert før hjemsendelse finner sted, idet en vurdering av sikkerheten for den enkelte som i ettertid viser seg å være feilaktig, jo vil kunne ha fatale følger for den som hjemsendes, og også sette rammer for norsk flyktninge- og asylpolitikk som Norge som nasjon ikke kan være bekjent av overfor verdenssamfunnet. Justisdepartementets vurderingsgrunnlag før hjemsendelse blir dermed et sentralt spørsmål her, som altså ønskes besvart.

Aud-Inger Aure (KrF)

Svar

Aud-Inger Aure: Søknader om asyl fra srilankiske tamiler undergis en konkret og individuell vurdering. Alle tamiler som på individuelt grunnlag har behov for beskyttelse, vil få opphold i Norge. Ingen vil bli returnert til Sri Lanka dersom det er grunn til å anta at de vil ha behov for sikkerhetsmessig oppfølging. For dersom man etter grundig vudering mener at de kan bli utsatt for forfølgelse, blir de ikke sendt tilbake.

Tamilske asylsøkere som imidlertid ikke innvilges flyktningstatus eller fyller øvrige vilkår for opphold må returnere til hjemlandet.

Asylsøkere med endelig avslag på søknad om asyl, plikter i utgangspunktet å forlate riket frivillig. Dersom asylsøkerne ikke retter seg etter vedtakene, vil de oppholdsnektede bli uttransportert.

Det er politiets oppgave å treffe tiltak med sikte på iverksettelse av vedtaket, dersom utreisefristen ikke overholdes. Tamilske asylsøkere blir behandlet i tråd med ordinære prosedyrer og retningslinjer på dette området. Det er ikke aktuelt å uttransportere et større antall tamiler som er nektet opphold samtidig.

Ca. 15 oppholdsnektede asylsøkere er uttransportert i løpet av de siste to ukene. Det befinner seg imidlertid omkring 330 oppholdsnektede asylsøkere fra Sri Lanka i Norge.

Norske myndigheter vurderer situasjonen på Sri Lanka fortløpende. Det er jevnlig kontakt med enkeltpersoner, lokale og internasjonale bistands- og menneskerettighetsorganisasjoner, samt andre vestlige lands representasjoner, som med ulike innfallsvinkler og vurderinger gir et informasjonstilfang som danner et forsvarlig grunnlag for norske myndigheters vurdering av den generelle sikkerhets- og menneskerettighetssituasjon på Sri Lanka.

Mange av de problemstillinger norske myndigheter må ta stilling til når det gjelder asylsøkere fra et slikt område er vanskelige og krever både inngående kjennskap til lokale forhold og kontinuerlig informasjon om utviklingen. Det ble derfor utstasjonert en nordisk utlendingsattaché ved den norske ambassaden i Colombo våren 1998. Utplasseringen er et klart uttrykk for ønsket om løpende å ha oppdatert informasjon om utviklingen på Sri Lanka, og derved et best mulig faglig grunnlag for vår praksis.

Norsk praksis er således basert på en bred vurdering av situasjonen på Sri Lanka, spesielt de forhold som har betydning for sivile tamilers generelle sikkerhets- og menneskerettighetssituasjon. Praksisen er i samsvar med praksis i de øvrige nordiske og andre europeiske land. FNs høykommissær for flyktninger har gitt uttrykk for at situasjonen på Sri Lanka ikke er til hinder for tilbakesendelse til hjemlandet av asylsøkere som har fått avslag på sine søknader etter en grundig og individuell vurdering, herunder at tamiler fra nord og øst kan returneres til Colombo.