Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:34 (1996-97)
Innlevert: 20.11.1996
Sendt: 21.11.1996
Besvart: 26.11.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Plaza Hotel Oslo har søkt om ubrukte opplæringsmidler til å holde yrkesrettet norskkurs for fremmedspråklige ansatte. Mange av de fremmedspråklige ansatte har ikke fått den norskopplæringen de har krav på, og det skulle derfor være penger til overs til et slikt tiltak.
I over ett år har hotellet søkt om ubrukte opplæringsmidler, og søknaden har vært gjennom Arbeidsdirektoratet, Arbeidsdepartementet og ligger nå i Utlendingsdirektoratet. På denne måten har en god idè som kunne gitt mange fremmedspråklige nye muligheter på arbeidsmarkedet, blitt en kasteball i systemet.
Vil statsråden ta initiativ til å rydde opp i dette, slik at bedrifter gis mulighet til å motta ubrukte norskopplæringsmidler til å arrangere kurs for fremmedspråklige ansatte?"

Begrunnelse

Reidar Sandal (A)

Svar

Reidar Sandal: Den bevilgningen departementet har til opplæring for fremmedspråklige voksne, kap 0250 post 60, er øremerket til 500/750 timer undervisning i norsk med samfunnskunnskap. Tilskudd utbetales på grunnlag av gjennomført undervisning. Midler som ikke nyttes, tilbakeføres til staten, og det blir derfor ikke ubrukte midler i systemet. Midler fra denne posten kan heller ikke nyttes til å gi direkte yrkesrettet norskopplæring.

I henhold til regelverket er det kommunen som har ansvar for å gi undervisning i norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne. Kommunen kan overlate gjennomføringen til et studieforbund, godkjent etter §10 i lov om voksenopplæring, eller en annen godkjent undervisningsinstitusjon. Private eller offentlige bedrifter kan etter dagens regelverk ikke få midler fra kap 0250 post 60 Voksenopplæring for fremmedspråklige.

Det er fullt mulig å gi undervisning i norsk med samfunnskunnskap på, eller i tilknytning til en arbeidsplass. Dette forutsetter at midlene kanaliseres gjennom kommunen, og at undervisningen gis av en godkjent undervisningsinstans, enten organisert av kommunen eller et godkjent studieforbund. Selve undervisningen kan godt gis på arbeidsplassen og i nær tilknytning til daglige arbeidsoppgaver.

Det forutsettes videre at deltakerne ikke har tatt ut timerammen. Det er ikke noe i veien for at tilsatte som har fått timerammen, deltar på kurs organisert for deltakere som har timer til gode. De som har fått den undervisningen regelverket gir rom for, kan imidlertid ikke utløse statstilskudd eller medvirke til at gruppene må deles med den følge at statstilskuddet øker.

Departementet har ikke kjennskap til den søknaden som nå ligger i Utlendingsdirektoratet, men på grunnlag av en muntlig henvendelse var vi i oktober i kontakt med personalsjef og tillitsvalgt ved Plaza hotell og fikk opplyst følgende: Ledelsen og tillitsvalgte anser norskopplæring som viktig, og de ønsket at slik opplæring kunne gis i tilknytning til arbeidsplassen. Hotellet har ingen direkte avtale med Oslo kommune om eventuelt å gi undervisning på bedriften og har foreløpig ikke drøftet en slik mulighet med kommunen. De har imidlertid hatt kontakt med ulike instanser for å sjekke om det er mulig å få hjelp og økonomisk støtte til slik opplæring. I samarbeid med Rosenhof voksenopplæringssenter i Oslo forsøker nå hotellet å kartlegge hvor mye norskopplæring den enkelte har fått, og hvor mange som ikke har tatt ut den timerammen de kan få til norskopplæring. Ifølge Rosenhof voksenopplæringssenter, som er den største kursarrangøren i norsk med samfunnskunnskap i Oslo, vil det være mulig å organisere undervisning ved bedriften dersom det ved hotellet er fremmedspråklige som ikke har tatt ut timerammen.